W styczniu odbyły się kolejne konsultacje dotyczące programów rozwoju dróg wodnych

Minister Anna Moskwa przy stole z uczestnikami spotkania

Trzy styczniowe spotkania grup roboczych i posiedzenie Komitetu Sterującego ds. Inwestycji na Śródlądowych Drogach Wodnych otworzyły kolejny rok pracy nad programami rozwoju dróg wodnych. Na 2019 rok MGMiŻŚ zapowiedziało konsultacje analiz ekonomicznych i transportowych oraz kontynuację spotkań z samorządami terytorialnymi. Rozpocznie się także przygotowanie prognozy oddziaływania na środowisko dla programu odrzańskiego.

24 stycznia Anna Moskwa, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej przewodniczyła IV posiedzeniu Komitetu Sterującego ds. Inwestycji na Śródlądowych Drogach Wodnych. Podczas spotkania Pani Minister podsumowała działania prowadzone w 2018 roku w zakresie rozwoju sektora transportu wodnego śródlądowego.

Wiceszefowa resortu poinformowała, że prace nad przygotowaniem Programu Rozwoju Odrzańskiej Drogi Wodnej oraz Programu Rozwoju Drogi Wodnej Rzeki Wisły są realizowane zgodnie z harmonogramami, podkreśliła wkład i zaangażowanie Zarządu Morskiego Portu Gdańsk oraz Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście. Obydwa programy zgodnie z harmonogramami mają być gotowe w I kwartale 2021 roku.

Minister Moskwa przypomniała o znaczeniu konieczność ścisłej współpracy pomiędzy podmiotami mogącymi przyczynić się do realizacji wielofunkcyjnych obiektów hydrotechnicznych. Wyrazem tego rodzaju współpracy jest podpisanie w listopadzie ubiegłego roku przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Ministerstwo Energii, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wodny Polskie (PGW WP) oraz energetyczne Spółki Skarbu Państwa, tj. ENEA S.A., ENERGA S.A., ENERGA Invest Sp. z o.o., PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., PGE Energia Odnawialna S.A. oraz PKN Orlen S.A. listu intencyjnego w sprawie inwestycji dotyczących budowy stopni wodnych. Dokument nakreśla kierunki współpracy pomiędzy stronami, m.in. w obszarze partycypowania w kosztach przygotowania dokumentacji oraz budowy planowanych inwestycji na śródlądowych drogach wodnych, a także w zakresie wymiany doświadczeń i wiedzy.

Część posiedzenia poświęcono podsumowaniu prac prowadzonych w 2018 roku przez PGW WP w zakresie przygotowania do realizacji lub wdrażania projektów o charakterze transportowym współfinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Krzysztof Woś, wiceprezes PGW WP, przedstawił postęp projektów na śródlądowych drogach wodnych, będących komponentami Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły oraz omówił przygotowania do budowy stopnia wodnego Siarzewo.

Członkowie Komitetu zostali także zaznajomieni z dotychczasowymi efektami prac Zarządu Portu Morskiego Gdańsk S.A. oraz Zarządu Portów Morskiej Szczecin i Świnoujście S.A. w zakresie przygotowania dokumentów stanowiących podstawę sporządzenia Programu Rozwoju Odrzańskiej Drogi Wodnej oraz Programu Rozwoju Drogi Wodnej Rzeki Wisły.

Posiedzenie Komitetu zostało poprzedzone spotkaniami trzech grup roboczych – do spraw rozwoju lokalnego i regionalnego oraz spraw społecznych (10 stycznia br.), do spraw gospodarki (17 stycznia br.), a także do spraw hydrotechniki i środowiska (22 stycznia br.). Ich głównym celem była dyskusja na temat cząstkowych wyników analiz tworzonych na potrzeby programu, a także prezentacja harmonogramu na 2019 i ustalenie zakresu zaangażowania członków grup w kolejne etapy prac.

Konsultacje dotyczące programów rozwoju dróg wodnych
Zobacz więcej

Navigation Menu

Metrics