W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Przegląd i aktualizacja planów zarządzania ryzykiem powodziowym od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych

Przegląd i aktualizacja planów zarządzania ryzykiem powodziowym od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych

Zakup 4 rollp-ów promujących projekt pn. „Przegląd i aktualizacja planów zarządzania ryzykiem powodziowego od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych” - zadanie nr 2 w harmonogramie realizacji umowy o dofinansowanie projektu ze środków UE w ramach POIiŚ 2014-2020.

Zgodnie z wymogami dotyczącymi działań informacyjno – promocyjnych projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, zawartymi m.in. w:

  • załączniku nr 9 do umowy o dofinansowanie projektu, pt. „Obowiązki informacyjne beneficjenta”,
  • Wytycznych w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020,

na okres realizacji projektu Beneficjent umieszcza w miejscu jego realizacji co najmniej jeden plakat identyfikujący projekt. Plakat może mieć formę plansz informacyjnych, stojaków reklamowych itp.

W związku z powyższym, niezwłocznie po podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu, zostały zamieszczone plakaty informacyjno - promocyjne przy wejściach do departamentów MGMiŻŚ zaangażowanych w realizację projektu.

Następnie przeprowadzono procedurę zakupu 4 rollupów promujących projekt pn. „Przegląd i aktualizacja planów zarządzania ryzykiem powodziowym od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych”.

W ramach rozeznania rynku dnia 12 grudnia 2019 r. rozesłano zaproszenie do składania ofert do wybranych losowo potencjalnych wykonawców. Ogłoszenie zostało również umieszczone na stronie internetowej MGMiŻŚ. Po wyborze najkorzystniejszej oferty, dnia 16 grudnia 2019 r., zlecono wykonanie 4 rollupów. Ich odbiór nastąpił 17 grudnia 2019 r.

Sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach w projekcie pn. „Przegląd i aktualizacja planów zarządzania ryzykiem powodziowym od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych”

Instytucja Zarządzająca POIiŚ 2014-2020 uruchomiła mechanizm służący sygnalizowaniu potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych. To narzędzie informatyczne umożliwiające przekazywanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego, poprzez:

  • specjalny adres e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl
  • elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej: www.pois.gov.pl\nieprawidlowosci

System jest publicznie dostępny.

Dofinansowanie unijne na realizację planów zarządzania ryzykiem powodziowym od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych

Zadanie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, dotyczące wykonania przeglądu i aktualizacji planów zarządzania ryzykiem powodziowym od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych zostało uwzględnione w Szczegółowym opisie osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ 2014-2020), jako kwalifikujące się do dofinansowania ze środków tego Programu w działaniu 2.1. Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska.

Następnie zostało wpisane na Wykaz projektów zidentyfikowanych przez właściwą instytucję w trybie pozakonkursowym POIiŚ 2014-2020 jako projekt pn. „Przegląd i aktualizacja planów zarządzania ryzykiem powodziowym od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych”.

Ostatecznie, po zakończeniu oceny wniosku o dofinansowanie projektu z wynikiem pozytywnym, dnia 26 marca 2019 r. podpisania została pomiędzy Prezesem Narodowego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej a Ministrem Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej umowa o dofinansowanie projektu pn. „Przegląd i aktualizacja planów zarządzania ryzykiem powodziowym od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych”.

Wartość całkowita projektu wynosi 2 000 000 PLN, w tym dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności w ramach POIiŚ 2014-2020 wynosi 1 700 000 PLN.

 

Przegląd i aktualizacja planów zarządzania ryzykiem powodziowym od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych – podstawy prawne realizacji i opis projektu

Wykonanie przeglądu i aktualizacji planów zarządzania ryzykiem powodziowym od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych stanowi obowiązek Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, wynikający z ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne. To kolejny etap prac (po wykonaniu przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych) służący opracowaniu planów zarządzania ryzykiem powodziowym w Polsce).

Pierwsze plany zarządzania ryzykiem powodziowym oraz aktualizacja planów gospodarowania wodami zostały przygotowane w grudniu 2011 r. przez Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, zgodnie z wymogami art. 88g oraz art. 113 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne oraz art. 4 Dyrektywy 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim (dalej: Dyrektywa Powodziowa). Dokumenty te zostały przyjęte przez Radę Ministrów 18 października 2016 r. Obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi wyróżniono dla 2 typów powodzi: powodzi rzecznych oraz powodzi od strony morza.

Co 6 lat konieczne jest dokonanie przeglądu planów zarządzania ryzykiem powodziowym, a w razie potrzeby – ich aktualizacja (zgodnie z zapisami art. 173 ust. 19 ustawy Prawo wodne oraz art. 14 Dyrektywy Powodziowej).

Integralnym elementem ww. przeglądu i aktualizacji planów zarządzania ryzykiem powodziowym, opracowywanego przez PGW Wody Polskie (zgodnie z art. 173 ust. 3 ustawy Prawo wodne) jest przegląd i aktualizacja planów zarządzania ryzykiem powodziowym od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych, stanowiący zgodnie z art. 173 ust. 2 ustawy zadanie ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej.

Zgodnie z art. 173 ust. 21 ustawy Prawo wodne, aktualizacja planów zarządzania ryzykiem powodziowym dotyczy elementów, o których mowa w art. 172 ust. 3 i obejmuje w szczególności:

  1. wszelkie zmiany lub uaktualnienia dotyczące tych planów, wraz z podsumowaniem przeglądów wstępnej oceny ryzyka powodziowego, map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego,
  2. ocenę postępów w realizacji celów zarządzania ryzykiem powodziowym,
  3. opis i wyjaśnienie przyczyn niezrealizowania zaplanowanych działań zmierzających do osiągnięcia celów zarządzania ryzykiem powodziowym,
  4. opis działań podjętych, a niezaplanowanych w tych planach,
  5. możliwy wpływ zmian klimatu na występowanie powodzi.

Opracowane dokumenty obejmować będą obszary województw: pomorskiego, zachodniopomorskiego i warmińsko – mazurskiego.

Pod tym linkiem znajdziecie Państwo mapę obrazującą obszar realizacji projektu.

 

Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
19.11.2021 13:26 Piotr Gmurczyk
Pierwsza publikacja:
22.05.2019 15:23 Piotr Gmurczyk
{"register":{"columns":[]}}