Minister Moskwa na posiedzeniu Rady Unii Europejskiej ds. Środowiska

Zdjęcie z posiedzenia Rady Unii Europejskiej ds. Środowiska, po prawej minister Anna Moskwa.

26 czerwca 2019 r. odbyło się posiedzenie Rady Unii Europejskiej ds. Środowiska. W posiedzeniu wzięła udział Anna Moskwa, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Podczas posiedzenia ministrowie zdecydowali o przyjęciu tzw. podejścia ogólnego dot. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ws. minimalnych wymogów dot. ponownego wykorzystania wody. Wypracowane stanowisko będzie wykorzystane w negocjacjach z Parlamentem Europejskim w kolejnych etapach prac nad rozporządzeniem.

Przyjęcie podejścia ogólnego jest ważnym krokiem w kierunku ustanowienia ram dla ponownego wykorzystania odzyskanej wody przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniej ochrony zdrowia ludzi i zwierząt oraz środowiska. Rozporządzenie przyczyni się do zwalczania niedoboru wody, który jest coraz większym problemem nie tylko w Polsce, ale i całej Europie. Rada w swym stanowisku pozostawia państwom członkowskim  swobodę wyboru, czy będą wykorzystywać ponownie wodę w zależności od uwarunkowań gospodarczych, społecznych, czy geograficznych. Pozwala także na zmianę decyzji i rozpoczęcie ponownego wykorzystania wody później, gdy państwo członkowskie uzna to za konieczne.

Podczas spotkania prezydencja rumuńska przekazała także informacje na temat stanu prac nad innym, ważnym z punktu widzenia MGMiŻŚ, dokumentem: wniosek rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniające rozporządzenie (UE) 2015/757 w celu właściwego uwzględnienia globalnego systemu gromadzenia danych na temat zużycia paliwa olejowego przez statki, które ma na celu częściową harmonizację wymagań tego rozporządzenia z analogicznymi wymaganiami dotyczącymi monitorowania, raportowania i weryfikacji, ustanowionymi w 2016 r. przez Międzynarodową Organizację Morską (IMO).

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 28.06.2019 16:16
Osoba publikująca: Andrzej Haber
Zmodyfikowano: 28.06.2019 16:16
Osoba modyfikująca: Andrzej Haber