XVIII Posiedzenie Polsko-Słowackiej Komisji ds. Wód Granicznych

04-07.06.2018 XVIII Posiedzenie Polsko-Słowackiej Komisji ds Wód Granicznych

W dniach 4-7 czerwca 2018 roku w miejscowości Brezovica Trstená (Republika Słowacka) odbyło się XVIII Posiedzenie Polsko-Słowackiej Komisji ds. Wód Granicznych.

Spotkanie prowadził przewodniczący słowackiej części Komisji Vladimir Novák, p.o. Generalnego Dyrektora Sekcji Wód w Ministerstwie Środowiska Republiki Słowackiej. Stronę polską reprezentowała Małgorzata Bogucka-Szymalska, zastępca Dyrektora Departamentu Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, która jest jednocześnie przewodniczącą polskiej części Komisji.

W posiedzeniu wraz ze swoimi słowackimi partnerami uczestniczyli również przedstawiciele PGW WP Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, PGW WP Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie oraz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – PIB w Krakowie.

Rozmowy dotyczyły głównie następujących kwestii:

a) ochrona przeciwpowodziowa, regulacja i melioracja (grupa robocza R)

Omówiono stopień zaawansowania prac inwestycyjnych realizowanych na ciekach wodnych w bezpośredniej bliskości granicy państw m. in. budowy kładki pieszo-rowerowej Sulin–Żegiestów, zabezpieczenia brzegów potoku Smereczek w miejscowości Leluchów, budowy I etapu Zintegrowanej Sieci Tras Rowerowych EuroVelo 11 i kładek rowerowych na rzece Poprad, a także stopień zaawansowania innych zadań.

b) hydrologia i osłona przeciwpowodziowa (grupa robocza HyP)

Rozmawiano na temat zakresu i częstotliwości przekazywanych danych hydrometeorologicznych oraz prowadzonych pomiarów, a także uzyskanych wyników. Współpraca przebiegała bez zakłóceń i zgodnie z obowiązującym Regulaminem, planem pracy oraz zadaniami zleconymi przez Komisję.

c) ochrona wód granicznych przed zanieczyszczeniem (grupa robocza OPZ)

Przeanalizowano wyniki monitoringu prowadzonego na polsko-słowackich wodach granicznych. Wykonano ocenę stanu chemicznego granicznych wód powierzchniowych (ocena substancji priorytetowych) oraz ocenę stanu ekologicznego w punktach pomiarowo-kontrolnych.

d) współpraca w zakresie planowania w gospodarce wodnej na wodach granicznych (grupa robocza WFD)

W tej części spotkania omówiono zadania realizowane w 2017 roku w Polsce i na Słowacji wynikające z Ramowej Dyrektywy Wodnej. Przedstawiono także informację nt. zadań wynikających z Dyrektywy Powodziowej realizowanych w obydwóch krajach.

Spotkanie zakończyło się 7 czerwca podpisaniem protokołu z XVIII Posiedzenia Komisji ds. Wód Granicznych, który 12 czerwca br. został zatwierdzony przez Annę Moskwę, Podsekretarza Stanu w MGMiŻŚ.

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 14.06.2018 12:05
Osoba publikująca: Joanna Gajewska
Zmodyfikowano: 14.06.2018 12:05
Osoba modyfikująca: Joanna Gajewska