W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Rozpoczynamy konsultacje publiczne projektu planu przeciwdziałania skutkom suszy (PPSS)

11.08.2019

Zapraszamy do zapoznania się projektem planu przeciwdziałania skutkom suszy.

Logo programu "Stop suszy"

W Polsce, w ostatniej dekadzie obserwuje się częstsze występowanie problemu suszy. Scenariusze zmian klimatu wskazują na pogłębienie się skali zjawiska oraz coraz dłuższych okresów jego trwania w ciągu roku, w szczególności w pasie środkowej Polski. Mając powyższe na uwadze Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie przygotowało po raz pierwszy projekt planu przeciwdziałania skutkom suszy (PPSS), który następnie Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej kieruje do konsultacji społecznych zgodnie z art. 185 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U. z 2018 r. poz. 2268 z późn. zm.).

Od 15 sierpnia 2019 r. zaczęły się półroczne konsultacje społeczne. W ramach konsultacji zaplanowano spotkania konsultacyjne w 15 miastach w Polsce. Szczegóły dot. PPSS jak i konsultacji społecznych można znaleźć na stronie: www.stopsuszy.pl.

Rolą planu przeciwdziałania skutkom suszy jest wskazanie działań, które ograniczą negatywny wpływ tego zjawiska na społeczeństwo, środowisko i gospodarkę. Jego celem jest zapewnienie odpowiedniej ilości wód, co najmniej dobrej jakości, użytecznych dla społeczeństwa, środowiska i wszystkich sektorów gospodarki narodowej. PPSS zawiera analizę możliwości powiększenia dyspozycyjnych zasobów wodnych, propozycję budowy lub przebudowy urządzeń wodnych, propozycję niezbędnych zmian w zakresie korzystania z zasobów wodnych oraz zmian naturalnej i sztucznej retencji, a także katalog działań służących przeciwdziałaniu skutkom suszy. PPSS wraz z planami gospodarowania wodami, planami zarządzania ryzykiem powodziowym oraz utrzymania wód, ma się przyczynić do poprawy stanu gospodarki wodnej w Polsce. Źródłem finansowania projektu jest: II oś priorytetowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – Ochrona środowiska, w tym adaptacja  do zmian klimatu (środki Funduszu Spójności).

Prace nad planem zostaną sfinalizowane do końca 2020 r., a następnie dokument zostanie przyjęty w drodze rozporządzenia przez Ministra właściwego ds. gospodarki wodnej.

 

Projekt planu przeciwdziałania skutkom suszy można pobrać na BIP MGMiŻŚ pod adresem:

https://gospodarkamorska.bip.gov.pl/gospodarka-wodna-legislacja/117360_pozostale-projekty.html

 

Dokumenty w wersji papierowej są dostępne do wglądu pod adresem:

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Departament Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej

ul. Nowy Świat 6/12,

00-400 Warszawa

Piętro III, pok. 309

MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA UWAG I WNIOSKÓW

Pisemne uwagi na temat konsultowanego projektu można składać od 15 sierpnia 2019 do 15 lutego 2020 r. przy użyciu formularza do składania uwag :

• drogą elektroniczną na podany adres e-mail: ppss@konsultacjesusza.pl za pośrednictwem formularza do zgłaszania uwag zamieszczonego na stronie www.stopsuszy.pl,

• drogą pocztową, na adres MGMiŻŚ z dopiskiem „konsultacje społeczne DGWiŻŚ":

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Departament Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej

ul. Nowy Świat 6/12,

00-400 Warszawa

• osobiście, w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w miejscu wyłożenia programu tj. w siedzibie Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej,

• osobiście, w formie pisemnej za pomocą formularza do zgłaszania uwag, podczas 15 spotkań konsultacyjnych, których dokładne miejsca i terminy spotkań dostępne są na stronie www.stopsuszy.pl

Organem właściwym do rozpatrywania uwag jest Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Uwagi lub wnioski złożone po upływie wskazanego terminu trwania konsultacji społecznych pozostaną bez rozpatrzenia.

INFORMACJA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), informuję, że:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z siedzibą w Warszawie, przy ul. Nowy Świat 6/12, zwany dalej „Administratorem danych”;
  2. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia uwag lub postulatów  przesłanych w ramach konsultacji publicznych, jak również w celu publikacji stanowiska zgłoszonego w ramach konsultacji publicznych;
  3. Podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest art. 6 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) oraz uchwała nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin Pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006 z późn. zm.). Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
  4. W związku z przetwarzaniem danych w celach działalności resortu, Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, z którymi Administrator ma zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych lub podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Podmiotami tymi są w szczególności: w zakresie rejestracji korespondencji – eDoK – Centralny Ośrodek Informatyki, ul. Suwak 3, Warszawa na podstawie umowy; Wydruk Centralny - Galaxy SI  Spółka z o.o. ul. Fabryczna 13 lok. 1 Zielona Góra – na podstawie umowy.
  5. Podanie danych jest dobrowolne i umożliwia udzielenie odpowiedzi na zgłoszone w ramach konsultacji publicznychuwagi i postulaty;
  6. Posiada Pan/Pani prawo do:
  • żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, telefon: 22 860 70 86;
  1. Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;
  2. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez Administratora wieczyście, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217, z późn. zm.);
  3. Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej: Inspektor ochrony danych, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, ul. Nowy Świat 6/12,  00-400 Warszawa, adres e-mail: IOD@mgm.gov.pl

Materiały

Projekt PPSS
projekt​_PPSS.PDF 3.21MB