W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Współpraca rozwojowa

Polska współpraca rozwojowa, określana jako Polska pomoc, jest kluczowym elementem polityki zagranicznej naszego państwa. Wpisuje się w unijną i globalną politykę rozwojową, w tym we wsparcie realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs) przyjętych przez ONZ.

Polska, wpisując się w realizację powyższych celów, rokrocznie przeznacza określoną kwotę na wyznaczone działania. Do Ministerstwa Spraw Zagranicznych należy koordynowanie zaangażowania Polski w te działania. Ważnymi partnerami MSZ są organizacje pozarządowe i urzędy administracji publicznej. Należy tu również pamiętać o inicjatywach pomocowych polskich placówek za granicą.

Do elementów uwzględnianych w ramach polskiej współpracy rozwojowej należą pomoc rozwojowa, pomoc humanitarna oraz edukacja globalna.

Nadrzędnym celem Polskiej pomocy jest wspieranie trwałego rozwoju społeczeństwa i gospodarki w krajach rozwijających się, podejmowanie inicjatyw zmierzających do ograniczenia ubóstwa, poprawy stanu zdrowia ludności, podnoszenie poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych mieszkańców, wspieranie procesów demokratyzacyjnych i reform państwa, budowa nowoczesnych instytucji państwowych, promowanie praw człowieka oraz wspieranie społeczeństwa obywatelskiego.

Podstawą kształtowania polskiego zaangażowania we współpracę rozwojową jest Ustawa o współpracy rozwojowej z dnia 16 września 2011 roku (Dz. U. 2011.1386 z późn. Zm.: Dz.U.2019.291).

Wieloletnie programy współpracy rozwojowej precyzują cele, obszary tematyczne i geograficzne Polskiej pomocy. Jako dokumenty strategiczne, uwzględniają wyzwania, które stoją przed polskim systemem współpracy rozwojowej i dotyczą zmian zachodzących zarówno w skali świata, jak też regionów. Z kolei plany współpracy rozwojowej, przygotowywane w systemie rocznym, są uszczegółowieniem Wieloletniego programu, określają podstawowe zasady i formy oraz instrumenty współpracy dwustronnej i wielostronnej.

Działania w ramach współpracy rozwojowej są realizowane dwojako: albo jako projekty dwustronne, albo poprzez wpłaty do wyspecjalizowanych organizacji międzynarodowych. Środki finansowe kierowane przez polskie instytucje do krajów rozwijających się oraz przekazywane do wielostronnych, wyspecjalizowanych instytucji działających na ich rzecz stanowią Oficjalną Pomoc Rozwojową (ODA – Official Development Assistance).

Materiały

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o współpracy rozwojowej
D20201648L.pdf 0.39MB
Nowelizacje po tekście jednolitym - Ustawa z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw
{"register":{"columns":[]}}