W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Deklaracja dostępności

Wstęp

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Katowicach im. sierż. Grzegorza Załogi zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej "Serwis Internetowy SP ZOZ MSWiA w Katowicach" opublikowanej w Internecie pod adresem https://zozmswia.katowice.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2021-08-24.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-01-02.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że pochodzą z różnych źródeł lub część załączników ze względu na ich charakter występuje w formie skanów dokumentów.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-02-15. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Paweł Małecki, administrator@zozmswia.katowice.pl

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 78 27 343.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

Do połowy roku 2021 roku strona internetowa zostanie w pełni dostosowana do wymagań prawnych, aktualnie trwają prace nad konwersją wszystkich plików PDF do wersji dostępnych cyfrowo.

Dostępność architektoniczna

Budynek Szpitala oznaczony jako „A”
ul. Głowackiego 10,  Katowice

Wejście do budynku bezkolizyjne, drzwi wyjścia głównego z poziomu gruntu, komunikacja w budynku dostępna korytarzami, schodami, windami, brak informacji głosowych, brak pętli indukcyjnej. Brak informacji prawa wstępu z psem asystującym i ewentualnych ograniczeniach, brak informacji o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Budynek oznaczony jako „B”
ul. Głowackiego 10, Katowice

Wejście do budynku z poziomu gruntu, komunikacja w budynku dostępna korytarzami, schodami, windami, brak informacji głosowych, brak pętli indukcyjnej. Brak informacji prawa wstępu z psem asystującym i ewentualnych ograniczeniach, brak informacji o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Budynek przychodni oznaczony jako „C”
ul. Kilińskiego 23, Katowice

Wejście do budynku z poziomu gruntu, komunikacja w budynku dostępna korytarzami, schodami, windami, brak informacji głosowych, brak pętli indukcyjnej. Brak informacji prawa wstępu z psem asystującym i ewentualnych ograniczeniach, brak informacji o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Budynek administracji oznaczony jako „D”
ul. Kilińskiego 42, Katowice

Komunikacja w budynku dostępna korytarzami, schodami, brak informacji głosowych, brak pętli indukcyjnej. Brak informacji prawa wstępu z psem asystującym i ewentualnych ograniczeniach, brak informacji o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Budynek przychodni
ul. Kopernika 38, Częstochowa

Wejście do budynku z poziomu gruntu, komunikacja w budynku dostępna korytarzami, schodami, windami, brak informacji głosowych, brak pętli indukcyjnej. Brak informacji prawa wstępu z psem asystującym i ewentualnych ograniczeniach, brak informacji o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Przychodnia POZ
ul. Kopernika 38, Bielsko-Biała

Komunikacja w budynku dostępna korytarzami, schodami, windą, brak informacji głosowych, brak pętli indukcyjnej. Brak informacji prawa wstępu z psem asystującym i ewentualnych ograniczeniach, brak informacji o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Materiały

Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej oraz informacyjno-komunikacyjnej
Wniosek​_o​_zapewnienie​_dostepnosci​_arcitektonicznej​_oraz​_informacyjno-komunikacyjnej.docx 0.03MB
Wniosek o zapewnienie dostępności cyfrowej
Wniosek​_o​_zapewnienie​_dostepnosci​_cyfrowej.docx 0.03MB
{"register":{"columns":[]}}