W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Deklaracja dostępności

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.gov.pl/web/kultura.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2021-10-26.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-10-26.

Status pod względem zgodności

Niniejsza strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne i wyłączenia

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:

  • niektóre materiały graficzne (zdjęcia) nie mają w pełni dokładnych opisów,
  • niektóre materiały tekstowe nie mają prawidłowej hierarchii nagłówków,
  • niektóre treści mogą być napisane niewystarczająco prostym językiem
  • posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji – np. pliki udostępniane są dla programistów i opisują schemat dokumentów.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 2023-03-24

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu 2022-03-24

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest Paulina Czubak, adres poczty elektronicznej pczubak@kultura.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 42 10 312. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Postępowanie odwoławcze

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (https://bip.brpo.gov.pl/).

Dostępność architektoniczna

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ma swoją siedzibę w Pałacu Potockich przy ulicy Krakowskie Przedmieście 15. Do budynku prowadzą wejścia od ulicy Krakowskie Przedmieście i od ulicy Focha.  Dla gości przeznaczone jest wejście główne od ulicy Krakowskie Przemieście vis a vis Pałacu Prezydenckiego. Za bramami Ministerstwa znajduje się dziedziniec główny, który prowadzi do głównego wejścia do gmachu. Istnieje możliwość ominięcia schodów do wejścia głównego z wykorzystaniem rampy dla wózków inwalidzkich. Recepcja znajduje się w holu głównego budynku, w holu znajdują się tablice informacyjne. Dalsze przejście do budynku zabezpieczone jest bramkami, przez które może przejechać osoba poruszająca się na wózku. Dla osób poruszających się na wózkach dostępny jest tylko parter. W budynku nie ma windy. Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na parterze.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku ministerstwa nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a.

Skorzystanie z miejsca parkingowego dla osoby niepełnosprawnej czy tłumacza języka migowego wymaga wcześniejszego uzgodnienia.

Materiały

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego - Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.pdf
Raport​_o​_stanie​_zapewniania​_dostępności​_podmiotu​_publicznego​_-​_Ministerstwo​_Kultury​_i​_Dziedzictwa​_Narodowego.pdf 0.11MB

Wideo

{"register":{"columns":[]}}