W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Praktyki morskie dla studentów uczelni morskich

Praktyki morskie dla studentów uczelni morskich 3

Opis projektu

Celem projektu jest wypracowanie ścieżki współpracy uczelni morskich z armatorami w sposób ułatwiający studentom odbycie praktyk na statkach morskich i nadania im stopnia oficera wachtowego, podnosząc tym samym ich kwalifikacje zawodowe oraz skracając czas ich praktycznego wyszkolenia zawodowego.

W ramach projektu planowane jest rozwiązanie systemowe polegające na opracowaniu, przez uczelnie morskie w ścisłej współpracy z Ministerstwem Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, wspólnej ścieżki realizacji praktyk oraz nawiązania przez uczelnie morskie współpracy z zainteresowanymi armatorami, w zakresie realizacji praktyk. Armatorzy oferując miejsca dla praktykantów będą zobowiązani do zadeklarowania minimalnej liczby miejsc, w odniesieniu do których zyskaliby finansowanie (refundację ponoszonych kosztów) w ramach projektu, jednocześnie oferując dodatkowe, premiowane w procesie wyboru, miejsca dla praktyk innych niż realizowane w ramach projektu pilotażowego (min. 25%).

Efektem wypracowanego wsparcia systemowego dla praktyk morskich będzie model praktyk, który docelowo zostanie wdrożony w obszarze kształcenia studentów uczelni morskich przy współpracy armatorów, władz uczelni oraz pozostałych interesariuszy, podnosząc poziom kształcenia. Projekt ponadto, pozwoli sprawdzić efektywność rozwiązania, mając na względzie m.in. możliwości zaoferowania miejsc praktyk przez znacznie większą liczbę armatorów, w tym lokalnych przedsiębiorców, a także dostosowanie oferty studiów do potrzeb rynku pracy.

Grupą docelową w projekcie są uczelnie morskie, które w ramach organizacji i realizacji praktyk są zobowiązane do ich nadzorowania. Projekt obejmie praktykantów, którzy ukończyli 6 miesięcy praktyki obowiązkowej, niezbędnej do ukończenia studiów i są przygotowani merytorycznie do odbywania dodatkowych 6 miesięcy praktyki na statkach morskich handlowych. Wsparciem będą mogły zostać objęte publiczne uczelnie morskie prowadzące uznane (przez ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej) kierunki i specjalności, na których prowadzone jest kształcenie zgodne z postanowieniami Konwencji STCW.

Armatorzy natomiast w związku z ponoszonymi dodatkowymi kosztami zatrudniając praktykantów na statkach, w ramach projektu otrzymają refundację tych kosztów w postaci wyliczonej stawki jednostkowej. Średni koszt udziału studenta w praktykach po przeprowadzonym rozeznaniu rynku, zgodnie z opracowaną metodologią Wyliczenia stawki do rozliczenia kosztów praktyk studentów na statkach morskich dla rozliczeń w projekcie pt. „Praktyki morskie dla studentów uczelni morskich” został określony na kwotę 3 972 zł miesięcznie na praktykanta.

Projekt skierowany jest do 400 studentów na okres 6-miesięcznej praktyki pływania.
Wskaźnik rezultatu został określony na 350 uzyskanych dyplomów oficera wachtowego.

Realizacja projektu została podzielona na 3 zadania:

Zadanie 1. Wypracowanie wspólnej ścieżki realizacji praktyk morskich

I. Opracowanie programu praktyk dla uczelni morskich.

W ramach zadania planowane jest przygotowanie przez zespół ekspertów, wspólnego dla obu uczelni morskich jednolitego modelu praktyk morskich.

 II. Zlecenie uczelniom morskim przygotowania programu praktyk zgodnego z wypracowaną przez ekspertów ścieżką.

W ramach tego etapu planowane jest zlecenie uczelniom morskim na podstawie art. 404 ust. 1 w zw. z art. 433 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668) przygotowania programu realizacji praktyk zgodnego z wypracowaną przez grupę ekspertów ścieżką na podstawie ustalonych przez nich kryteriów.

Ponadto, w ramach tego etapu planuje się wypracowanie procedur i dokumentacji związanych
z realizacją projektu, w tym: sposób rozliczeń pomiędzy stronami zaangażowanymi w realizację projektu, sprawozdawczości merytorycznej i finansowej, opracowanie wzorów dokumentacji projektowej, co będzie realizowane przez ekspertów wewnętrznych i zewnętrznych.

Zadanie 2. Organizacja praktyk przez uczelnie morskie u armatorów

W ramach niniejszego zadania uczelnie morskie realizujące projekt wyznaczą osoby merytorycznie odpowiedzialne za organizację i nadzór nad realizacją praktyk oraz do kontaktów z armatorami i studentami. Zadanie przewiduje przeprowadzenie naboru armatorów do udziału w projekcie na zasadach konkurencyjnych, mającego na celu wyłonienie ofert armatorów, którzy wezmą udział w projekcie. Nabór armatorów do projektu będzie prowadzony w sposób ciągły do momentu osiągnięcia przewidywanych 400 miejsc dla praktykantów. Jednocześnie z prowadzonym naborem wśród armatorów uczelnie będą prowadziły kampanię informacyjną wśród studentów o możliwości skorzystania z udziału w projekcie. Projekt jest skierowany zarówno do studentów płci żeńskiej i męskiej, a kampania promocyjno - informacyjna będzie uwzględniała efektywne dotarcie do poszczególnych grup zainteresowanych studentów.

Zadanie 3. Realizacja praktyk morskich przez studentów kształconych zgodnie z postanowieniami Konwencji STCW realizujących praktyki zawodowe

W ramach zadania uczelnie morskie podpiszą umowy z armatorami, których oferty zostaną wyłonione w ramach konkurencyjnego naboru. Armatorzy oferując miejsca dla praktykantów będą zobowiązani do zadeklarowania minimalnej liczby miejsc, w odniesieniu do których zyskaliby finansowanie w ramach projektu (refundację zwiększonych kosztów związanych z zatrudnieniem praktykantów), jednocześnie oferując dodatkowe, premiowane w procesie wyboru, miejsca dla praktyk innych niż realizowane w ramach projektu pilotażowego (min. 25%).

Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
12.03.2020 13:19 administrator gov.pl
Pierwsza publikacja:
17.07.2019 11:25 Krzysztof Rurek
{"register":{"columns":[]}}