W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Deklaracja dostępności

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Toruniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Toruniu.

Dostępność cyfrowa

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Toruniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia
4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony
internetowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Toruniu.

Data publikacji strony internetowej: 2003-01-03. Data ostatniej aktualizacji: 2021-01-01.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r.
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,

Wyłączenia:

  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
  • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-02-24. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest Pan Marcin Leśny -  koordynator.dostepnosci@torun.psse.gov.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu
7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż
2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1. Budynek: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Toruniu ul. Szosa Bydgoska 1.

Do budynku prowadzą 2 wejścia.

Wejście główne od ul. Szosa Bydgoska 1 i wejście dla osób niepełnosprawnych od strony ul. Przybyszewskiego.

Przed wejściem głównym znajduje się 1 stopień.

Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Wejścia nie są  zabezpieczone bramkami.

W budynku nie ma windy.

Dla osób na wózkach dostępne są  korytarze i pomieszczenia na parterze.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.

Przed wejściem dla niepełnosprawnych od ul. Przybyszewskiego wyznaczono parking.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym
i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W punkcie informacyjnym na parterze przy wejściu głównym jest wyznaczona osoba do opieki nad osobami o szczególnych potrzebach.

Nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego.

 

2. Budynek: Laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Toruniu ul. Kopernika 9 – wejście B.

Budynek jako taki nie jest przeznaczony do przebywania w nim osób postronnych.

Dla interesantów dostępny jest tylko punkt przyjmowania próbek do badań – wejście B.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Wejście nie jest  zabezpieczone bramkami.

W udostępnionych pomieszczeniach nie ma windy.

W udostępnionych pomieszczeniach mogą poruszać się osoby na wózkach.

Brak toalety dla niepełnosprawnych.

Do udostępnionych pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Nie ma pętli indukcyjnych.

W udostępnionych pomieszczeniach nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych
i słabowidzących.

Nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego.

W punkcie przyjmowania próbek do badań jest wyznaczona osoba do opieki nad osobami o szczególnych potrzebach.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-02-24. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny

Materiały

Raport o stanie dostępności na 01.01.2021
Raport​_o​_stanie​_dostepnosci​_na​_01012021r.pdf 0.12MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
27.09.2021 09:40 Marcin Leśny
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Robert Mućka
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Deklaracja dostępności 2.0 28.09.2021 13:59 Marcin Leśny
Deklaracja dostępności 1.0 27.09.2021 09:40 Marcin Leśny

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}