W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

WORLD WATER DAY 2020 „Woda i zmiany klimatu”

23.03.2020

Światowy Dzień Wody 2020, który przypada w dniu 22 marca, przebiega pod hasłem „Woda i zmiany klimatu”. Oba zagadnienia są nierozerwalnie ze sobą powiązane. Woda jest warunkiem kluczowym do życia na Ziemi i jest niezbędna do zrównoważonego rozwoju. Bezpieczna woda pitna i urządzenia sanitarne to niepodważalne prawa człowieka. Woda ma kluczowe znaczenie dla rozwoju społeczno-gospodarczego, bezpieczeństwa żywnościowego oraz zdrowych ekosystemów. Jest niezbędna do zmniejszenia globalnego obciążenia chorobami i poprawy zdrowia oraz dobrobytu ludności.

Rzeka Dunajec

Zmiany klimatu są jednym z największych zagrożeń środowiskowych, społecznych i ekonomicznych.
Od powodzi i susz po zakwaszenie oceanów i podnoszący się poziom mórz – oczekuje się,
że w najbliższych latach nasili się wpływ zmian klimatu na wody.

Dostępność wody staje się coraz mniej przewidywalna w wielu miejscach na Ziemi, a co raz częstsze przypadki powodzi grożą zniszczeniem ujęć wody i urządzeń sanitarnych oraz skażeniem źródeł wody. W niektórych regionach świata susze pogłębiają problemy z dostępnością  wody, a tym samym negatywnie wpływają na zdrowie i efektywność pracy ludzi. Zmiany te sprawiają, że należy szybciej podejmować odpowiednie działania mające na celu złagodzenie skutków zmian klimatu. Miasta
i regiony już teraz dostosowują się do nowej sytuacji, wykorzystując bardziej zrównoważone rozwiązania, aby łagodzić skutki powodzi oraz zapewnić wykorzystywanie wody w inteligentniejszy
i bardziej rozważny sposób, który pozwoli nam skutecznie radzić sobie z suszami.

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz podmioty mu podległe podejmują liczne działania mające na celu ochronę i zwiększenie dostępnych zasobów wodnych. Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. 2020 r. poz. 310, z późń. zm.), Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie przygotowuje Plan przeciwdziałania skutkom suszy. PPSS zawiera analizę możliwości powiększenia dyspozycyjnych zasobów wodnych, propozycję budowy lub przebudowy urządzeń wodnych, propozycję niezbędnych zmian w zakresie korzystania z zasobów wodnych oraz zmian naturalnej i sztucznej retencji, a także katalog działań służących przeciwdziałaniu skutkom suszy. Jednym z powodów obniżania się poziomu wody, w tym wód podziemnych jest długotrwały brak opadów atmosferycznych i powtarzająca się rokrocznie susza. Głównym elementem PPSS są zadania, których wdrożenie przyczyni się do zminimalizowania skutków suszy. Wśród proponowanych znajdują się m.in. działania związane ze zwiększeniem retencji (zarówno sztucznej, jak i naturalnej), działania formalne, a także działania edukacyjne. W ramach działań związanych ze zwiększeniem retencji wskazano te, mające ograniczyć spływ powierzchniowy i zatrzymanie wody w przyrodzie, w glebie –
w miejscu występowania opadu. Ponadto proponuje się m.in. przebudowę urządzeń melioracyjnych
z odwadniającej na nawadniająco – odwadniające, zachowanie mokradeł czy budowę zbiorników wodnych – zlokalizowanych na ciekach, czy też położonych w pobliżu cieku tzw. przykorytowych.
W ramach PPSS realizowane będą także działania, wskazane w Założeniach do Programu przeciwdziałania niedoborowi wody na lata 2021-2027 z perspektywą do roku 2030 (PPNW), mające na celu zwiększenie retencji wody w Polsce.

Zintegrowane spojrzenie na wodę, biosferę i przepływy środowiskowe jest niezbędne do opracowania i wdrożenia zrównoważonych systemów rolniczych i gospodarczych, które pozwolą nam spowolnić zmiany klimatyczne, chronić nas przed skutkami skrajnych zjawisk klimatycznych i hydrologicznych
i jednocześnie dostosować się do tego, co nieuniknione.

Woda jest naszym najcenniejszym zasobem, dlatego też musimy korzystać z niej w bardziej odpowiedzialny sposób.

***************

Światowy Dzień Wody został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją z 22 grudnia 1992 r., w czasie konferencji Szczyt Ziemi 1992 (UNCED) w Rio de Janeiro w Brazylii, w ramach Agendy 21. Generalną ideą obchodów tego dnia jest uświadomienie państwom członkowskim wpływu prawidłowej gospodarki wodnej na ich kondycję gospodarczą i społeczną.

Źródła:

https://www.worldwaterday.org/

https://www.eea.europa.eu/

https://www.unwater.org/