W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Klauzula informacyjna

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz zgodnie z art.14  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem  danych  osobowych  i w sprawie  swobodnego  przepływu  takich danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o ochronie danych – RODO) uprzejmie informujemy:

 1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lubaniu reprezentowana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubaniu / Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej z siedzibą w Lubaniu, ul. Bankowa 9b, 59-800 Lubań informuje, iż jest Administratorem Państwa danych osobowych.

 2. Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Zbigniew Kołodziejski, który wykonuje swoje obowiązki w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lubaniu, ul. Bankowa 9b, 59-800 Lubań,
  e-mail: iod@psseluban.pl

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań z zakresu:

 • ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, tak wewnętrznych, jak i zewnętrznych, zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych;

 • wykonywania statutowych badań laboratoryjnych i pomiarów.

 1. Podstawa prawna przetwarzania danych wynika w szczególności z:
 • Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej; (Dz. U. z 2017, poz. 1261 z poźń. zm);
 • Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi; (Dz. U. z 2018, poz. 151);
 • Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy; (Dz. U. z 2018, poz. 108);
 • Ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach; (Dz. U. z 2018, poz. 143);
 • Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych; (Dz. U. z 2018, poz. 122);
 • Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii; (Dz. U. z 2017, poz. 783 z późń. zm.);
 • Ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych; (Dz. U. z 2017, poz. 2134);
 • Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane; (Dz. U. z 2017, poz. 1332 z późń. zm.);
 • Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia; (Dz. U. z 2017, poz. 149);
 • Ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji; (Dz. U. z 2017, poz. 1201 z późń. zm.);
 • Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego; (Dz.U. z 2017 poz.1257);
 • Ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia; (Dz.U. z 2018 poz. 475 z późń. zm.);
 • Ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych; (Dz.U. z 2018 poz. 412 z późń. zm.);
 • Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych; (Dz.U. z 2017 poz. 2077)
 • Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej; (Dz.U.2016 poz. 1764 z późń. zm.);
 • Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.).
 1. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy ww. przepisów prawa.

 2. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

 3. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym niż organom władzy publicznej lub podmiotom wykonującym zadania publiczne bądź podmiotom działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji Rozporządzenie Prezesa Rady  Ministrów  z  dnia  18  stycznia  2011  r.  w  sprawie  instrukcji  kancelaryjnej,  jednolitych rzeczowych  wykazów  akt  oraz  instrukcji  w  sprawie  organizacji  i  zakresu  działania  archiwów zakładowych.

 5. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:

 • ochrony danych osobowych;
 • dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Administrator oraz z zastrzeżeniem art. 5 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (DZ. U. z 2018r. poz. 1000);
 • sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO, które można dokonać w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lubaniu, ul. Bankowa 9b, 59-800 Lubań kontaktując się osobiście lub w inny sposób umożliwiający zweryfikowanie tożsamości (np. przesyłając wniosek opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres poczty elektronicznej psse.luban@pis.gov.pl lub przesyłając wniosek opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym na adres skrytki ePUAP).
 1. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 2. Przetwarzanie Pani/Pana danych nie będzie odbywać się w sposób zautomatyzowany.

Materiały

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z pełnieniem nadzoru nad dostępem do informacji publicznej oraz wpisem do rejestru pozostającym pod nadzorem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubaniu
{"register":{"columns":[]}}