W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Statut

Statut prawny

§ 1. Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Toruniu, zwana dalej „Powiatową Stacją”, działa na podstawie niniejszego statutu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 

§ 2. Uprawnienia podmiotu tworzącego w stosunku do Powiatowej Stacji posiada Wojewoda Kujawsko-Pomorski.

 

§ 3.1. Siedzibą Powiatowej Stacji jest miasto Toruń.

  1. Obszarem działania Powiatowej Stacji jest miasto na prawach powiatu Toruń i powiat toruński.
  2. Obowiązująca powszechnie nazwa skrócona Powiatowej Stacji to „PSSE w Toruniu”

 

§ 4. Powiatowa Stacja jest jednostką budżetową będącą podmiotem leczniczym finansowanym z budżetu państwa.

 

§ 5.1. Działalnością Powiatowej Stacji kieruje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu, zwany dalej „Powiatowym Inspektorem” - jako organ rządowej administracji zespolonej w województwie.

  1. Powiatowy Inspektor jest jednocześnie dyrektorem Powiatowej Stacji, reprezentuje ją na zewnątrz i wykonuje czynności pracodawcy wobec wszystkich pracowników Powiatowej Stacji.

 

§ 6.1. Powiatowa Stacja zapewnia obsługę Powiatowego Inspektora w zakresie realizacji jego zadań oraz realizacji podstawowych celów działalności Inspekcji Sanitarnej, do których należą:

1) ochrona zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych;

2) zapobieganie powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych;

3) kształtowanie odpowiednich postaw i zachowań zdrowotnych.

2. Cele, o których mowa w ust. 1, realizowane są w szczególności poprzez:

1) nadzorowanie oraz egzekwowanie higienicznych warunków pracy w zakładach pracy;

2) prowadzenie postępowania i dokumentacji w sprawach stwierdzenia choroby zawodowej i wydawanie decyzji o stwierdzeniu choroby zawodowej lub braku podstaw do jej stwierdzenia;

3) prowadzenie postępowań w sprawach zakazu wytwarzania i wprowadzania do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej środków zastępczych lub nowych substancji psychoaktywnych

4) prowadzenie spraw w zakresie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego;

5) sprawowanie nadzoru nad higieną środowiska zakładów nauczania i wychowania oraz placówek wypoczynku i rekreacji dzieci i młodzieży;

6) nadzorowanie warunków higieny środowiska, obiektów użyteczności publicznej oraz miejsc zbiorowego wypoczynku i rekreacji;

7) nadzorowanie bezpieczeństwa żywności i żywienia, materiałów i wyrobów do kontaktów z żywnością i kosmetyków;

8) prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem czynności kontrolnych;

9) wykonywanie badań laboratoryjnych i pomiarów środowiskowych;

10) opracowywanie ocen i analiz środowiskowych warunkujących zdrowie ludności;

11) działalność przeciwepidemiczną;

12) opracowywanie analiz i ocen epidemiologicznych oraz stanu higieniczno - sanitarnego;

13) wydawanie decyzji, wykonywanie innych czynności w postępowaniu administracyjnym i postępowaniu egzekucyjnym w administracji;

14) przygotowywanie wniosków o ukaranie w sprawach o wykroczenia;

15) przygotowywanie spraw związanych z wszczęciem i prowadzeniem dochodzenia oraz wnoszenie i popieranie oskarżenia w postępowaniu uproszczonym, według odrębnych przepisów;

16) inicjowanie, organizowanie, koordynowanie, prowadzenie i nadzorowanie działalności na rzecz promocji zdrowia;

17) sporządzanie sprawozdań zgodnie z „Programem badań statystycznych statystyki publicznej”;

18) prowadzenie spraw administracyjnych, organizacyjnych, gospodarczych, finansowych, pracowniczych.

 

§ 7. Powiatowa Stacja może prowadzić niewyodrębnioną organizacyjnie działalność wykraczającą poza zakres działalności podstawowej określonej w statucie, polegającą m.in. na świadczeniu usług.

 

§ 8.1. Powiatowa Stacja działa w oparciu o:

1) zakład leczniczy prowadzony pod nazwą Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, w którego skład wchodzą komórki organizacyjne działalności leczniczej:

a) Oddział Zapobiegawczego i Bieżącego Nadzoru Sanitarnego,

b) Oddział Laboratoryjny,

2) komórki organizacyjne oraz samodzielne stanowiska pracy działalności pozamedycznej:

a) Oddział Ekonomiczny,

b) Sekcja Administracyjna,

c) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Pracowniczych i Bezpieczeństwa i Higieny Pracy,

d) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Obrony Cywilnej i Ochrony Przeciwpożarowej,

e) Samodzielne Stanowisko Pracy – Informatyk,

f) Samodzielne Stanowisko Pracy – Główny Księgowy,

g) Samodzielne Stanowisko Pracy – Radca Prawny.

2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa Regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji