Odbyły się warsztaty dot. konsultacji społecznych w obszarze gospodarki wodnej

Family foto uczestników warsztatów

W dniach 22-23 stycznia 2019 r. w siedzibie resortu odbyły się warsztaty dot. konsultacji społecznych dokumentów planistycznych w zakresie gospodarki wodnej, zorganizowane we współpracy z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie. W spotkaniu udział wzięli dyrektorzy wodni oraz przedstawiciele ministerstw ds. gospodarki wodnej Czech, Słowacji, Niemiec i Węgier.

Spotkanie otworzyła Joanna Kopczyńska, Zastępca Prezesa PGW WP ds. Zarządzania Środowiskiem Wodnym, a zarazem Dyrektor Wodny na Polskę.

Warsztaty służyły wymianie doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy państwami członkowskimi UE w prowadzeniu konsultacji społecznych planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy, planów zarządzania ryzykiem powodziowym oraz planów przeciwdziałania skutkom suszy. Uczestnicy spotkania przedstawili doświadczenia z konsultacji społecznych wspomnianych dokumentów.

Następnie w dyskusji omówione zostały następujące kwestie: grupy docelowe procesu konsultacji społecznych dokumentów planistycznych, warunki konsultacji, działania i środki zaangażowane w dotarcie do zainteresowanych grup, wyniki badań ilościowych i jakościowych, dobre praktyki i zalecenia, możliwe działania koordynacyjne na poziomie międzynarodowym.

Owocem dyskusji były następujące wnioski:

  •  należy dostosowywać język konsultacji względem grupy docelowej,
  •  materiał przygotowany do konsultacji powinien różnić się poziomem szczegółowości dla poszczególnych grup docelowych,
  •  jednym z kluczowych elementów konsultacji społecznych są bezpośrednie spotkania z interesariuszami, w formie konferencji, happeningów, etc.,
  •  należy szczególnie zadbać o edukację dotyczącą gospodarki wodnej, w tym przybliżenie społeczeństwu roli dokumentów planistycznych.

Uczestnicy zadeklarowali współpracę i wymianę informacji nt. procesów konsultacji w poszczególnych państwach.

Ponadto rozważano zaktywizowanie komisji dwustronnych i międzynarodowych ds. wód granicznych w proces konsultacji społecznych, zwłaszcza Międzynarodowej Komisji Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniem, wykorzystując takie narzędzia jak strona internetowa oraz Sekretariat Komisji.

Warsztaty dot. konsultacji społecznych w obszarze gospodarki wodnej
Zobacz więcej

Navigation Menu

Metrics