Przegląd i aktualizacja wstępnej oceny ryzyka powodziowego od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych

Przegląd

Dofinansowanie unijne na realizację przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego od strony morza

 

Zadanie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, dotyczące wykonania przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych zostało uwzględnione w Szczegółowym opisie osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ 2014-2020), jako kwalifikujące się do dofinansowania ze środków tego Programu w działaniu 2.1. Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska.

Następnie zostało wpisane na Wykaz projektów zidentyfikowanych przez właściwą instytucję w trybie pozakonkursowym POIiŚ 2014-2020 jako projekt pn. „Przegląd i aktualizacja wstępnej oceny ryzyka powodziowego od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych”.

Ostatecznie, po zakończeniu oceny wniosku o dofinansowanie projektu z wynikiem pozytywnym, dnia 26 października 2017 r. podpisania została pomiędzy Prezesem Narodowego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej a Ministrem Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej umowa o dofinansowanie projektu pn. „Przegląd i aktualizacja wstępnej oceny ryzyka powodziowego od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych”.

Wartość całkowita projektu wynosi 700 000 PLN, w tym dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności w ramach POIiŚ 2014-2020 wynosi 595 000 PLN.

Przegląd i aktualizacja wstępnej oceny ryzyka powodziowego od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych – ustawowe zadanie Ministra właściwego ds. gospodarki morskiej

 

Wykonanie przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych stanowi obowiązek Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, wynikający z ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne.

Pierwsza wstępna ocena ryzyka powodziowego została przygotowana w 2011 r., a następnie na jej podstawie opracowano mapy zagrożenia oraz ryzyka powodziowego, a także plany zarządzania ryzykiem powodziowym, które Rada Ministrów przyjęła 18 października 2016 r. Obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi wyróżniono dla określonych typów powodzi, w tym dla powodzi od strony morza.

Co 6 lat konieczne jest dokonanie przeglądu wstępnej oceny ryzyka powodziowego, a w razie potrzeby jej aktualizacja. Integralnym elementem ww. przeglądu i aktualizacji, opracowywanych przez Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, jest przegląd i aktualizacja wstępnej oceny ryzyka powodziowego od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych opracowywane przez Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Zadanie to składa się z trzech głównych działań:

  1. weryfikacji i aktualizacji metodyki wstępnej oceny ryzyka powodziowego (WORP) od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych,
  2. pozyskania oraz opracowania danych i informacji na potrzeby aktualizacji WORP od strony morza w tym morskich wód wewnętrznych,
  3. przygotowania aktualizacji WORP od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych.

Opracowane dokumenty obejmować będą obszary województw: pomorskiego, zachodniopomorskiego i warmińsko – mazurskiego.

Pod tym linkiem znajdziecie Państwo mapę obrazującą obszar realizacji projektu.

Wybór wykonawcy przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego od strony morza – zadania nr 1 w harmonogramie realizacji umowy o dofinansowanie projektu z POIiŚ 2014-2020

 

Dnia 9 kwietnia 2018 r. została zawarta umowa na przeprowadzenie przeglądu i przygotowanie aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych z Konsorcjum Sweco Consulting sp. z o.o. (Lider) i Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy (Partner) na kwotę 544 890,00 zł.
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na przeprowadzenie przeglądu i przygotowanie aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych zostało wszczęte 1 lutego 2018 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Informacji Publicznej MGMiŻŚ oraz w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego.

Otwarcie ofert nastąpiło 16 lutego 2018 r. o godz. 12:00 w siedzibie Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej przy ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa.

Kwota, jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosiła 540 000,00 zł.

W postępowaniu złożona została jedna oferta przez Konsorcjum Sweco Consulting sp. z o.o. (Lider) i Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy (Partner). Cena oferty brutto: 544 890,00 zł.

Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia nie został wykluczony z postępowania, a złożona oferta nie podlegała odrzuceniu - tym samym uzyskała najkorzystniejszy bilans oceny kryteriów oceny oferty, którymi były „Cena” i „Koncepcja opracowania”.

Dnia 22 marca 2018 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, o czym powiadomiono wykonawcę.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 16 kwietnia 2018 r.
Przebieg procedury postępowania o udzielenie zamówienia publicznego można sprawdzić w Biuletynie Informacji Publicznej MGMiŻŚ.

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 12.07.2018 12:29
Osoba publikująca: Piotr Gmurczyk
Zmodyfikowano: 12.07.2018 12:29
Osoba modyfikująca: Piotr Gmurczyk