W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

System Informacji Przestrzennej Administracji Morskiej

Projekt realizowany jest przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (MGMiŻŚ) wraz z urzędami morskimi w Gdyni, Słupsku i Szczecinie.

SIPAM

Aktualności

W dniu 14 marca 2019 roku Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej podpisało umowę w ramach zamówienia publicznego na zaprojektowanie, budowę i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Administracji Morskiej (SIPAM) wraz z przetworzeniem i migracją danych. Zamówienie zrealizuje krakowska firma SmallGIS Sp. z o.o.

 

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zakończyło prace związane z dostawą i instalacją infrastruktury sprzętowo-programowej na potrzeby wdrożenia projektu „System Informacji Przestrzennej Administracji Morskiej (SIPAM)”. Wdrożona infrastruktura techniczna i teleinformatyczna pozwoliła na uruchomienie wydajnego środowiska wirtualizacyjnego, w którym funkcjonował będzie system informatyczny SIPAM umożliwiający przetwarzanie, gromadzenie i udostępnianie danych administracji morskiej.

 

W dniu 31 października 2018 roku Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej podpisało dwie umowy w ramach zamówienia publicznego na dostawę i instalację infrastruktury sprzętowo-programowej na potrzeby wdrożenia projektu „System Informacji Przestrzennej Administracji Morskiej (SIPAM)”. Część I dotyczy infrastruktury sprzętowej, natomiast część II to dostawa stacji roboczych. Obie części zrealizuje białostocka firma INTRATEL sp. z o.o.

 

W dniu 25 września 2018 roku Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej ogłosiło przetarg na Zaprojektowanie, budowę i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Administracji Morskiej (SIPAM) wraz z przetworzeniem i migracją danych.

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, budowa, instalacja, uruchomienie oraz wdrożenie oprogramowania Systemu Informacji Przestrzennej Administracji Morskiej (SIPAM), umożliwiającego gromadzenie szeroko rozumianych danych przestrzennych oraz opisowych, ich wyszukiwanie, przetwarzanie, przeglądanie, pobieranie, analizowanie a także uruchomienie usług danych przestrzennych świadczonych drogą elektroniczną.
Szczegóły dotyczące zamówienia dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej MGMiŻŚ.

 

W dniu 27 lipca 2018 roku Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej ogłosiło przetarg na Dostawę i instalację infrastruktury sprzętowo-programowej na potrzeby wdrożenia projektuSystem Informacji Przestrzennej Administracji Morskiej (SIPAM)”.

Głównym celem realizacji przedmiotu zamówienia jest zapewnienie ciągłości działania SIPAM i udostępnianych informacji sektora publicznego (ISP), poprzez zapewnienie wydajnej infrastruktury teleinformatycznej, realizowane poprzez dostawę, instalację i uruchomienie infrastruktury sprzętowo-programowej dla potrzeb uruchomienia poszczególnych węzłów systemu oraz wdrożenie w środowisku docelowym SIPAM. Szczegóły dotyczące zamówienia dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej MGMiŻŚ.

 

W dniu 12 marca 2018 roku Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej podpisało z firmą OPEGIEKA Sp. z o. o., Aleja Tysiąclecia 11, 82-300 Elbląg, umowę na Zarządzanie projektem, rozliczenie finansowe i odbiór projektu „System Informacji Przestrzennej Administracji Morskiej (SIPAM)”. Przedmiotem umowy, o wartości 514 140,00 zł brutto, jest świadczenie profesjonalnych usług wsparcia w ramach powyższego projektu w całym okresie planowanym do jego realizacji tj. do dnia 30 lipca 2020 roku. 

Plakat dla Projektu „System Informacji Przestrzennej Administracji Morskiej (SIPAM)”

Opis projektu

Głównym celem projektu jest cyfryzacja i udostępnienie danych gromadzonych przez administrację morską do ponownego wykorzystania, poprzez digitalizację zasobów analogowych, integrację i harmonizację danych oraz zbudowanie cyfrowego repozytorium, a także upowszechnienie informacji na temat zgromadzonych w systemie zasobów poprzez promocję wśród odbiorców. Cel główny został doprecyzowany poniższą listą celów szczegółowych:

 • Zwiększenie dostępności zbiorów danych będących w dyspozycji administracji morskiej,
 • Poprawa jakości, harmonizacja i zapewnienie interoperacyjności danych administracji morskiej,
 • Zwiększenie możliwości ponownego wykorzystania danych administracji morskiej.

Projekt  ma na celu udostępnienie w sieci Internet następujących zbiorów danych administracji morskiej:

 1. Strefy zamknięte dla żeglugi i rybołówstwa.
 2. Strefy niebezpieczne dla żeglugi i rybołówstwa (wraz z określeniem terminów uznania strefy za niebezpieczną).
 3. System rozgraniczenia ruchu statków.
 4. Ustanowione trasy przepływu i drogi morskie.
 5. Granice morskich wód wewnętrznych.
 6. Granica morza terytorialnego RP.
 7. Granica Wyłącznej Strefy Ekonomicznej RP.
 8. Granica morskiej strefy przyległej RP.
 9. Strefy bezpieczeństwa wokół sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń ustanowione przez urząd morski.
 10. Lokalizacja pozwoleń na inwestycje w polskich obszarach morskich.
 11. Osie podmorskich kabli i rurociągów.
 12. Wraki statków w polskich obszarach morskich oraz inne obiekty zabytkowe.
 13. Granice pasa nadbrzeżnego (pas techniczny i pas ochronny).
 14. Granice zakresu działania dyrektorów urzędów morskich.
 15. Granice portów i ich red.
 16. Granice przystani morskich, kotwicowisk.
 17. Obiekty infrastruktury zapewniające dostęp do portów i przystani.
 18. Tory podejściowe.
 19. Kilometraż wybrzeża morskiego.
 20. Numeracja wejść na plażę.
 21. Plany ochrony przyrody Natura 2000 na obszarach morskich.
 22. Linia brzegu.
 23. Linia podstawowa.
 24. Graniczna linia ochrony – z rozporządzenia.
 25. Odcinki brzegu objęte programem ochrony brzegów morskich.
 26. Dane batymetryczne.
 27. Dane z systemu LIDAR
 28. Ortofotomapy.
 29. Zgoda na wykorzystanie terenów położonych w granicach pasa technicznego do celów innych niż utrzymanie brzegu w stanie zgodnym z wymogami bezpieczeństwa i ochrony środowiska (art. 37 ust 1 ustawy o obszarach morskich i administracji morskiej RP).
 30. Zgoda na zwolnienie z zakazów określonych w art. 88 l Prawa Wodnego (w brzmieniu obowiązującym do końca 2017 roku).
 31. Umowy użytkowania.
 32. Decyzje o trwałym zarządzie Wm (wody morskie)
 33. Decyzje o trwałym zarządzie ląd
 34. Plan Urządzenia Lasu Urzędów Morskich.

Zbiory danych z numerami 1-28 będą publicznie dostępne, natomiast zbiory danych z numerami 29-34 będą dostępne wyłącznie dla autoryzowanych użytkowników (administracja morska, administracja publiczna).

Dane dostępne będą poprzez geoportal administracji morskiej. Projekt SIPAM jest kolejnym krokiem związanym z szeregiem działań podejmowanych na poziomie ogólnokrajowym jak i lokalnym dotyczących wdrażania dyrektywy INSPIRE (Dyrektywa 2007/2/WE ustanawiająca infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej) oraz jej implementacji poprzez ustawę o Infrastrukturze Informacji Przestrzennej. Rozwiązanie techniczne zastosowane w projekcie, a wynikające wprost z Dyrektywy INSPIRE, sprawiają, że projekt SIPAM będzie interoperacyjny na poziomie różnych projektów realizowanych zgodnie z tą dyrektywą w Polsce jaki i krajach Unii Europejskiej (np. geoportal.gov.pl, geoserwis.gdos.gov.pl, inspire.gios.gov.pl, geo.stat.gov.pl).

Udostępnienie danych w sieci Internet nastąpi poprzez użycie następujących standardów:

 • Wytyczne i standardy Open Geospatial Consortium (OGC) i INSPIRE:
  • WMS  (Web Map Service)
  • WMTS (Web Map Tile Service)
  • WFS (Web Feature Service)
  • CS-W (Catalog Service for Web)
  • WCS (Web Coverage Service)
  • ATOM
  • Simple Feature Access
 • Standardy związane z formatem danych:
  • GeoTIFF
  • LAS
  • GML
 • Standardy związane z danymi RDF:
  • RDF
  • SPARQL
  • GEOSPARQL
 • Standardy użyte do budowy API
  • SOAP

W ramach projektu planuje się udostępnić informację przestrzenną administracji morskiej tj.:

 • MGMiŻŚ,
 • Urząd Morski w Gdyni,
 • Urząd Morski w Słupsku,
 • Urząd Morski w Szczecinie.

Przewidziano digitalizację 3410 sztuk dokumentów administracji morskiej zawierających informacje sektora publicznego. 3638 sztuk dokumentów zostanie udostępnionych on-line. Docelowo zaplanowane jest udostępnienie on-line 14,77 terabajtów danych administracji morskiej.

Czas realizacji projektu to 33 miesiące, a jego koszt oszacowano na 5 971 782,00 zł.

Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
11.03.2020 14:53 administrator gov.pl
Pierwsza publikacja:
15.03.2019 10:27 Piotr Gmurczyk
{"register":{"columns":[]}}