W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Departament Dziedzictwa Kulturowego

Dane kontaktowe: Tel: +48 22 42 10 450 Fax: +48 22 42 10 190 ddk@mkidn.gov.pl

Dyrektor: Paulina Florjanowicz

Dane kontaktowe:
Tel: +48 22 42 10 450
Fax: +48 22 42 10 190
ddk@mkidn.gov.pl

Zakres działalności Departamentu Dziedzictwa Kulturowego

1) Prowadzenie spraw organizacyjnych i merytorycznych wynikających z nadzoru ministra nad muzeami oraz instytucjami kultury działającymi w obszarze

polityki pamięci, dla których minister jest organizatorem lub organem współprowadzącym;

2) Prowadzenie spraw związanych z gospodarką muzealiami, w tym dotyczących czynności prawnych oraz spraw związanych z wykreśleniem z inwentarza muzealiów;

3) Obsługa Rady do Spraw Muzeów i Miejsc Pamięci Narodowej;

4) Koordynacja zadań w zakresie upowszechniania zagadnień związanych z ochroną, konserwacją i udostępnianiem zbiorów oraz współpraca w tym zakresie z organami ochrony zabytków i instytucjami kultury wyspecjalizowanymi w opiece nad zabytkami;

5) Koordynacja spraw dotyczących udzielania przez Skarb Państwa poręczenia wypłaty odszkodowania z tytułu zniszczenia, uszkodzenia lub kradzieży nieubezpieczonych eksponatów składających się na wystawy artystyczne organizowane przez muzea i innych organizatorów wystaw w zakresie właściwości departamentu;

6) Prowadzenie spraw dotyczących wymagań kwalifikacyjnych uprawniających do zajmowania w muzeach stanowisk muzealników oraz koordynacja spraw o uznanie nabytych w państwach członkowskich UE kwalifikacji do wykonywania zawodu muzealnika;

7) Prowadzenie Państwowego Rejestru Muzeów;

8) Inicjowanie i koordynowanie prac nad strategiami rozwoju muzeów w Polsce oraz monitorowanie zmian prawa w zakresie muzealnictwa inicjowanie działań legislacyjnych w tym zakresie;

9) Koordynacja promocji zbiorów muzealnych i dorobku polskiego muzealnictwa w kraju i za granica;

10)Koordynacja wdrażania standardów z zakresu muzealnictwa wynikających z zakresu prawa UE oraz nadzór nad realizacją programów i projektów międzynarodowych dotyczących muzeów i muzealnictwa, których stroną jest minister;

11) Realizacja zadań ministra w zakresie podtrzymania i rozpowszechniania tradycji narodowej i państwowej poprzez:

a) koordynację działań instytucji podległych w zakresie organizowania obchodów rocznic narodowych i państwowych,

b) współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność w o obszarze polityki pamięci, promowania i upowszechniania wiedzy o historii Polski i polskim dziedzictwie,

c) prowadzenie prac analitycznych, koncepcyjnych i programowych,

d) popularyzowanie wiedzy o miejscach pamięci narodowej oraz ich znaczenia dla historii, dziedzictwa i tożsamości narodowej;

12) Obsługa, w tym finansowa, Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej, organu opiniodawczego Prezesa Rady Ministrów

13) Realizacja zadań ministra, w tym zadań wynikających z umów międzynarodowych, związanych ze sprawowaniem opieki w granicach RP nad miejscami pamięci narodowej i trwałymi upamiętnieniami faktów, wydarzeń i postaci z nimi związanymi oraz nad grobami i cmentarzami wojennymi, pomnikami zagłady i ich strefami ochronnymi wraz z przygotowywaniem decyzji w trybie odwoławczym;

14) Realizacja trwałych upamiętnień w miejscach pamięci narodowej, w tym w miejscach walk i męczeństwa Narodu Polskiego oraz upamiętnień związanych z nimi faktów, wydarzeń, postaci;

15) Opiniowanie stanu opieki nad pomnikami zagłady oraz muzeami walk i martyrologii;

16) Współpraca z Biurem Dyrektora Generalnego w pozyskiwaniu ekspertów w dziedzinie ochrony dziedzictwa kulturowego określonych w dokumencie rządowym pt. „Zadania działów administracji rządowej i innych instytucji państwowych w realizacji Celów NATO dla Rzeczypospolitej Polskiej”, w zakresie właściwości departamentu;

17) Koordynacja realizacji zadań przypisanych ministerstwu z tytułu uczestnictwa jego przedstawiciela w Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych.