W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Inwestycje dofinansowane ze środków budżetu Państwa

Rozbudowa i doposażenie szpitala celem utworzenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Katowicach im. sierżanta Grzegorza Załogi

 

 

Flaga Państwa i Godło Rzeczypospolitej

 

Dotacja celowa w rozumieniu art. 127 ust.1 pkt.1 lit.f ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych.

„Rozbudowa i doposażenie szpitala celem utworzenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji  w Katowicach im. sierżanta Grzegorza Załogi”

 

Wartość dofinansowania: 9 750 584,25 zł

Całkowita wartość: 15 000 000,00 zł 

 

Krótki opis:

Głównym celem projektu jest zapewnienie dostępu ludności do infrastruktury ochrony zdrowia oraz poprawa efektywności opieki zdrowotnej osób znajdujących się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego w SP ZOZ MSWiA w Katowicach poprzez rozbudowę szpitala i poprawę infrastruktury sprzętowej celem utworzenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego co przełoży się na poprawę bezpieczeństwa zdrowotnego społeczeństwa w przypadku stanu zagrożenia życia i zdrowia. Celem szczegółowym jest obniżenie poziomu śmiertelności osób będących w stanie nagłego zagrożenia życia poprzez dostosowanie systemu ratownictwa medycznego w SP ZOZ MSWiA w Katowicach do panujących wymogów prawa polskiego.

Zakres rzeczowy obejmuje przebudowę i rozbudowę obiektu szpitala na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz zakupem wyposażenia medycznego i pozostałego. SOR będzie spełniał wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego.

Wymiana dwóch dźwigów osobowych w budynkach Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Katowicach im. sierżanta Grzegorza Załogi w Katowicach w celu ich dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych

 

 

 

Flaga Państwa i Godło Rzeczypospolitej

 

Dotacja celowa w rozumieniu art. 127 ust.1 pkt.1 lit.f ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych.

„Wymiana dwóch dźwigów osobowych w budynkach Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Katowicach im. sierżanta Grzegorza Załogi w Katowicach w celu ich dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych”

 

Wartość dofinansowania: 316 265 zł

Całkowita wartość: 326 319 zł

 

Krótki opis:

Skutecznie funkcjonująca komunikacja pionowa wpływa pośrednio na realizowane świadczenia medyczne, ale jest niezbędna do sprawnego przemieszczania się po obiektach osobom ze szczególnymi potrzebami (przede wszystkim osobom z niepełno sprawnościami  i osobom starszym), tym samym zapobiegając ich wykluczeniu.

Zakres rzeczowy obejmuje wymianę, w 2021 roku, w budynku w Częstochowie przy ul. Kopernika 38 windy na nowe urządzenie dźwigowe zgodne z polskimi normami zharmonizowanymi z dyrektywą dźwigową 2014/33/EU. Winda będzie dostosowana pod potrzeby osób niepełnosprawnych ponadto wyposażona będzie  w system zmniejszonego poboru energii i zwrotu energii do sieci oraz w pełni kontrolowany zjazd awaryjny do najbliższej kondygnacji realizowany za pomocą UPS.

Dostosowanie istniejących zabezpieczeń przeciwpożarowych obiektów SP ZOZ MSWiA w Katowicach im. sierżanta Grzegorza Załogi do obowiązujących przepisów prawa

 

 

 

 

Flaga Państwa i Godło Rzeczypospolitej

 

Dotacja celowa w rozumieniu art. 127 ust.1 pkt.1 lit.f ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych.

„Dostosowanie istniejących zabezpieczeń przeciwpożarowych obiektów SP ZOZ MSWiA w Katowicach im. sierżanta Grzegorza Załogi do obowiązujących przepisów prawa”

 

Wartość dofinansowania: 423 735 zł

Całkowita wartość: 423 735 zł

 

Krótki opis:

Skutecznie funkcjonująca ochrona przeciwpożarowa wpływa na bezpieczeństwo pracy personelu medycznego i pośrednio na realizowane świadczenia medyczne. Ponadto zapewnia bezpieczeństwo pacjentom/osobom odwiedzającym.
Zakres rzeczowy obejmuje dostosowanie budynków SP ZOZ MSWiA w Katowicach do wymagań szczegółowych określonych w przepisach przeciwpożarowych w szczególności w Ustawie z dnia 24 sierpnia 1991r.o ochronie przeciwpożarowej oraz Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. W ramach  inwestycji, w 2021 roku,  przewidziano następujący  zakres rzeczowy:
a/  Katowice: wykonanie modernizacji /wymiany/ instalacji oświetlenia awaryjnego budynku szpitalnego celem dostosowania do obowiązujących przepisów oraz dostawę i montaż 4 szt. przeciwpożarowych wyłączników prądu
b/ Częstochowa:  opracowanie ekspertyzy przeciwpożarowej  oraz wymianę hydrantów wewnętrznych.

Modernizacja pomieszczeń w obiekcie SP ZOZ MSWiA w Katowicach usytuowanego w Częstochowie przy ul. Kopernika 38 celem zwiększenia dostępności jakości usług medycznych

 

 

 

 

 

Flaga Państwa i Godło Rzeczypospolitej

 

Dotacja celowa w rozumieniu art. 127 ust.1 pkt.1 lit.f ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych.

„Modernizacja pomieszczeń w obiekcie SP ZOZ MSWiA w Katowicach usytuowanego w Częstochowie przy ul. Kopernika 38 celem zwiększenia dostępności jakości usług medycznych”

 

Wartość dofinansowania: 1 026 000 zł

Całkowita wartość: 1 088 000 zł

 

Krótki opis:

Celem głównym projektu jest  zapewnienie równego dostępu do opieki zdrowotnej mieszkańcom  województwa śląskiego poprzez rozwój infrastruktury i zapewnienie wysokiej jakości usług medycznych. Realizacja projektu w zakresie leczenie i usprawnienia opieki nad pacjentem spowoduje: wzrost bezpieczeństwa epidemiologicznego, zwiększenie jakości świadczonych usług,
Zakres rzeczowy obejmuje modernizację części ambulatoryjnej Szpitala w stopniu pozwalającym na diagnostykę i leczenie nowoczesnymi metodami schorzeń wywołanych między innymi chorobami cywilizacyjnymi. W wyniku tej przebudowy zostaną zmodernizowane wejścia do budynku: wejście główne bezpośrednio z ul. Kopernika oraz wejście dodatkowe z tyłu budynku; powstanie centralna rejestracja; przeorganizowana zostanie poradnia pediatryczna zarówno dla dzieci chorych jak i zdrowych, zmodernizowane przestrzenie komunikacyjne parteru; obiekt będzie przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakup sprzętu i aparatury medycznej w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 , innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

 

Flaga Państwa i Godło Rzeczypospolitej

 

Nazwa funduszu: Fundusz Przeciwdziałania COVID-19

Nazwa programu: „ Zakup sprzętu i aparatury medycznej w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 , innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych”

Wartość dofinansowania: 3.607.036,67 zł

Całkowity koszt projektu: 3.607.036,67 zł

Cel projektu: poprawa jakości i dostępności do udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej w obecnej sytuacji epidemiologicznej jak również zapewnienie bezpieczeństwa udzielanych świadczeń medycznych.

Krótki opis:
Projekt obejmował zakup aparatury i sprzętu medycznego służącego  diagnozowaniu pacjentów hospitalizowanych w tym z COVID 19: aparatu LigaSur, ramienia C ze skopią, EUS – endosonografu, duodendoskopu , 2 szt. zestawów laparoskopowych, stacji uzdatniania wody, 2 szt. diatermii, zestawu do prób wysiłkowych, stołu do badań endoskopowych, 2 szt. modułowych stołów operacyjnych.

{"register":{"columns":[]}}