W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta

Na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej z późn. zm., ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z późn. zm.,  § 11 Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
i Administracji w Katowicach im. sierż. Grzegorza Załogi

 zarządzam, co następuje:

§1

Niniejszym Zarządzeniem z dniem 1 marca 2021 roku powołuję w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Katowicach im. sierż. Grzegorza Załogi Pełnomocnika ds. Praw Pacjenta osobie Pana lek. med. Dawida Króla.

§2

Do zadań Pełnomocnika ds. Praw Pacjenta należy:

 1. Nadzór nad przestrzeganiem praw Pacjenta w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Katowicach im. sierż. Grzegorza Załogi.
 2. Stały monitoring realizacji praw Pacjentów w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Katowicach im. sierż. Grzegorza Załogi.
 3. Zapewnienie Pacjentom, członkom ich rodzin, przedstawicielom ustawowym lub osobom sprawującym opiekę na Pacjentami w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Katowicach im. sierż. Grzegorza Załogi dostępu do informacji prawnej oraz wskazanie trybu interwencji
  w przypadku naruszenia praw Pacjenta.
 4. Rozwiązywanie bieżących problemów zgłaszanych przez Pacjentów, członków ich rodzin, przedstawicieli ustawowych lub osoby sprawujące opiekę nad Pacjentami.
 5. Podejmowanie działań interwencyjnych w sytuacjach tego wymagających związanych
  z realizacją praw Pacjenta.
 6. Przyjmowanie skarg i wniosków od Pacjentów, członków rodzin Pacjentów, przedstawicieli ustawowych Pacjentów lub osób sprawujących faktyczną opieką nad Pacjentami przebywających w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Katowicach im. sierż. Grzegorza Załogi.
 7. Prowadzenie Rejestru Skarg i Wniosków SP ZOZ MSWiA w Katowicach im. sierż. Grzegorza Załogi.
 8. Terminowe i rzetelne rozpatrywanie skarg oraz przygotowanie i przekazanie odpowiedzi osobie zainteresowanej.
 9. Przygotowywanie okresowych analiz złożonych przez Pacjentów, członków ich rodzin, przedstawicieli ustawowych lub osób sprawujących faktyczną opieką nad Pacjentami przebywających w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Katowicach im. sierż. Grzegorza Załogi skarg
  i wniosków.

§3

Nadzór nad niniejszym Zarządzeniem powierzam Z-cy Dyrektora ds. Lecznictwa/Lekarzowi Naczelnemu SP ZOZ MSWiA w Katowicach im. sierż. Grzegorza Załogi.

§4

Traci moc Zarządzenie Nr 57/2018 z dnia 22 czerwca 2018 roku Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji im. sierż. Grzegorza Załogi w Katowicach.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Materiały

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta
Pelnomocnik​_ds​_Praw​_Pacjenta.pdf 0.15MB
{"register":{"columns":[]}}