W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Petycje

Zasady składnia i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji określa ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870)

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.
Petycję można złożyć w interesie publicznym, własnym albo podmiotu trzeciego za jego zgodą.
O tym, czy pismo jest petycją, decyduje treść żądania, a nie jego forma zewnętrzna.

Petycja powinna zawierać:

  • oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję. Jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;
  • wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji. Jeżeli podmiotem wnoszącym jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów;
  • oznaczenie adresata petycji;
  • wskazanie przedmiotu petycji.

Petycja może zawierać zgodę na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego, danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu trzeciego.

Petycję można złożyć:

  • pisemnie - przesyłając pocztą na adres: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Słupcy, ul. Kościuszki 9, 62-400 Słupca
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej wysyłając:
  • pocztą elektroniczną na adres: psse.slupca@sanepid.gov.pl lub sekretariat.psse.slupca@sanepid.gov.pl 
  • za pomocą platformy e-PUAP  PSSESlupca/SkrytkaESP. Aby móc złożyć petycję za pośrednictwem platformy e-PUAP należy się zarejestrować oraz posiadać tzw.: "Profil Zaufany" lub certyfikowany podpis elektroniczny.
  • faxem 63 274 36 43
  • osobiście w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Słupcy, w godzinach jej urzędowania

Postępowanie w sprawie petycji jest postępowaniem jednoinstancyjnym. Nie służą w tym postępowaniu żadne środki odwoławcze.

Sposób załatwienia petycji nie może być także przedmiotem skargi.

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
18.10.2021 13:10 Janusz Tomczak
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Janusz Tomczak
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Petycje 6.0 15.09.2022 09:45 Małgorzata Pluta
Petycje 5.0 15.09.2022 09:42 Małgorzata Pluta
Petycje 4.0 05.09.2022 14:31 Małgorzata Pluta
Petycje 3.0 05.09.2022 13:12 Małgorzata Pluta
Petycje 2.0 14.06.2022 13:31 Janusz Tomczak
Petycje 1.0 18.10.2021 13:10 Janusz Tomczak

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}