W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Fundacje

Nadzór ministra kultury i dziedzictwa narodowego nad fundacjami

Na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. z 2020 r. poz. 2167, z późn. zm) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest właściwym ministrem dla fundacji, których cele statutowe związane są z zakresem działania ministra, tzn. obejmują sprawy rozwoju i opieki nad materialnym i niematerialnym dziedzictwem narodowym oraz sprawy działalności kulturalnej, w tym mecenatu państwowego nad tą działalnością, w szczególności w zakresie:

 1. podtrzymywania i rozpowszechniania tradycji narodowej i państwowej;
 2. ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;
 3. działalności muzeów;
 4. miejsc pamięci narodowej, grobów i cmentarzy wojennych, pomników zagłady i ich stref ochronnych;
 5. działalności twórczej, artystycznej, kultury ludowej i rękodzieła artystycznego oraz ich ochrony;
 6. wydawnictw, księgarstwa, bibliotek i czytelnictwa;
 7. edukacji kulturalnej;
 8. wystaw artystycznych;
 9. polityki audiowizualnej, w szczególności w zakresie prasy, radia, telewizji i kinematografii;
 10. amatorskiego ruchu artystycznego, organizacji i stowarzyszeń regionalnych oraz społecznokulturalnych;
 11. wymiany kulturalnej z zagranicą;
 12. działalności widowiskowej i rozrywkowej;
 13. restytucji dóbr kultury, w tym zwrotu dóbr kultury wyprowadzonych z naruszeniem prawa z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 14. udziału w kształtowaniu estetyki przestrzeni publicznej w zakresie architektury, urbanistyki i planowania przestrzennego.

Organy fundacji (zarządy) zobowiązane są do aktualizacji postanowień w statutach i odpowiednio wpisów w Krajowym Rejestrze Sądowym w zakresie informacji o właściwym ministrze oraz zgłaszania zmiany innych danych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1683, z późn. zm.).

Sprawozdawczość

Zgodnie z art. 12 ust. 2 i ust. 2b ustawy o fundacjach, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2023 r.:

 1. fundacja składa corocznie właściwemu ministrowi sprawozdanie ze swojej działalności obejmujące najważniejsze informacje o działalności fundacji w okresie sprawozdawczym, pozwalające ocenić prawidłowość realizacji przez fundację jej celów statutowych,
 2. sprawozdanie, o którym mowa w ust. 2, sporządza się w postaci elektronicznej, na formularzu udostępnionym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego Ministra Sprawiedliwości, oraz opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Na podstawie art. 12 ust. 4 ustawy o fundacjach wydane zostało rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie jednolitego wzoru formularza sprawozdania z działalności fundacji (Dz. U. poz. 2791). Rozporządzenie to weszło w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. i określa w załączniku wzór formularza sprawozdania z działalności fundacji.

Ponadto informujemy, że w listopadzie 2015 r. wszedł w życie art. 12 ust. 2a ustawy o fundacjach, który zwalnia fundację z obowiązku składania sprawozdania do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jeżeli spełnione zostaną jednocześnie poniższe warunki:

 1. fundacja posiada status organizacji pożytku publicznego;
 2. fundacja zamieściła na stronie internetowej Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego sprawozdanie merytoryczne z działalności oraz sprawozdanie finansowe zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.).

Rejestr

Rejestr fundacji nadzorowanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dostępny jest na stronie BIP www.bip.mkidn.gov.pl/rejestry-fundacji-i-instytucji-kultury


Wzór sprawozdania

Wzór sprawozdania z działalności fundacji (plik do pobrania) dostępny jest na stronie BIP www.bip.mkidn.gov.pl/fundacje

{"register":{"columns":[]}}