W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Oddział Bezpieczeństwa Żywności i Żwywienia

Kierownik - Marta Hnatejko
asystent  - Maria Kruczkowska
asystent - Irena Banaszkiewicz

Do zadań oddziału należy:

a) realizacja zadań Powiatowego Inspektora Sanitarnego w zakresie kontroli i nadzoru sanitarnego nad warunkami produkcji, obrotem środkami spożywczymi, sposobem żywienia, oraz nad przedmiotami użytku mającymi wpływ na zdrowie człowieka;

b) udział w szkoleniach i instruktażach organizowanych przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną oraz inne instytucje;

c) współpraca z innymi organami urzędowej kontroli żywności oraz jednostkami administracji samorządowej;

d) współudział w opiniowaniu planów budowy, rozbudowy, modernizacji i adaptacji zakładów produkcji, magazynowania i obrotu żywności;

e) kontrola oznakowania środków spożywczych, opiniowanie etykiet;

f) uczestniczenie w działalności profilaktycznej oraz w zwalczaniu ognisk zatruć pokarmowych - chemicznych, mikrobiologicznych i grzybowych;

 g) współpraca z innymi komórkami Powiatowej Stacji Sanitarnej poprzez udział w kontrolach kompleksowych obiektów oraz  wspólne opracowywanie i wykorzystanie materiałów pokontrolnych;

h) dokonywanie zbiorczych informacji i opracowań dotyczących jakości zdrowotnej środków spożywczych oraz oceny sposobu żywienia określonych grup ludności korzystających z żywienia w zamkniętych zakładach żywienia zbiorowego;

i) koordynowanie potrzeb w zakresie badań laboratoryjnych oraz pobór i dostarczanie do badań laboratoryjnych próbek  środków spożywczych, substancji pomagających w przetwarzaniu i innych składników żywności oraz przedmiotów użytku w  ramach urzędowej kontroli żywności;

 j) interpretacja i ocena wyników badań laboratoryjnych środków spożywczych, posiłków oraz przedmiotów użytku;

 k) udział w szkoleniach specjalistycznych organizowanych przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną oraz inne  instytucje - w zakresie nadzoru nad racjonalnym żywieniem i zadań wymienionych w punkcie a);

 l) organizacja i udział w prowadzeniu Systemu Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznych Produktach Żywnościowych i Środkach Żywienia Zwierząt (RASF) w ramach urzędowej kontroli żywności i monitoringu;

m) dokonywanie oceny prawidłowości opracowania i wdrażania Systemu Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli (HACCP) oraz analiz ryzyka, na. które narażona może być żywność w procesie produkcji lub w obrocie;

n) prowadzenie bazy danych o podmiotach biorących udział w produkcji i obrocie żywności;

o) wykonywanie zadań nałożonych przez PWIS we Wrocławiu oraz przekazywanie zbiorczych informacji i sprawozdań liczbowych i opisowych.

Kontakt

tel. 75-646-40-45

{"register":{"columns":[]}}