W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Pracownicze Plany Kapitałowe

Wprowadzenie

Realizując obowiązek nałożony Ustawą z dnia 4 października 2018 roku o pracowniczych planach kapitałowych w ślad za informacją przekazana Państwu w dniu 31 sierpnia 2020 roku poniżej ponownie przedstawiam informacje na temat Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Pracownicze Plany Kapitałowe (w skrócie PPK) to regulowany ustawą z 4 października 2018 roku powszechny program oszczędnościowy, który powstał we współpracy rządu, Polskiego Funduszu Rozwoju, organizacji pracodawców oraz związków zawodowych.

Pracownicze Plany Kapitałowe są programem, który automatycznie obejmie wszystkich pracowników w wieku od 18 do 54 lat ( chyba, że osoba z tego przedziału wiekowego złoży u pracodawcy dyspozycję rezygnacji ), za których pracodawca odprowadza składki emerytalno-rentowe (pod PPK nie będą natomiast podlegały osoby samozatrudnione, służby mundurowe oraz rolnicy). Osoby między 55 a 69 rokiem życia będą mogły uczestniczyć w PPK dopiero po złożeniu stosownego oświadczenia woli.

Pracownicze Plany Kapitałowe obejmą pracowników, którzy w danej firmie posiadają staż pracy dłuższy niż 3 miesiące (z ostatnich 12 miesięcy).

Pracodawca Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji im. sierżanta Grzegorza Załogi w porozumieniu z działającymi w Szpitalu związkami zawodowymi wybrał Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. do zarządzania i prowadzenia Pracowniczego Planu Kapitałowego (PPK). – pismo PEKAO Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnego
w załączeniu.

Uczestnictwo

By uczestniczyć w programie, pracownik, będący w przedziale wiekowym 18-55 lat , nie będzie musiał wypełniać żadnych formalności, a obowiązki związane z zawarciem umowy, prowadzeniem i zarządzaniem PPK będą spoczywały na pracodawcy oraz wybranej instytucji finansowej.

Każdy uczestnik może posiadać więcej niż jedno konto PPK – o ile jest zatrudniony u kilku pracodawców równocześnie, lub posiadał konto PPK w innej instytucji finansowej, będąc zatrudnionym u innego pracodawcy i nie złożył dyspozycji wypłaty transferowej .

  • Kolejnym obowiązkiem pracodawcy będzie podpisanie umowy o prowadzenie PPK
    w imieniu i na rzecz pracowników.
  • Pracownicze Plany Kapitałowe będą stanowić dla pracowników dodatkowe źródło dochodu  ( składka pracodawcy w wysokości 1,5% wynagrodzenia brutto pracownika, z możliwością powiększenia składki do dodatkowych 2,5% oraz wpłaty z Funduszu Pracy)  i będą mogły być wykorzystane zarówno po  ukończeniu 60. roku życia jak i przed ukończeniem tego wieku na warunkach opisanych poniżej

Ustawa wskazuje  dobrowolność gromadzenia oszczędności w ramach programu, przy czym wprowadza zasadę automatyzmu, wg której każda osoba z przedziału wiekowego 18-55, która nie chce być uczestnikiem PPK musi u pracodawcy złożyć dyspozycję rezygnacji, by nie zostać zapisana do programu automatycznie, każdy z pracowników może też zrezygnować z dokonywania wpłat do PPK na podstawie pisemnej deklaracji złożonej podmiotowi zatrudniającemu na dowolnym etapie uczestnictwa.

Z wynagrodzenia pracownika jest przekazywana składka podstawowa w wysokości 2 % wynagrodzenia brutto.  Pracownik może zlecić pracodawcy  w odrębnej deklaracji  przekazywanie składki dodatkowej – do 2 %,, przy czym deklaracja ta może być ona zmieniona w dowolnym momencie.

Wpłaty finansowane przez pracownika będą potrącane z wynagrodzenia po opodatkowaniu, czyli z wynagrodzenia “na rękę” (netto). Składka pracodawcy podstawowa i dobrowolna powiększa przychód pracownika a tym samym podatek w chwili odprowadzania składek na Fundusz PPK.

Ustawa o PPK przewiduje “wpłatę powitalną” w wysokości 250 zł, finansowaną z Funduszu Pracy. Jest ona wypłacana (w ciągu 30 dni od zakończenia kwartału) uczestnikowi PPK,
w imieniu którego zawarto umowę o prowadzenie PPK (w danym kwartale lub w kwartale poprzednim) i który przez przynajmniej 3 pełne miesiące był uczestnikiem PPK. Wpłata powitalna jest jednorazowa.

Oprócz tego uczestnik Pracowniczych Planów Kapitałowych otrzymuje “dopłatę roczną”
w wysokości 240 zł, jeśli kwota wpłat podstawowych i dodatkowych jest równa przynajmniej kwocie wpłat podstawowych należnych od 6-krotności minimalnego wynagrodzenia.
W przypadku osób o obniżonej składce podstawowej (do 0,5%) “dopłata roczna” przysługuje, gdy kwota wpłat podstawowych i dodatkowych w danym roku jest równa co najmniej 25% wpłat podstawowych od 6-krotności minimalnego wynagrodzenia. Przysługuje jedna “dopłata roczna” nawet jeśli uczestnik ma kilka rachunków PPK.

Zgromadzone w ten sposób środki stanowią własności  uczestnika PPK.

 

Ustawa preferuje aby uczestnik dysponował nimi po ukończeniu 60. roku życia, ale dopuszcza dysponowanie również przed ukończeniem 60 lat :

1/ W wyjątkowych sytuacjach, ustawodawca przewiduje odstępstwo od tej reguły:

  • w przypadku poważnej choroby ( Art. 2 pkt 23 Ustawy ) (m.in. nowotworu złośliwego, udaru mózgu, zawału serca, zapalenia mózgu, stwardnienia zanikowego bocznego, Alzheimera, Parkinsona) uczestnika PPK, jego małżonka lub dziecka – bezzwrotna wypłata do 25% środków zgromadzonych na koncie PPK;
  • z przeznaczeniem na wkład własny – dla osób poniżej 45. roku życia, wypłata do 100% zebranego kapitał z obowiązkiem zwrotu, przy czym zwrot nie może rozpocząć się później niż 5 lat od dnia wypłaty środków i nie może trwać dłużej niż 15 lat od dnia wypłaty środków.

2/ Oprócz tego członek PPK będzie miał prawo w dowolnym momencie, przed ukończeniem 60. roku, życia przetransferować środki do innego PPK, IKE lub PPE (swojego lub osoby uprawnionej)

3/ W dowolnym momencie, uczestnik może wycofać środki ze swojego konta ( zwrot ).

To ostatnie będzie jednak wiązało się z przekazaniem 30% składek opłaconych przez pracodawcę na indywidualne konto w ZUS pracownika) – 70% procent składki pracodawcy pozostaje do dyspozycji pracownika

Środki pochodzące z dopłat Funduszu Pracy ( 250 zł wpłata powitalna i 240 zł dopłaty roczne ) zostaną przekazane ( zwrócone ) do Funduszu Pracy, natomiast od wypracowanych zysków będzie naliczony i odprowadzony 19% „podatek Belki”

Po ukończeniu 60. roku życia, z zebranych środków będzie można skorzystać bez ponoszenia dodatkowych kosztów, jeśli jednorazowo wypłacimy do 25%, a pozostałe 75% w co najmniej 120 miesięcznych ratach.

Możliwa jest również wypłata środków w formie świadczenia małżeńskiego, pod warunkiem, że obie osoby ukończyły 60 lat i posiadają konto PPK w tej samej instytucji finansowej. Pieniądze z PPK będzie można także przetransferować na rachunek terminowej lokaty bankowej, o ile przewidziano w niej wypłatę ratalną przez przynajmniej 120 miesięcy.

To, ile zyskamy na oszczędnościach w Pracowniczych Planach Kapitałowych zależy od kilku czynników: wieku, w którym zaczniemy oszczędzać, wysokości odprowadzanych składek czy wieku, do którego zamierzamy oszczędzać.

Pismo Pekao TFI

Pekao TFI

 

 

 

Szanowni Państwo,

z przyjemnością informujemy, że Państwa Pracodawca Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji im. sierżanta Grzegorza Załogi w porozumieniu z działającymi w Szpitalu związkami zawodowymi wybrał Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. do zarządzania
i prowadzenia Pracowniczego Planu Kapitałowego (PPK).

W związku z wynikającym z Ustawy o PPK obowiązkiem przeprowadzenia kampanii informacyjnej zachęcamy Państwa do udziału w szkoleniach informacyjnych dedykowanym wszystkim Pracownikom, którzy stoją przed decyzją o przystąpieniu do PPK.
Podczas spotkania omówimy tematy, które są kluczowe z Państwa punktu widzenia. Dzięki temu będziecie Państwo mogli podjąć świadomą decyzję odnośnie przystąpienia do programu. Link do formularza zapisu na szkolenie wraz z harmonogramem jest następujący:
https://pekaotfi.pl/formularz-szkolenia-informacyjne-ppk

PPK to program, dzięki któremu będziecie mogli Państwo dodatkowo oszczędzać na przyszłość. Wspierać Was w tym będzie Pracodawca oraz Państwo.

Szczegóły dotyczące oszczędzania w PPK znajdziesz na stronie www.pekaotfi.pl/ppk, a także w innych materiałach informacyjnych i marketingowych udostępnionych przez Pekao TFI S.A.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Centrum Obsługi Klienta pod numerem:
(+48) 22 640 40 40* lub 801 641 641 od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-19:00 lub pod adresem e-mail ppk_info@pekaotfi.pl

* numer dostępny również z zagranicy i z telefonów komórkowych. Opłata za połączenie wg cennika operatora.


Deklaracje/oświadczenia:

Obsługa serwisu e-PPK

Logowanie do serwisu: https://www.epekaotfi.pl/. Przy pierwszym logowaniu prosimy o kliknięcie „Nie mam lub nie pamiętam hasła

{"register":{"columns":[]}}