W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Departament Współpracy z Zagranicą

Dane kontaktowe: Tel: +48 22 421 02 40 Fax: +48 22 826 19 22 dwz@mkidn.gov.pl

Dyrektor: Urszula Ślązak

Dane kontaktowe:
Tel: +48 22 421 02 40
Fax: +48 22 826 19 22
dwz@mkidn.gov.pl

Do zadań własnych Departamentu Współpracy z Zagranicą należy:

1) prowadzenie spraw w zakresie współpracy międzynarodowej w obszarze kultury, w ramach stosunków bilateralnych, współpracy transgranicznej i  regionalnej, gremiów międzynarodowych oraz wielostronnych platform współpracy:

a) koordynowanie, przygotowywanie i realizowanie wyjazdów zagranicznych kierownictwa resortu oraz oficjalnych wizyt zagranicznych gości ministra kultury

i dziedzictwa narodowego w Polsce, zwanego dalej „ministrem”,

b) opracowywanie stanowisk, opinii i ocen z zakresu międzynarodowej współpracy kulturalnej na potrzeby ministerstwa, innych organów administracji rządowej oraz podmiotów zewnętrznych,

c) podejmowanie i wspieranie działań na rzecz promocji kultury polskiej za granicą na forum międzynarodowym, we współpracy z polskimi i zagranicznymi instytucjami kultury oraz z placówkami dyplomatycznymi,

d) realizowanie inicjatyw podejmowanych przez ministra w zakresie współpracy międzynarodowej;

2) realizowanie zadań wynikających z członkostwa Polski w globalnych i regionalnych organizacjach międzynarodowych:

a) współpraca z organizacjami systemu ONZ,

b) współpraca z Radą Europy, w zakresie projektów i inicjatyw w dziedzinie kultury i dziedzictwa kulturowego,

c) współpraca w ramach innych organizacji i inicjatyw regionalnych, w tym Grupy Wyszehradzkiej, Rady Państw Morza Bałtyckiego i Grupy 16+1 (Chiny - Europa Środkowo-Wschodnia), oraz platform i partnerstw, w tym Asia-Europe Meeting, Partnerstwa Wschodniego i Partnerstwa do spraw kultury Wymiaru Północnego,

d) koordynacja działań ministerstwa związanych z udziałem w wyspecjalizowanych gremiach organizacji międzynarodowych oraz monitorowanie implementacji konwencji międzynarodowych dotyczących dziedziny kultury;

3) inicjowanie i przygotowywanie projektów umów międzynarodowych w dziedzinie kultury, programów wykonawczych do nich, prowadzenie oraz uczestnictwo w negocjacjach;

4) opiniowanie projektów umów międzynarodowych inicjowanych przez inne organy administracji rządowej, w celu zapewnienia spójności zapisów w zakresie polityki kulturalnej;

5) koordynowanie zadań związanych z realizacją konsultacji międzyrządowych; 

6) prowadzenie spraw związanych z realizacją postanowień dotyczących współpracy i wymiany kulturalnej z zagranicą oraz ochrony dóbr kultury zawartych w umowach międzynarodowych, programach wykonawczych i innych dokumentach;

7) zapewnianie przepływu informacji do właściwych organów administracji publicznej na temat działań podejmowanych przez poszczególne komórki organizacyjne ministerstwa oraz instytucje podlegle na rzecz Polonii i Polaków za granicą; 

8) opiniowanie wniosków o przyznanie cudzoziemcom medali i odznaczeń ministra oraz wniosków o objęcie patronatem przedsięwzięć kulturalnych organizowanych za granicą;

9) inicjowanie i koordynowanie prac departamentalnych zespołów projektowych realizujących międzynarodowe projekty, inicjatywy i przedsięwzięcia kulturalne;

10) prowadzenie spraw z zakresu opiniowania dokumentów prawnych, w obszarze należącym do kompetencji departamentu;

11) nadzór finansowy oraz prowadzenie spraw organizacyjnych i merytorycznych wynikających z nadzoru ministra nad: Instytutem Adama Mickiewicza, Międzynarodowym Centrum Kultury, Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia oraz Instytutem Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność;

12) zarządzanie programami ministra mającymi na celu promocję kultury polskiej za granicą;

13) prowadzenie spraw związanych z wnioskami o dofinansowanie projektów z zakresu promocji kultury polskiej za granicą;

14) prowadzenie spraw finansowych związanych z wydatkowaniem środków na realizację wydarzeń będących wynikiem międzynarodowych zobowiązań;

15) prowadzenie spraw finansowych oraz kontrola nad planowaniem i realizacją budżetu departamentu;

16) współpraca z Departamentem Finansowym MKiDN dotycząca krótko i długoterminowego planowania w zakresie budżetu państwa;

17) realizowanie zadań mających na celu wspieranie mobilności artystów i specjalistów z dziedziny kultury;

18) prowadzenie spraw administracyjnych związanych z umowami cywilno-prawnymi przygotowywanymi przez departament;

19) realizacja zadań departamentu w związku z prowadzonymi postępowaniami o udzielenie zamówienia publicznego;

20) współpraca z Najwyższą Izbą Kontroli oraz Biurem Audytu Wewnętrznego i Kontroli, w obszarze należącym do kompetencji departamentu;

21) realizacja zadań wynikających z nadzoru ministra nad działalnością fundacji działających w obszarze promocji kultury polskiej za granicą;

22) prowadzenie rejestrów wniosków oraz gromadzenie kopii sprawozdań, związanych z podróżami poza granice kraju oraz przyjmowaniem zagranicznych gości.