W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Kultura w sieci – program MKiDN finansowania zmian formy upowszechniania działalności twórczej

06.04.2020

Program „Kultura w sieci” to program wsparcia dla artystów, twórców oraz instytucji, które ze względu na trwającą epidemię, a wcześniej stan zagrożenia epidemicznego, nie mogą realizować swojej twórczości artystycznej w dotychczasowej formie. Budżet programu wynosi 80 mln zł.

Kultura Cyfrowa, fot. Danuta Matloch

Uruchomienie programu „Kultura w sieci” było możliwe dzięki wejściu w życie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, m.in. Tarczy Antykryzysowej.

Program składa się z dwóch elementów – programu stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz programu dotacyjnego, zarządzanego przez Narodowe Centrum Kultury. Program stypendialny jest kierowany do osób fizycznych, twórców i artystów. O dotację z programu NCK mogły się starać firmy, organizacje pozarządowe, samorządowe instytucje kultury oraz kościoły, związki wyznaniowe i ich osoby prawne.

Ze względu na rekordowe zainteresowanie (łącznie do programu „Kultura w sieci” wpłynęło ponad 12 000 wniosków), budżet programu został zwiększony czterokrotnie i wynosi 80 mln zł. Z tej sumy 20 mln zł przeznaczono na stypendia dla artystów, a 60 mln zł – na program dotacyjny dla instytucji i organizacji.

Przekazywanie wnioskodawcom przyznanych środków finansowych – zarówno w ramach programu stypendialnego, jak i dotacyjnego – rozpocznie się w maju.

Program stypendialny Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ma na celu wspieranie aktywności twórców, artystów, animatorów i edukatorów, a także badaczy szeroko rozumianej kultury w zakresie upowszechniania dóbr kultury w Internecie w związku z ograniczeniami wprowadzonymi w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Zgłaszane projekty mogą przyjmować formę dialogu i nawiązania do tradycji oraz osiągnięć dziedzictwa polskiej i światowej kultury, jak również poszukiwania nowatorskich rozwiązań, zarówno w zakresie form wyrazu, jak i środków komunikacji. Działania stymulujące kreatywność i aktywizujące odbiorców będą postrzegane jako dodatkowy atut projektów.

O stypendia programu „Kultura w sieci” mogą się starać twórcy, artyści, animatorzy i edukatorzy  w następujących kategoriach:

 • literatura,
 • sztuki wizualne,
 • muzyka,
 • taniec,
 • teatr,
 • film,
 • twórczość ludowa,
 • animacja i edukacja kulturalna,
 • zarządzanie kulturą i wspieranie kadr kultury.

Wnioskodawcom biorącym udział w programie stypendialnym mogą zostać przyznane stypendia:

 1. 6-miesięczne obejmujące okres od 1 maja do 31 października 2020 r.;
 2. mające inny okres realizacji projektu, przyznawane na okres nie krótszy niż trzy kolejne, następujące po sobie, miesiące obejmujące okres od 1 maja do 31 października 2020 r.

Program NCK ma na celu tworzenie warunków dla wzmacniania tożsamości i uczestnictwa w kulturze poprzez finansowe wsparcie realizacji projektów upowszechniających dorobek kultury i zwiększających obecność kultury w życiu społecznym, których odbiór następuje poprzez narzędzia on-line, jak również rozwój przestrzeni umożliwiającej odbiorcom kultury korzystanie z jej zasobów w sieci. Istotnym celem programu jest wspieranie zadań rozwijających kapitał kulturowy odbiorców za pomocą narzędzi internetowych oraz rozwój kompetencji cyfrowych zarówno odbiorców, jak i kadr kultury. Program stanowi również finansowe narzędzie wsparcia sektora kultury w związku ze znaczącymi utrudnieniami, jakie w działalności podmiotów prowadzących działalność z zakresu kultury wprowadzają wymogi związane z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii.

Program NCK kierowany jest do:

 • samorządowych instytucji kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze organizatorów samorządowych[1]);
 • organizacji pozarządowych i fundacji;
 • kościołów i związków wyznaniowym oraz ich osób prawnych;
 • podmiotów prowadzących działalność gospodarczą wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub do Krajowego Rejestru Sądowego.

W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie realizacji następujących rodzajów zadań:

 1. warsztaty on-line, webinaria, kursy e-learningowe z zakresu edukacji kulturalnej oraz inne działania on-line służące podnoszeniu kompetencji kulturowych ich uczestników oraz rozwojowi kompetencji cyfrowych zarówno odbiorców, jak i kadr kultury;
 2. wydarzenia kulturalne on-line, m.in.: koncerty, spektakle, czytania, recitale, spotkania z twórcami/artystami; udostępnianie zapisów wydarzeń kulturalnych (w tym: przedstawień, koncertów, wystaw wraz z katalogami); wirtualne oprowadzania, spacery po miejscach kultury;
 3. udostępnianie i ponowne wykorzystywanie cyfrowych zasobów muzealnych, bibliotecznych, audiowizualnych, zabytkowych oraz archiwalnych – w tym tworzenie stron internetowych lub aplikacji popularyzujących zasoby cyfrowe oraz działania związane z edukacją w zakresie zbiorów cyfrowych;
 4. tworzenie stron, gier internetowych, aplikacji mobilnych z dziedziny kultury;
 5. tworzenie wydawnictw audio-video udostępnianych w formie elektronicznej oraz publikacji książkowych w formie elektronicznej (e-booki, audiobooki);

Termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadania określa się od 1 maja do 30 października 2020 roku.

Dofinansowanie zadania może wynosić do 100% budżetu zadania. Minimalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 5 000 zł. Maksymalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 150 000 zł.

Lista instytucji współprowadzonych znajduje się na stronie

Ogłoszenie o programie stypendialnym „Kultura w sieci” 

Program dotacyjny „Kultura w sieci”
 


Tarcza Antykryzysowa dla kultury

Program „Kultura w Sieci” to element Tarczy Antykryzysowej dla kultury. To pierwszy z programów dotacyjnych zapowiadanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotra Glińskiego.

Ponadto specjalne rozwiązania w obszarze kultury obejmują:

 1. Program rekompensujący straty dla kultury w związku z epidemią po jej zakończeniu  (uruchomiony po ustaniu zagrożenia epidemicznego).
 2. Program NCK „Kultura-Interwencje” z budżetem 10 mln zł, który zostanie uruchomiony zaraz po rozstrzygnięciu programu „Kultura w sieci”.
 3. Zwiększenie środków (o 55 mln zł, do 390 mln zł) i zmiany w regulaminach Programów Ministra dostosowujące procedury rozliczania projektów do obecnej sytuacji.
 4. Zwiększenie puli stypendiów Ministra z 1,5 do – co najmniej -  6,5 mln zł; możliwy II etap konkursu stypendialnego.
 5. Zmiany w ustawie o kinematografii dopuszczające premiery filmowe na platformach VOD i w Internecie oraz wydłużenie obowiązywania promes PISF dla produkcji filmowych.
 6. Zmiany w ustawie o zachętach audiowizualnych wydłużające terminy oraz upraszczające procedury składania wniosków o wsparcie finansowe na produkcje audiowizualne.
 7. Gwarancje kredytowe dla sektora kreatywnego w BGK na kwotę 500 mln zł.
 8. Wystąpienie do UE o zerową stawkę VAT na książki drukowane.
 9. Przygotowywanie nowelizacji budżetu w celu zrekompensowania instytucjom kultury prowadzonym i współprowadzonym przez MKiDN strat związanych z ograniczeniami w ich działalności.
 10. Wprowadzenie voucherów, na które mogą być wymieniane zobowiązania instytucji kultury, które nie mogą być obecnie dotrzymane, np. niewykorzystane bilety na wydarzenia kulturalne;
 11. Umożliwienie dyrektorom instytucji kultury wypłacania dodatkowego wynagrodzenia dla artystów za pracę „zastępczą” realizowaną poza siedzibą instytucji.
 12. Zwiększenie zakresu pomocy socjalnej (zapomóg) dla ludzi kultury.
 13. Rozwiązania przygotowywane przez Narodowy Instytut Wolności (podlegający Przewodniczącemu Komitetu ds. Pożytku Publicznego) dla organizacji pozarządowych, obejmujący również organizacje działające w sektorze kultury, a wprowadzające m.in. uelastycznienie w zakresie realizacji i rozliczania projektów

Przedsiębiorstwa zajmujące się kulturą, osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą w sektorze kultury oraz zatrudnione na podstawie umów cywilno-prawnych mogą także skorzystać z rozwiązań, proponowanych dla nich w specjalnej ustawie, m.in. wsparcia państwa na pokrycie 40 proc. wynagrodzenia pracowników do wysokości średniego wynagrodzenia w gospodarce krajowej, trzymiesięcznego zwolnienia ze składek ZUS, pożyczek na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej (do kwoty 5 tys. zł), wakacji kredytowych i zwolnienia z podatków lokalnych. Dla osób prowadzących własną działalność gospodarczą oraz pracujących na umowę-zlecenie lub umowę o dzieło jest możliwość wypłaty tzw. postojowego, czyli środków do wysokości 80 proc. minimalnego wynagrodzenia przez okres 3 miesiecy.

Wartość pakietu osłonowego dla kultury w związku z pandemią koronawirusa w różnych formach może mieć wartość nawet do 4 mld zł.