W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis

Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” nadawany jest osobom szczególnie wyróżniającym się w dziedzinie twórczości artystycznej, działalności kulturalnej lub ochronie kultury i dziedzictwa narodowego na mocy art. 7 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 oraz z 2019 r. poz. 115) przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

 1. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego nadaje medal z własnej inicjatywy lub na wniosek:
  1. ministrów lub kierowników urzędów centralnych,
  2. rektorów szkół wyższych,
  3. marszałków województw,
  4. wojewodów,
  5. władz statutowych ogólnopolskich organizacji społecznych lub stowarzyszeń prowadzących statutową działalność kulturalną,
  6. kierowników placówek dyplomatycznych lub konsularnych Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Medal posiada trzy stopnie:
  1. I stopień - Złoty Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”,
  2. II stopień - Srebrny Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”,
  3. III stopień – „Brązowy Medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.
 3. Medal stopnia wyższego można otrzymać po upływie 5 lat od nadania Medalu stopnia bezpośrednio niższego. Jedynie w przypadkach uzasadnionych wybitnymi osiągnięciami kandydata można odstąpić od powyższego wymogu. Wniosek o nadanie Medalu stopnia wyższego musi zawierać opis osiągnięć kandydata po otrzymaniu stopnia niższego.
 4. Minister podejmuje decyzję w oparciu o opinię Kapituły do spraw opiniowania wniosków o nadanie Medalu „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.
 5. Kapituła działa w składzie:
  1. przewodniczący Kapituły – dyrektor Biura Ministra;
  2. sekretarz Kapituły – naczelnik Wydziału Prezydialnego Biura Ministra;
  3. członkowie Kapituły – dyrektorzy albo zastępcy dyrektorów:
   1. Departamentu Dziedzictwa Kulturowego,
   2. Departamentu Dziedzictwa Kulturowego Za Granicą i Strat Wojennych,
   3. Departamentu Narodowych Instytucji Kultury,
   4. Departamentu Mecenatu Państwa,
   5. Departamentu Ochrony Zabytków,
   6. Departamentu Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej Departamentu Własności Intelektualnej i Mediów,
   7. Departamentu Współpracy z Zagranicą.
 6. Posiedzenia Kapituły odbywają się zwykle w pierwszy lub ostatni wtorek miesiąca (w zależności od liczby złożonych wniosków).
 7. Od decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego nie przysługuje tryb odwoławczy.
 8. Nadsyłana do Ministerstwa dokumentacja powinna składać się z:
  1. pisma przewodniego zawierającego nazwiska kandydatów do medalu oraz termin planowanej uroczystości wręczenia przyznanych medali,
  2. wniosku o nadanie Medalu Zasłużony Kulturze Gloria Artis (w jednym egzemplarzu drukowanym dwustronnie).
 9. Wnioski powinny być przesłane do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego nie później niż dwa tygodnie przed posiedzeniem Kapituły.
 10. Przyznane medale wręcza Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, sekretarz stanu lub podsekretarze stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 11. Wnioskodawca zobowiązany jest do przesłania stosownego zaproszenia na uroczystość wręczenia medali.
 12. Jeśli wcześniej podjęte zobowiązania służbowe nie pozwalają żadnemu z członków kierownictwa Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na udział w uroczystości, medale w imieniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wręcza upoważniona przez niego osoba, a w poszczególnych województwach przede wszystkim - wojewoda lub jego przedstawiciel.

Informacji udziela:

Anna Krysztosiak
tel. (22) 42 10 370
e-mail: akrysztosiak@mkidn.gov.pl

Do pobrania

Materiały

Wzór wniosku o Medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis
wzór​_wniosku​_o​_Medal​_Zasłużony​_Kulturze​_Gloria​_Artis.docx 0.02MB
Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie medalu "Zasłużony kulturze - Gloria Artis"
20120203​_ga.pdf 2.15MB
Komunikat Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie Miniatury Medalu „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”
20120424​_komunikat​_ga.pdf 0.06MB
ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Kapituły do spraw opiniowania wniosków o nadanie Medalu „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”
20190806​_p​_27​_2019.pdf 0.51MB
Rozporządzenie Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z dnia 30 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Medalu „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”
Rozporządzenie​_Ministra​_Kultury,​_Dziedzictwa​_Narodowego​_i​_Sportu​_z​_dnia​_30​_października​_2020​_r​_zmieniające​_rozporządzenie​_w​_sprawie​_Medalu​_„Zasłużony​_Kulturze​_Gloria​_Artis”.pdf 1.19MB