W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Przegląd i aktualizacja wstępnej oceny ryzyka powodziowego od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych

Przegląd

Aktualności

 

Artykuł informujący o zrealizowaniu projektu pn. „Przegląd i aktualizacja wstępnej oceny ryzyka powodziowego od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych"

Dnia 17 grudnia 2018 r. w ogólnopolskim wydaniu Dziennika Gazeta Prawna oraz w wydaniu internetowym tego dziennika ukazał się artykuł informujący o działaniach zrealizowanych w ramach projektu pn. „Przegląd i aktualizacja wstępnej oceny ryzyka powodziowego od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych". Opracowanie powstałe w wyniku realizacji ww. projektu stanowi jeden z elementów służących sporządzeniu planów zarządzania ryzykiem powodziowym w Polsce.

 

Konferencja na zakończenie projektu pn. „Przegląd i aktualizacja wstępnej oceny ryzyka powodziowego od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych"

W dniu 9 listopada 2018 r. Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zorganizowało konferencję podsumowującą realizację projektu pn. „Przegląd i aktualizacja wstępnej oceny ryzyka powodziowego od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych”, zrealizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Konferencję otworzył pan Marek Gróbarczyk, Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. W swoim wystąpieniu Pan Minister podkreślił jak ważna jest realizacja projektu w kontekście zagrożenia powodzią od strony morza. Uczestników konferencji powitała również pani Katarzyna Krzywda, Dyrektor Departamentu Gospodarki Morskiej w MGMiŻŚ, która przedstawiła zarys tematyki projektu.

W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, wykonawcy opracowania a także instytucji współpracujących w obszarze realizacji projektu pn. „Przegląd i aktualizacja wstępnej oceny ryzyka powodziowego od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych” .

Wprowadzenie do tematu konferencji stanowiły informacje dotyczące stanu wdrażania działania 2.1 POliŚ 2014-2020 „Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska”, zaprezentowane przez panią Joannę Książek-Wieder, Dyrektora Departamentu Funduszy Ekologicznych w Ministerstwie Środowiska, które pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej POIiŚ 2014-2020. Kolejno wystąpiła pani Hanna Piasecka, Kierownik Wydziału w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, pełniącym funkcję Instytucji Wdrażającej POIiŚ 2014-2020, uzupełniając wypowiedź przedmówczyni o stan wdrażania projektów z zakresu zarządzania ryzykiem powodziowym. Następnie głos zabrali przedstawiciele Beneficjenta – MGMiŻŚ, koordynatorzy projektu pn. „Przegląd i aktualizacja wstępnej oceny ryzyka powodziowego od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych”. Pani Joanna Miszczak i pan Grzegorz Grządka przedstawili podstawy prawne realizacji projektu, przebieg prac w projekcie oraz poziom ich zaawansowania. Następnie szczegóły opracowania oceny ryzyka powodziowego od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych przedstawili wykonawcy usługi. Tematykę opracowania bazy danych oraz ankietyzacji jednostek samorządu terytorialnego w zakresie powodzi od strony morza zaprezentował pan Piotr Hermanowski ze SWECO Consulting Sp. z o.o., a konferencję zamknęła wypowiedź pani Moniki Mykity z IMGW-PIB na temat metodyki badań oraz wyników przeprowadzonej aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych.

Na zakończenie konferencji odbyła się debata, w której omówiono między innymi przydatność wyników projektu dla samorządów, wzajemne powiązanie projektów realizowanych przez MGMiŻŚ, urzędy morskie oraz KZGW, sposoby postępowania z przygotowywanymi mapami zagrożenia powodziowego. Dyskusja dotyczyła również kolejnych etapów prac, służących opracowaniu planów zarządzania ryzykiem powodziowym w Polsce – zgodnie z wymogami ustawy Prawo wodne. Uczestnicy wyrazili zadowolenie z dotychczasowych działań oraz zainteresowanie dalszymi pracami.

 

Przebieg realizacji umowy z Konsorcjum Sweco Consulting sp. z o.o. (Lider) i Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy (Partner) na wykonanie przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych (zadania nr 1 w harmonogramie realizacji umowy o dofinansowanie projektu z POIiŚ 2014-2020)

Zgodnie z harmonogramem umowy z 9 kwietnia 2018 r. na przeprowadzenie przeglądu i przygotowanie aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych, Konsorcjum Sweco Consulting sp. z o.o. (Lider) i Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy (Partner), wykonali następujące zadania w ramach tej umowy:

  • Zadanie 1 Weryfikacja i aktualizacja metodyki wstępnej oceny ryzyka powodziowego od strony morza w tym morskich wód wewnętrznych, w tym opracowanie projektu bazy danych WORP w zakresie powodzi od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych - odebrane protokołem w maju 2018 r.
  • Zadanie 2 Pozyskanie oraz opracowanie danych i informacji na potrzeby przeglądu i aktualizacji WORP od strony morza w tym morskich wód wewnętrznych - odebrane protokołem w czerwcu 2018 r.
  • Zadanie 3 Przygotowanie projektu przeglądu i aktualizacji WORP od strony morza w tym morskich wód wewnętrznych - odebrane protokołem w lipcu 2018 r.
  • Zadanie 4 Przygotowanie ostatecznej wersji przeglądu i aktualizacji WORP od strony morza w tym morskich wód wewnętrznych - odebrane protokołem w październiku 2018 r.

Podczas realizacji poszczególnych zadań prowadzono konsultacje pomiędzy wykonawcą i przedstawicielami Beneficjenta – MGMiŻŚ. Odbywały się też spotkania oraz konsultacje z zainteresowanymi instytucjami: Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie oraz urzędami morskimi.
Współpraca ta miała na celu bieżące monitorowanie procesu opracowania poszczególnych zadań w projekcie w spójności z działaniami innych instytucji zaangażowanych w proces przygotowania dokumentu finalnego – planów zarządzania ryzykiem powodziowym w Polsce.

 

Zakup 3 rollp-ów promujących projekt pn. „Przegląd i aktualizacja wstępnej oceny ryzyka powodziowego od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych (zadanie nr 2 w harmonogramie realizacji umowy o dofinansowanie projektu z POIiŚ 2014-2020)

Zgodnie z wymogami dotyczącymi działań informacyjno – promocyjnych projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 201-2020, zawartymi m.in. w:

  • załączniku nr 9 do umowy o dofinansowanie projektu, pt. „Obowiązki informacyjne beneficjenta”,
  • dokumencie pn. „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”,

na okres realizacji projektu Beneficjent umieszcza w miejscu jego realizacji co najmniej jeden plakat identyfikujący projekt. Plakat może mieć formę plansz informacyjnych, stojaków reklamowych itp.

W związku z powyższym, niezwłocznie po podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu, przy wejściach do departamentów MGMiŻŚ zaangażowanych w realizację projektu zamieszczone zostały plakaty informacyjno - promocyjne. Zdjęcia plakatów dostępne pod tym oraz tym linkiem.

Następnie przeprowadzono procedurę zakupu 3 roll-up’ów (na podstawie art. 4 pkt 5 w zw. z art. 6a ustawy Prawo zamówień publicznych). Roll-up’y zostały odebrane 8 czerwca 2018 r. i ustawione w 3 lokalizacjach siedziby beneficjenta, zastępując tym samym plakaty promujące projekt.

Zdjęcia roll-upu można obejrzeć tutaj.

 

Wybór wykonawcy projektu pn. „Przegląd i aktualizacja wstępnej oceny ryzyka powodziowego od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych"

W dniu 9 kwietnia 2018 r. została zawarta umowa na przeprowadzenie przeglądu i przygotowanie aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych z Konsorcjum Sweco Consulting sp. z o.o. (Lider) i Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy (Partner) na kwotę 544 890,00 zł.
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na przeprowadzenie przeglądu i przygotowanie aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych zostało wszczęte 1 lutego 2018 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Informacji Publicznej MGMiŻŚ oraz w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego.

Otwarcie ofert nastąpiło 16 lutego 2018 r. o godz. 12:00 w siedzibie Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej przy ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa.

Kwota, jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosiła 540 000,00 zł.

W postępowaniu złożona została jedna oferta przez Konsorcjum Sweco Consulting sp. z o.o. (Lider) i Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy (Partner). Cena oferty brutto: 544 890,00 zł.

Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia nie został wykluczony z postępowania, a złożona oferta nie podlegała odrzuceniu - tym samym uzyskała najkorzystniejszy bilans oceny kryteriów oceny oferty, którymi były „Cena” i „Koncepcja opracowania”.

W dniu 22 marca 2018 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, o czym powiadomiono wykonawcę.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 16 kwietnia 2018 r.
Przebieg procedury postępowania o udzielenie zamówienia publicznego można sprawdzić w Biuletynie Informacji Publicznej MGMiŻŚ.

 

Sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach w projekcie.

Instytucja Zarządzająca POIiŚ 2014-2020 uruchomiła mechanizm służący sygnalizowaniu potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych. To narzędzie informatyczne umożliwiające przekazywanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego, poprzez:

System jest publicznie dostępny.

 

Podstawy prawne przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych.

Zadanie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, dotyczące wykonania przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych zostało uwzględnione w Szczegółowym opisie osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ 2014-2020), jako kwalifikujące się do dofinansowania ze środków tego Programu w działaniu 2.1. Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska.

Następnie zostało wpisane na Wykaz projektów zidentyfikowanych przez właściwą instytucję w trybie pozakonkursowym POIiŚ 2014-2020 jako projekt pn. „Przegląd i aktualizacja wstępnej oceny ryzyka powodziowego od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych”.

Ostatecznie, po zakończeniu oceny wniosku o dofinansowanie projektu z wynikiem pozytywnym, dnia 26 października 2017 r. podpisania została pomiędzy Prezesem Narodowego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej a Ministrem Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej umowa o dofinansowanie projektu pn. „Przegląd i aktualizacja wstępnej oceny ryzyka powodziowego od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych”.

Wartość całkowita projektu wynosi 700 000 PLN, w tym dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności w ramach POIiŚ 2014-2020 wynosi 595 000 PLN.

Opis projektu

 

Wykonanie przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych stanowi obowiązek Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, wynikający z ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne.

Pierwsza wstępna ocena ryzyka powodziowego została przygotowana w 2011 r., a następnie na jej podstawie opracowano mapy zagrożenia oraz ryzyka powodziowego, a także plany zarządzania ryzykiem powodziowym, które Rada Ministrów przyjęła 18 października 2016 r. Obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi wyróżniono dla określonych typów powodzi, w tym dla powodzi od strony morza.

Co 6 lat konieczne jest dokonanie przeglądu wstępnej oceny ryzyka powodziowego, a w razie potrzeby jej aktualizacja. Integralnym elementem ww. przeglądu i aktualizacji, opracowywanych przez Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, jest przegląd i aktualizacja wstępnej oceny ryzyka powodziowego od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych opracowywane przez Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Zadanie to składa się z trzech głównych działań:

  1. weryfikacji i aktualizacji metodyki wstępnej oceny ryzyka powodziowego (WORP) od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych,
  2. pozyskania oraz opracowania danych i informacji na potrzeby aktualizacji WORP od strony morza w tym morskich wód wewnętrznych,
  3. przygotowania aktualizacji WORP od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych.

Opracowane dokumenty obejmować będą obszary województw: pomorskiego, zachodniopomorskiego i warmińsko – mazurskiego.

Pod tym linkiem znajdziecie Państwo mapę obrazującą obszar realizacji projektu.

Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
11.03.2020 14:54 administrator gov.pl
Pierwsza publikacja:
11.04.2019 16:32 Piotr Gmurczyk
{"register":{"columns":[]}}