Warsztaty OECD i KE na temat finansowania gospodarki wodnej

Prelegenci siedzą przy stole. Przemawia zastępca dyrektora departamentu gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Małgorzata Bogucka-Szymalska.

„System finansowania gospodarki wodnej w Polsce” – pod takim tytułem 6 grudnia br. odbyło się spotkanie dotyczące potrzeb i możliwości finansowania inwestycji z zakresu zaopatrzenia ludności w wodę, gospodarki wodno-ściekowej i ochrony przeciwpowodziowej.

Spotkanie zostało przygotowane przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w ramach projektu Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) i Komisji Europejskiej.

Wydarzenie składało się z czterech sesji, w których aktywny udział wzięli przedstawiciele MGMiŻŚ. Sesja pierwsza poświęcona była zaopatrzeniu ludności w wodę i gospodarce wodno-ściekowej. Podczas tej części Małgorzata Bogucka - Szymalska, zastępca Dyrektora w Departamencie Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej w MGMiŻŚ, wskazała potrzeby finansowe w sektorze zaopatrzenia ludności w wodę oraz gospodarki wodno-ściekowej.

Sesja druga poświęcona była ochronie przeciwpowodziowej w kontekście potrzeb i możliwości finansowania strategicznych inwestycji.

Podczas trzeciej sesji dotyczącej Ramowej Dyrektywy Wodnej mówiono o projektach służących utrzymaniu i poprawie dobrego stanu środowiskowego wód w Polsce, w tym programie azotanowym.

Warsztaty zakończyła czwarta sesja, na której dyskutowano o potrzebach i możliwościach w zakresie finansowania gospodarki wodnej w długofalowej perspektywie.

Oprócz MGMiŻŚ, w wydarzeniu wzięli udział m.in.: przedstawiciele Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Europejski Bank Inwestycyjny JASPERS, Związek Gmin Wiejskich RP, przedstawiciele organizacji pozarządowych, Związek Miast Polskich, a także Bank Ochrony Środowiska.

Liczny udział przedstawicieli różnych instytucji pozwolił na efektywną dyskusję w kwestii finansowania przedsięwzięć z zakresu gospodarki wodnej.

Wynikiem spotkania jest raport OECD/KE zawierający rekomendacje dla Polski w zakresie potrzeb i możliwości finansowania gospodarki wodnej.

Warsztaty pt.: System finansowania Gospodarki Wodnej w Polsce
Warsztaty pt.: System finansowania Gospodarki Wodnej w Polsce
Warsztaty pt.: System finansowania Gospodarki Wodnej w Polsce
Warsztaty pt.: System finansowania Gospodarki Wodnej w Polsce
Zobacz więcej

Navigation Menu

Metrics