Odbyła się konferencja pn. „Gospodarowanie nawozami a ochrona wód”

Przemawia zastępca dyr. dep. rybołówstwa

W piątek, 8 marca br. w siedzibie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyła się konferencja pn. „Gospodarowanie nawozami a ochrona wód”.

Celem konferencji było przedstawienie obowiązków i zaleceń wynikających z ustawy z 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne oraz rozporządzenia Rady Ministrów z 5 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”.

Podczas konferencji, Małgorzata Bogucka-Szymalska, z-ca dyrektora Departamentu Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej MGMiŻŚ przedstawiła przykłady obowiązkowych dla rolników działań, które wynikają z przyjętego w ubiegłym roku Programu.

Uzupełnieniem Programu jest „Zbiór zaleceń dobrej praktyki rolniczej”, który zawiera propozycje działań do dobrowolnego stosowania. Prace nad tym dokumentem zakończyły się w marcu 2019 r., a jego ostateczną wersję zaprezentowała Nina Dobrzyńska, dyrektor Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin, MRiRW.

W trakcie konferencji przedstawiono również m.in. dostępne źródła dofinansowania działań i inwestycji mających na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych. Zaprezentowano także konkretne rozwiązania techniczne w zakresie przechowywania nawozów naturalnych. Podkreślono też udział doradztwa rolniczego w ograniczaniu zanieczyszczenia wód, a także istotne znaczenie zrównoważonego nawożenia zarówno dla efektywności ekonomicznej prowadzonej działalności rolniczej, jak i dla ochrony środowiska.

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 12.03.2019 14:36
Osoba publikująca: Joanna Gajewska
Zmodyfikowano: 12.03.2019 14:36
Osoba modyfikująca: Joanna Gajewska