W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Podstawowe informacje

Dane adresowe

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lubaniu

ul. Bankowa 9b
59-800 Lubań
tel./fax  75 646-40-43 (sekretariat)
email:psse.luban@sanepid.gov.pl
Adres Skrytki EPUAP PSSE w Lubaniu
/PSSE_Luban/SkrytkaESP
Godziny urzędowania
Poniedziałek  ÷  Piątek   godz. 7:25 - 15:00

 

Podstawowe informacje

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Lubaniu, jest jednostką przy pomocy której swoje zadania wykonuje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubaniu (organ rządowej administracji zespolonej). Stacja jest jednostką budżetową będącą podmiotem leczniczym finansowanym z budżetu Państwa. Zarządzana jest jednoosobowo przez jej kierownika - Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubaniu/ Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lubaniu.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubaniu wykonuje swoje zadania na obszarze miasta Lubania i powiatu lubańskiegop oraz gmin ościennych.

 

Realizacja tych zadań polega na:

 • sprawowaniu zapobiegawczego nadzoru sanitarnego,
 • sprawdzaniu bieżącego nadzoru sanitarnego,
 • prowadzeniu działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej w zakresie chorób zakaźnych i innych chorób powodowanych warunkami środowiska, a także na prowadzeniu działalności oświatowo-zdrowotnej.

 

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Lubaniu nadzoruje warunki:

 • higieny środowiska,
 • higieny pracy w zakładach pracy,
 • higiena procesów nauczania i wychowania,
 • higieny wypoczynku i rekreacji,
 • zdrowotnymi żywności, żywienia i produktów kosmetycznych,
 • higieniczno - sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne,
 • w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych.

Podstawy prawne działania

Rozpatrywanie skarg i wniosków

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubaniu
Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lubaniu

Przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków we wtorki w godzinach od 14:00 do 15:00

Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lubaniu odbywa się na podstawie:

 • Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 2018 poz. 2096 ze zm.)
 • Rozporządzenia Rady ministrów z dnia 08 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U nr 5 poz. 46)

Skargi i wnioski można składać na piśmie, pocztą elektroniczną lub ustnie do protokołu. W razie zgłoszenia skargi lub wniosku ustnie, przyjmujący zgłoszenie sporządza protokół,który podpisują wnoszący skargę lub wniosek i przyjmujący zgłoszenie. W protokole zamieszcza się datę przyjęcia skargi lub wniosku, imię, nazwisko (nazwę) i adres zgłaszającego oraz zwięzły opis treści sprawy. Przyjmujący skargi i wnioski potwierdza złożenie skargi lub wniosku, jeżeli zażąda tego wnoszący. Skargi i wnioski anonimowe, które nie zawierają imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego nie są rozpatrywane. Jeżeli z treści skargi lub wniosku nie można należycie ustalić ich przedmiotu, wzywa się wnoszącego skargę lub wniosek do złożenia, w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnienia lub uzupełnienia, z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania. Skargi i wnioski rozpatrywane są przez pracowników oddziałów/sekcji do których są kierowane ze względu na przedmiot skargi lub wniosku. Rejestry skarg i wniosków prowadzone są w działach merytorycznych. Skargi /wnioski załatwiane są bez zbędnej zwłoki, najpóźniej w terminach wskazanych przez Kodeks postępowania administracyjnego.

Majątek

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lubaniu ma swoją siedzibę w budynku przy ul. Bankowej 9b. Budynek stanowi własność Skarbu Państwa i pozostaje w trwałym zarządzie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w LubaniuPowiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lubaniu posiada odpowiedni sprzęt, samochody służbowe oraz aparaturę specjalistyczną niezbędną do wykonywania swych zadań statutowych.

{"register":{"columns":[]}}