W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Przegląd i aktualizacja planów zarządzania ryzykiem powodziowym od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych

Przegląd i aktualizacja planów zarządzania ryzykiem powodziowym od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych

Sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach w projekcie pn. „Przegląd i aktualizacja planów zarządzania ryzykiem powodziowym od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych”

Instytucja Zarządzająca POIiŚ 2014-2020 uruchomiła mechanizm służący sygnalizowaniu potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych. To narzędzie informatyczne umożliwiające przekazywanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego, poprzez:

System jest publicznie dostępny.

 

Dofinansowanie unijne na realizację planów zarządzania ryzykiem powodziowym od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych

Zadanie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, dotyczące wykonania przeglądu i aktualizacji planów zarządzania ryzykiem powodziowym od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych zostało uwzględnione w Szczegółowym opisie osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ 2014-2020), jako kwalifikujące się do dofinansowania ze środków tego Programu w działaniu 2.1. Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska.

Następnie zostało wpisane na Wykaz projektów zidentyfikowanych przez właściwą instytucję w trybie pozakonkursowym POIiŚ 2014-2020 jako projekt pn. „Przegląd i aktualizacja planów zarządzania ryzykiem powodziowym od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych”.

Ostatecznie, po zakończeniu oceny wniosku o dofinansowanie projektu z wynikiem pozytywnym, dnia 26 marca 2019 r. podpisania została pomiędzy Prezesem Narodowego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej a Ministrem Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej umowa o dofinansowanie projektu pn. „Przegląd i aktualizacja planów zarządzania ryzykiem powodziowym od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych”.

Wartość całkowita projektu wynosi 2 000 000 PLN, w tym dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności w ramach POIiŚ 2014-2020 wynosi 1 700 000 PLN.

 

Przegląd i aktualizacja planów zarządzania ryzykiem powodziowym od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych – podstawy prawne realizacji i opis projektu

Wykonanie przeglądu i aktualizacji planów zarządzania ryzykiem powodziowym od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych stanowi obowiązek Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, wynikający z ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne. To kolejny etap prac (po wykonaniu przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych) służący opracowaniu planów zarządzania ryzykiem powodziowym w Polsce).

Pierwsze plany zarządzania ryzykiem powodziowym oraz aktualizacja planów gospodarowania wodami zostały przygotowane w grudniu 2011 r. przez Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, zgodnie z wymogami art. 88g oraz art. 113 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne oraz art. 4 Dyrektywy 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim (dalej: Dyrektywa Powodziowa). Dokumenty te zostały przyjęte przez Radę Ministrów 18 października 2016 r. Obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi wyróżniono dla 2 typów powodzi: powodzi rzecznych oraz powodzi od strony morza.

Co 6 lat konieczne jest dokonanie przeglądu planów zarządzania ryzykiem powodziowym, a w razie potrzeby – ich aktualizacja (zgodnie z zapisami art. 173 ust. 19 ustawy Prawo wodne oraz art. 14 Dyrektywy Powodziowej).

Integralnym elementem ww. przeglądu i aktualizacji planów zarządzania ryzykiem powodziowym, opracowywanego przez PGW Wody Polskie (zgodnie z art. 173 ust. 3 ustawy Prawo wodne) jest przegląd i aktualizacja planów zarządzania ryzykiem powodziowym od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych, stanowiący zgodnie z art. 173 ust. 2 ustawy zadanie ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej.

Zgodnie z art. 173 ust. 21 ustawy Prawo wodne, aktualizacja planów zarządzania ryzykiem powodziowym dotyczy elementów, o których mowa w art. 172 ust. 3 i obejmuje w szczególności:

  1. wszelkie zmiany lub uaktualnienia dotyczące tych planów, wraz z podsumowaniem przeglądów wstępnej oceny ryzyka powodziowego, map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego,
  2. ocenę postępów w realizacji celów zarządzania ryzykiem powodziowym,
  3. opis i wyjaśnienie przyczyn niezrealizowania zaplanowanych działań zmierzających do osiągnięcia celów zarządzania ryzykiem powodziowym,
  4. opis działań podjętych, a niezaplanowanych w tych planach,
  5. możliwy wpływ zmian klimatu na występowanie powodzi.

Opracowane dokumenty obejmować będą obszary województw: pomorskiego, zachodniopomorskiego i warmińsko – mazurskiego.

Pod tym linkiem znajdziecie Państwo mapę obrazującą obszar realizacji projektu.

 

Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
12.03.2020 13:18 administrator gov.pl
Pierwsza publikacja:
22.05.2019 15:23 Piotr Gmurczyk