Budżet ministerstwa

BUDŻET MKIDN 2017

pdf Sprawozdanie z wykonania budżetu cz. 24 i działu 921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego za 2017r.

3.69MB

BUDŻET MKIDN 2016

pdf Sprawozdanie z wykonania budżetu cz. 24 i działu 921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego za 2016r.

2.72MB

BUDŻET MKIDN 2015

pdf Sprawozdanie z wykonania budżetu cz. 24 i działu 921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego za 2015r.

4.01MB

BUDŻET MKIDN 2014

pdf Sprawozdanie z wykonania budżetu cz. 24 i działu 921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego za 2014r.

5.99MB

BUDŻET MKIDN 2013

pdf Sprawozdanie z wykonania budżetu cz. 24 i działu 921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego za 2013r.

2.5MB

BUDŻET MKIDN 2012

pdf Sprawozdanie z wykonania budżetu cz. 24 i działu 921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego za 2012r.

4.81MB

BUDŻET MKIDN 2011

pdf Sprawozdanie z wykonania budżetu cz. 24 i działu 921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego za 2011r.

2.33MB

BUDŻET MKIDN 2010

pdf Sprawozdanie z wykonania budżetu cz. 24 i działu 921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego za 2010r.

2.11MB

BUDŻET MKIDN 2009

xls Podział wydatków budżetowych na 2009 rok określonych dla cz.24 - Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego (plik xls)

1.33MB

pdf Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa w części 24 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego za 2009 rok

2.09MB

BUDŻET MKiDN 2008

pdf Sprawozdanie z wykonania budżetu w cz. 24 oraz dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego za 2008 r.

2.34MB

xls Podział wydatków budżetowych na 2008 rok określonych dla cz.24 - Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego (plik xls)

1.34MB

BUDŻET MKiDN 2007

pdf Sprawozdanie z wykonania budżetu w cz. 24 oraz dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego za 2007 r.

4.83MB

xls Podział wydatków budżetowych na 2007 r. dla cz.24 - Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego (plik xls)

0.08MB

Article List

Dotacje celowe

Dotacje celowe - to podlegające szczególnym zasadom rozliczenia środki finansowe, przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami; ustawowo określonych zadań, realizowanych przez jednostki inne niż jednostki samorządu terytorialnego; bieżących zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego; zadań zleconych do realizacji jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, w tym fundacjom i stowarzyszeniom; kosztów realizacji inwestycji.

Dotacje podmiotowe

Dotacje podmiotowe - to wydatki budżetu państwa przeznaczone na dofinansowanie działalności bieżącej ustawowo wskazanego podmiotu. W przypadku Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego tego rodzaju dotacje udzielane są podmiotom takim jak: * instytucje kultury * instytucje filmowe * wyższe szkoły artystyczne * niepubliczne szkoły i placówki oświatowo - wychowawcze

Planowanie i sprawozdawczość jednostek

Metrics