W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Fundusze Europejskie

Doposażenie ZRM SPZOZ MSWiA w Katowicach im. sierżanta Grzegorza Załogi celem zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania „COVID-19” oraz innych chorób zakaźnych

Fundusze Europejskie - Infrastruktura i Środowisko

Nazwa projektu: „Doposażenie ZRM SPZOZ MSWiA w Katowicach im. sierżanta Grzegorza Załogi celem zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania „COVID-19” oraz innych chorób zakaźnych”

Celem projektu jest wsparcie Zespołu Ratownictwa Medycznego w związku z realizacją działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem „COVID-19” oraz innych chorób zakaźnych w tym poprawa infrastruktury sprzętowej.

Przedmiotem projektu jest zakup 1 ambulansu wraz z wyposażeniem oraz zakup środków ochrony indywidualnej dla Zespołu Ratownictwa Medycznego. Zgodnie z harmonogramem, projekt zostanie zakończony w listopadzie 2021 r.

Wartość projektu: 520 000,00 zł

Dofinansowanie: 520 000,00 zł, w tym 442 000,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 78 000,00 zł z budżetu państwa.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego

Mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych

Zgodnie z zapisami §4 ust. 17 umowy o dofinansowanie projektu pn. Doposażenie ZRM SPZOZ MSWiA w Katowicach im. sierżanta Grzegorza Załogi celem zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania „COVID-19” oraz innych chorób zakaźnych” wszelkie potencjalne nieprawidłowości i podejrzenia nadużyć finansowych dotyczące projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 mogą być zgłaszane za pośrednictwem formularza, dostępnego na stronie internetowej: https://nieprawidlowosci.mfipr.gov.pl/bazy/konsultacje-spoleczne/eaplikacja-konsultacje.nsf/document.xsp?unid=9B0502CE55377495C1257C0D0026120B&titleMenu=Dokument&uniddoc=78D0863AE117E52DC1257DF5004669FC lub za pośrednictwem adresu e-mail: naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl

Doposażenie SP ZOZ MSWiA w Katowicach im. Sierżanta Grzegorza Załogi celem diagnostyki, leczenia chorych z COVID 19 oraz innymi chorobami zakaźnymi

Fundusze Europejskie - Infrastruktura i Śrtodowisko

Nazwa projektu: Doposażenie SP ZOZ MSWiA w Katowicach im. Sierżanta Grzegorza Załogi celem diagnostyki, leczenia chorych z COVID 19 oraz innymi chorobami zakaźnymi.

Celem projektu jest ograniczenie negatywnych skutków COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wzmocnienie bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Śląska poprzez wsparcie Szpitala MSWiA w Katowicach.

Przedmiotem inwestycji jest zakup sprzętu i aparatury medycznej, wyposażenia laboratoriów, środków i sprzętu do dezynfekcji, środków ochrony indywidualnej oraz wyposażenia obiektowego w związku z realizacją działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz innych chorób zakaźnych. Planowany do zakupu sprzęt jest niezbędny z uwagi na konieczność podniesienia jakości i dostępności usług dla pacjentów w dobie pandemii COVID-19. Realizacja projektu umożliwi podjęcie skutecznych działań zmierzających do złagodzenia sytuacji wywołanej pandemią. Zgodnie z harmonogramem projekt zostanie zakończony w maju 2021 r.

Wartość projektu: 15 000 000,00 zł

Dofinansowanie: 15 000 000,00 zł, w tym 12 750 000,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 2 250 000,00 zł z budżetu państwa.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych.

Materiały

ZGŁASZANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI LUB NADUŻYĆ W POIŚ 2014-2020
E-Zdrowie w SP ZOZ MSWiA: Rozwój nowoczesnych e-usług publicznych dla pacjentów

xd

Nazwa projektu: E-Zdrowie w SP ZOZ MSWiA: Rozwój nowoczesnych e-usług publicznych dla pacjentów Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Katowicach im. sierż. Grzegorza Załogi jako partner projektu wdraża projekt nowoczesnych e-usług dla pacjentów. Beneficjentem projektu jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Grono Partnerów Projektu stanowi 16 podmiotów leczniczych, dla których Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji jest podmiotem tworzącym.

Założeniem strategicznym Projektu jest poprawa dostępności, jakości i efektywności świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych przez SP ZOZ MSWiA oraz Partnerów projektu poprzez udostępnienie wysokiej jakości usług publicznych w zakresie wymiany Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz obsługi procesu rejestracji on-line pacjentów.

Dzięki realizacji projektu wszyscy pacjenci SP ZOZ MSWiA w Katowicach, a także pozostałych partnerów projektu będą mogli skorzystać z rejestracji on-line, możliwości wymiany dokumentacji medycznej w formie elektronicznej pomiędzy wszystkimi Partnerami projektu, co niewątpliwie będzie dużym ułatwieniem dla pacjentów.

Informacja o dofinansowaniu:

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w ramach II osi priorytetowej E-administracja i otwarty rząd w zakresie celu szczegółowego 2: Wysoka dostępność i jakość  e-usług publicznych (84,63% środków).

Współfinansowanie krajowe z budżetu państwa (15,27% środków).

Data podpisania umowy:  2019-10-25

Okres realizacji umowy: od 2019-11-04 do 2022-10-31

Wartość dofinansowania: 84 870 988,12 zł

Cel projektu:
Założeniem strategicznym Projektu jest poprawa dostępności, jakości i efektywności świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych przez 16 Partnerów projektu poprzez udostępnienie wysokiej jakości usług publicznych w zakresie wymiany Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz obsługi procesu rejestracji on-line pacjentów.

 1. Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów poprzez zwiększenie dostępności elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) dla pacjenta, jego opiekuna prawnego i upoważnionego lekarza poprzez:
     •  dostosowanie systemów dziedzinowych podmiotów leczniczych   
        objętych Projektem do przetwarzania EDM
     •  wdrożenie e-usługi publicznej e-EDM
 2. Poprawa dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej oferowanych przez szpitale i przychodnie poprzez wdrożenie e-usługi publicznej e-Rejestracja,
 3. Dopasowanie świadczeń zdrowotnych do potrzeb pacjentów poprzez udostępnienie informacji pozwalających na ocenę ilościową i jakościową świadczeń przez obywatela/pacjenta oraz osoby nadzorujące realizację świadczeń w podmiotach leczniczych biorących udział w Projekcie poprzez wdrożenie e-usługi e-Analizy, która umożliwi pacjentowi wybór podmiotu leczniczego, który oferuje usługi najpełniej zaspokajające jego potrzeby zdrowotne.

Usługi:

 • e-EDM – usługa pozwoli pacjentowi, opiekunowi prawnemu oraz upoważnionemu personelowi medycznemu, na dostęp do historii choroby poprzez sieć Internet. Pacjent będzie mógł zażądać przekazania dokumentacji a system w trybie on-line udostępni mu dokumentację. Nie będzie konieczne żadne dodatkowe wnioskowanie i stawiennictwo w podmiocie. Całość sprawy zostanie obsłużona z pomocą e-usługi. Pacjent będzie mógł również nadać uprawnienia do EDM usługodawcom.
 • e-Rejestracja – pacjent za pomocą usługi będzie mógł w pełni zrealizować proces rejestracji na poradę/pobyt w podmiocie leczniczym. Usługa pozwoli wyszukać podmiot leczniczy wśród partnerów projektu, który realizuje wybrane świadczenie zdrowotne oraz najbliższe możliwe terminy wizyty, a następnie zapisać się na wizytę poprzez Internet. Usługa pozwoli również na dołączenie skierowania z systemu P1, co pozwoli na pełne obsłużenie procesu rejestracji za jej pomocą. Za pomocą usługi pacjenta będzie miał również możliwość anulowania rezerwacji oraz zmiany terminu wizyty. Zostanie również powiadomiony o zmianach, które wprowadził podmiot oraz o zbliżającym się terminie wizyty. Usługa udostępni również pacjentowi formularz wywiadu podmiotowego, którego wypełnienie przed wizytą pozwoli na przekazanie kompletnych informacji lekarzowi co przyczyni się do zwiększenia czasu, który lekarz może poświęcić na badanie pacjenta.
 • e-Analizy – usługa będzie zasilana bezpośrednio danymi z systemów dziedzinowych za pomocą otwartych formatów wymiany danych. Dane będą przekazywane w sposób wystandaryzowany, bez interpretacji poszczególnych osób, następnie będą integrowane na poziomie centralnym projektu i przetwarzane zgodnie ze zdefiniowanymi w systemie algorytmami. Pozwoli to na uzyskanie wiarygodności oraz porównywalności danych. Automatyzacja tego procesu pozwoli na przeniesienie ciężaru pracy na czynności związane z analizą danych a nie z ich przygotowaniem i integracją. Porównywalności i wysoka dostępność danych pozwoli na efektywniejsze koordynowanie działań prozdrowotnych oraz zwiększenie efektywności procesu kontroli zarządczej.

Korzyści:

 • znacząca oszczędność czasu oraz nieograniczony dostęp do informacji medycznej poprzez Internet
 • możliwość udostępnienia dokumentacji medycznej poprzez Internetowe Konto Pacjenta, brak konieczności gromadzenia i posiadania ze sobą papierowej historii choroby
 • wiarygodna informacja dla personelu medycznego na temat historii choroby pacjenta
 • oszczędność czasu na wydruki i podpisywanie ręczne dokumentów
 • oszczędność czasu pracy personelu medycznego związana z brakiem czynności przygotowania dokumentów do archiwizacji oraz obsługi w archiwum
 • brak kosztów wynajmu lub organizacji powierzchni magazynowej, która dla dokumentacji medycznej podlega szczególnym regulacjom.

Grupy docelowe:

 • obywatele – pacjenci zarówno szpitali jak i przychodni, jak i ich prawni opiekunowie
 • lekarzem którym pacjenci przekazali prawo dostępu do swojej EDM, w tym lekarze przedsiębiorcy prowadzący działalność leczniczą np. w zakresie POZ lub AOS
 • lekarze, którzy nie mają statusu przedsiębiorców, którym pacjenci nadali odpowiednie uprawnienia dostępu do swojej EDM
 • personel medyczny i pomocniczy szpitali/przychodni
 • osoby zarządzające szpitalami/przychodniami
 • osoby nadzorujące podmioty lecznicze z ramienia MSWiA.

Partnerzy projektu:

CSK MSWiA w Warszawie

SP ZOZ MSWiA w Poznaniu
SP ZOZ MSWiA w Lublinie
SP ZOZ MSWiA w Olsztynie
SP ZOZ MSWiA w Rzeszowie
SP ZOZ MSWiA w Gdańsku
SP ZOZ MSWiA w Zielonej Górze
SP ZOZ MSWiA w Szczecinie
SP ZOZ MSWiA w Kielcach
SP ZOZ MSWiA w Katowicach
SP ZOZ MSWiA w Opolu
SP ZOZ MSWiA w Bydgoszczy
SP ZOZ MSWiA w Koszalinie
SP ZOZ MSWiA w Głuchołazach
SP ZOZ MSWiA w Górznie
SP ZOZ MSWiA w Złocieńcu

Zakup niezbędnego sprzętu oraz środków do dezynfekcji dla SP ZOZ MSWiA w Katowicach im. sierżanta Grzegorza Załogi celem leczenia i diagnostyki pacjentów z podejrzeniem zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2

Fundusze Europejskie - Program Regionalny

Nazwa projektu: Zakup niezbędnego sprzętu oraz środków do dezynfekcji dla SP ZOZ MSWiA w Katowicach im. sierżanta Grzegorza Załogi celem leczenia i diagnostyki pacjentów z podejrzeniem zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2

Cel projektu:

Cel główny projektu to: Zwiększenie dostępności i jakości świadczeń medycznych poprzez podjęcie działań ukierunkowanych na zapobieganie, przeciwdziałanie, zwalczanie choroby COVID-19, wywołanej przez koronawirusa SARS-CoV-2 w SP ZOZ MSWiA w Katowicach.

Cele szczegółowe projektu to: – ochrona ludzkiego życia, – ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa, – łagodzenie skutków pandemii choroby COVID-19, – zapewnienie ochrony personelowi medycznemu szpitala w tym ratownikom medycznym systemu PRM, – zwiększenie bezpieczeństwa pracy,

Beneficjent Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Katowicach im. sierżanta Grzegorza Załogi

Wartość projektu: 2 437 395,20 PLN środki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego  na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa X „Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna” Działanie 10.1  „Infrastruktura ochrony zdrowia” – 2 Typ projektu

Źródła finansowania:

2 070 935,92 PLN środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach,

243 639,52PLN środki budżetu państwa z kontraktu terytorialnego

122 819,76 PLN środki własne Szpitala

Rozbudowa i doposażenie szpitala celem utworzenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Katowicach im. sierżanta Grzegorza Załogi

Fundusze Europejskie - Infrastruktura i Środowisko

Nazwa projektu: Rozbudowa i doposażenie szpitala celem utworzenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Katowicach im. sierżanta Grzegorza Załogi

Cel projektu:

Głównym celem projektu jest zapewnienie dostępu ludności do infrastruktury ochrony zdrowia oraz poprawa efektywności opieki zdrowotnej osób znajdujących się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego w SP ZOZ MSWiA w Katowicach poprzez rozbudowę szpitala i poprawę infrastruktury sprzętowej celem utworzenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, co przełoży się na poprawę bezpieczeństwa zdrowotnego społeczeństwa w przypadku stanu zagrożenia życia i zdrowia.

Beneficjent Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Katowicach im. sierżanta Grzegorza Załogi Wartość projektu: 15 000 000,00 PLN Źródła finansowania:

3 000 000,00 PLN środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej IX: Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego

9 750 000,00 PLN środki Ministerstwa Zdrowia

2 250 000,00 PLN środki własne Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Materiały

ZGŁASZANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI LUB NADUŻYĆ W POIŚ 2014-2020
ZGŁASZANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI LUB NADUŻYĆ W POIŚ 2014-2020

Fundusze Europejskie - Infrastruktura i Środowisko

Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko udostępnia narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko. Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów.

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy:
– skorzystać z formularza dostępnego: Formularz zgłaszania informacji o podejrzeniach wystąpienia nieprawidłowości i nadużyć finansowych w ramach całego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (link do https://nieprawidlowosci.miir.gov.pl/bazy/konsultacje-spoleczne/eaplikacja-konsultacje.nsf/document.xsp?unid=9B0502CE55377495C1257C0D0026120B&titleMenu=Dokument&uniddoc=78D0863AE117E52DC1257DF5004669FC)
– wysłać wiadomość e-mail na: naduzycia.POIS@miir.gov.pl (poczta email)

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej

(link- https://www.pois.gov.pl/strony/skorzystaj/obowiazki-przy-realizacji-projektow/#Zgłaszanie)

 

Mając na uwadze zmiany organizacyjne w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej informujemy iż zmianie uległ link do formularza do zgłaszania informacji o podejrzeniach wystąpienia nieprawidłowości i nadużyć finansowych w ramach całego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (link: https://nieprawidlowosci.miir.gov.pl/bazy/konsultacje-spoleczne/eaplikacja-konsultacje.nsf/document.xsp?unid=9B0502CE55377495C1257C0D0026120B&titleMenu=Dokument&uniddoc=78D0863AE117E52DC1257DF5004669FC oraz adres email w tym zakresie: nadużycia.POIS@mfipr.gov.pl