W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej KP PSP Limanowa.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej strony internetowej KP PSP Limanowa.

 • Data publikacji strony internetowej: 2015-06-06
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-29

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

 • na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów dla osób głuchych, ponieważ zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej pochodzą z różnych źródeł. Napisy będą dodawane sukcesywnie do starszych filmów;
 • niektóre materiały zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej pochodzą z różnych źródeł.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-08-20
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-03-29

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: mł. bryg. Krzysztof Hybel.
 • E-mail: k.hybel@kppsplimanowa.pl
 • Telefon: 47 8314702

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu;
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu;
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej;
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie;
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej
 • Adres: ul. Matki Boskiej Bolesnej 43, 34-600 Limanowa
 • E-mail: kppsplimanowa@malopolskie.straz.gov.pl
 • Telefon: 47 8314700

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Wejścia "główne" do budynku KP PSP Limanowa nie są przystosowane dla osób z ograniczoną zdolnością poruszania się - w szczególności dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Dla osób z ograniczoną zdolnością poruszania się wyznaczono miejsce parkingowe, które znajduje się na terenie KP PSP Limanowa przy ul. Strażackiej - miejsce to jest odpowiednio oznakowane znakami poziomymi i pionowymi.

Wychodząc naprzeciw potrzebom zostało wyznaczone dodatkowe wejście do budynku KP PSP Limanowa. Wejście jest odpowiednio oznaczone i znajduje się u zbiegu ulic: ul. M B. Bolesnej i ul. Strażackiej. Przy wejściu od ul. Strażackiej znajduje się dzwonek, którym petent powiadamia pracownika KP PSP Limanowa o swojej obecności. Po otrzymaniu sygnału pracownicy udzielają pomocy w załatwieniu sprawy. Wyznaczeni pracownicy do obsługi osób z ograniczoną zdolnością poruszania:

 - dyżurny Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej pełniący służbę,

 - pracownik sekretariatu.

Biorąc pod uwagę ograniczone możliwości poruszania się osób, wyznaczono pomieszczenie do obsługi. Pomieszczenie znajduje się w odległości kilku metrów od wyznaczonego wejścia a sam dojazd do tego miejsca nie posiada żadnych barier które mogą przeszkadzać w swobodnym przemieszczaniu się. Toaleta znajduje się na parterze budynku bezpośrednio przy wyznaczonym pomieszczeniu – nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Obsługa osób z ograniczoną zdolnością poruszania się

Dyżurny Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej bądź wyznaczeni funkcjonariusze/pracownicy udzielają osobie pomocy w dotarciu do miejsca obsługi. W celu ustalenia charakteru załatwianej sprawy pracownik przeprowadza wstępną rozmowę z petentem. Po ustaleniu przedmiotu sprawy funkcjonariusz/pracownik informuje pracownika komórki organizacyjnej lub na samodzielnym stanowisku pracy właściwej/właściwego rzeczowo do rozpatrzenia sprawy o konieczności jej niezwłocznego załatwienia. Dyżurny Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej bądź wyznaczeni funkcjonariusze/pracownicy po zakończonej obsłudze pomagają osobie w opuszczeniu budynku KP PSP Limanowa. Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do budynku i poszczególnych pomieszczeń Komendy Powiatowej PSP w Limanowej. Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.

Do budynku KP PSP Limanowa nie można wnosić jakiejkolwiek broni, materiałów wybuchowych i niebezpiecznych oraz innych rzeczy mogących narazić pracowników lub osoby postronne na niebezpieczeństwo.

Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej temu tematowi.

Materiały

Plan działania zapewnienia dostępności
Plan​_działania​_zapewnienia​_dostępności.pdf 0.12MB
Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej
Wniosek-o-zapewnienie-dostepnosci-architektonicznej-lub-informacyjno-komunikacyjnej(1).docx 0.01MB
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
Raport​_o​_stanie​_zapewnienia​_dostępności​_podmiotu​_publicznego.pdf 0.29MB
Podmioty wspierające osoby ze szczególnym potrzebami
podmioty​_wspierające​_osoby​_ze​_szczególnymi​_potrzebami.doc 0.03MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
25.11.2020 19:50 mł. bryg. Witold Chojnacki
Wytwarzający/ Odpowiadający:
mł. bryg. Witold Chojnacki
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Deklaracja dostępności 6.0 13.09.2023 10:27 Tomasz Pawlik
Deklaracja dostępności 5.0 04.05.2022 10:26 mł. bryg. Witold Chojnacki
Deklaracja dostępności 4.0 29.03.2022 11:22 mł. bryg. Witold Chojnacki
Deklaracja dostępności 3.0 29.03.2022 10:02 mł. bryg. Witold Chojnacki
Deklaracja dostępności 2.0 22.09.2021 08:12 mł. bryg. Witold Chojnacki
Deklaracja dostępności 1.0 25.11.2020 19:50 mł. bryg. Witold Chojnacki

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}