W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

RODO / Inspektor Ochrony Danych

Inspektor ochrony danych osobowych

Mirosław Jarek
 

adres e-mail:

iodo@zozmswia.katowice.pl

Klauzula informacyjna

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w  związku z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), zwanym dalej „Rozporządzeniem” informuje, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SP ZOZ MSWiA im. Sierż. Grzegorza Załogi w Katowicach, ul. Bartosza Głowackiego 10 40-052 Katowice, NIP 6342309181, Regon 271241038.
 2. Administrator w celu należytej ochrony danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: iodo@zozmswia.katowice.pl
 1. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach:
 • profilaktyki zdrowotnej, medycyny pracy, w tym oceny zdolności pracownika do pracy, diagnozy medycznej i leczenia, zapewnienia opieki zdrowotnej oraz zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej, zapewnienia zabezpieczenia społecznego oraz zarządzania systemami i usługami zabezpieczenia społecznego na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h) RODO;
 • prowadzenia depozytu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
 • udostępnienia dokumentacji medycznej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, na podstawie art. 9 ust. 1 lit. h) RODO;
 • wystawiania dokumentów księgowych i prowadzenia sprawozdawczości finansowej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
 • rozliczeń finansowych świadczeń udzielonych pacjentom, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
 • realizacji badań klinicznych na podstawie dobrowolnej zgody – art. 9 ust. 2 lit. a) RODO;
 • rozpatrzenia skarg i wniosków, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 1. Przetwarzanie danych wynika w szczególności z:
 • Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
 • Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
 • Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 • Ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji o ochronie zdrowia,
 • Ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty,
 • Ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej,
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie prowadzenia depozytu w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej.
 1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
 • podmioty, którym Administrator ma obowiązek przekazać dane – na gruncie obowiązujących przepisów prawa w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań;
 • inne podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych w celach związanych z ochroną stanu zdrowia i świadczeniem usług medycznych – w zakresie niezbędnym do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych;
 • podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Administratora, podmioty świadczące usługi transportu sanitarnego pacjentów, podmioty wykonujące badania z  zakresu diagnostyki laboratoryjnej, podmioty świadczące inne usługi związane z  bieżącą działalnością Administratora – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych;
 • osobom upoważnionym przez pacjenta lub Jego przedstawicielom ustawowym – w celu udostępnienia dokumentacji medycznej, odbioru depozytu pacjenta.
 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa. W przypadku wyrażenia zgody – do czasu realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a następnie przez okres niezbędny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń związanych z przetwarzaniem danych lub do momentu wycofania wyrażonej zgody.
 1. Posiada Pani/Pan prawo do:
 • dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych narusza przepisy;
 • w przypadku, gdy dane są przetwarzane na podstawie zgody, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W celu realizacji ww. praw prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod wskazanym powyżej adresem e-mail.

 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w zakresie, w jakim wynika z obowiązujących przepisów prawa, w pozostałym zakresie dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu, dla którego zostały pobrane.

Materiały

Klauzula informacyjna dla pacjentów
Klauzula​_informacyjna​_dla​_pacjentów.docx 0.02MB

Klauzula informacyjna - monitoring wizyjny

 1. SP ZOZ MSWiA im. Sierż. Grzegorza Załogi w Katowicach, ul. Bartosza Głowackiego 10 40-052 Katowice, NIP 6342309181. Regon 271241038 działając zgodnie z art. 13 ust.  1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016  r. w sprawie ochrony osób fizycznych w  związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), zwanym dalej „Rozporządzeniem” informuje, iż jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych.
 2. Administrator w celu należytej ochrony danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: iodo@zozmswia.katowice.pl
 1. Monitoring wizyjny jest prowadzony w następujących celach:
  1. zapewnienia porządku i bezpieczeństwa Pacjentów i personelu w tym zapobieżenia incydentom zagrażającym temu bezpieczeństwu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO w związku z art. 23 a ust. 1 pkt 1 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 9 ust. 1 lit. i) RODO w związku z art. 23 a ust. 1 pkt 2 ustawy o działalności leczniczej, tj. zapewnienia bezpieczeństwa opieki zdrowotnej;
  2. udzielania świadczeń zdrowotnych oraz pobytu Pacjentów w zakresie wynikającym z odrębnych przepisów na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h) RODO jako realizacja celów zdrowotnych oraz przepisów z obszaru prawa medycznego;
  3. w celach zdrowotnych, jeżeli jest to uzasadnione rodzajem wykonywanego świadczenia zdrowotnego jako dokumentacji z przebiegu udzielonego świadczenia zdrowotnego i włączenia utrwalonego obrazu lub obrazu i dźwięku do Dokumentacji medycznej Pacjenta;
  4. w innych celach niż cele zdrowotne, jednakże za wyraźną zgodą Pacjenta na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a) RODO.
 1. Monitoring wizyjny nie będzie przekazywany innym podmiotom z  wyjątkiem tych, które  są  uprawnione do ich uzyskania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
 1. Dane osobowe, uzyskane w wyniku prowadzenia monitoringu, będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące.
 1. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania. Posiada Pani/Pan również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Materiały

Klauzula informacyjna - monitoring wizyjny
Klauzula​_informacyjna​_-​_monitoring​_wizyjny.docx 0.02MB
{"register":{"columns":[]}}