W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Deklaracja dostępności

Koordynator do spraw dostępności

Koordynator do spraw dostępności w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lubaniu

Bożena Ludward

e-mail: kadry@psseluban.pl

 

Do zadań koordynatora należy w szczególności:

 • wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Powiatową Stacje Sanitarno-Epidemiologiczną w Lubaniu,
 • przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Powiatową Stacje Sanitarno-Epidemiologiczną w Lubaniu,
 • monitorowanie działalności Powiatowej Stacje Sanitarno-Epidemiologiczną w Lubaniu w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strona internetowa Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lubaniu

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lubaniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej strony internetowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lubaniu.

 • Data publikacji strony internetowej: 2021-02-15
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-02-15

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Nie wszystkie grafiki/zdjęcia mogą być opatrzone tekstem alternatywnym,
 • Brak dostępności lub niepełna dostępność niektórych plików, załączników w formacie PDF, DOC, itp.,

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-02-14
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-02-14

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Bożena Ludward
 • E-mail: kadry@psseluban.pl

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lubaniu

 • Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lubaniu
  ul. Bankowa 9b, 59-800 Lubań

 • E-mail: psse.luban@pis.gov.pl
 • Telefon: +48 222 500 115

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna usytuowana jest w trzykondygnacyjnej kamienicy wchodzącej w skład zwartego zespołu zabudowy wzdłuż ulicy Bankowej.
Pomieszczenia Stacji zajmują dwie kondygnacje wysoki parter i pierwsze piętro. Wejście główne do obiektu znajduje się od strony ulicy Bankowej.
Budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych:

 • brak parkingu z wyznaczonymi miejscami do parkowania dla osób niepełnosprawnych

 • brak windy

{"register":{"columns":[]}}