W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Fundusze Europejskie

Doposażenie ZRM SPZOZ MSWiA w Katowicach im. sierżanta Grzegorza Załogi celem zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania „COVID-19” oraz innych chorób zakaźnych

Fundusze Europejskie - Infrastruktura i Środowisko

Nazwa projektu: „Doposażenie ZRM SPZOZ MSWiA w Katowicach im. sierżanta Grzegorza Załogi celem zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania „COVID-19” oraz innych chorób zakaźnych”

Celem projektu jest wsparcie Zespołu Ratownictwa Medycznego w związku z realizacją działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem „COVID-19” oraz innych chorób zakaźnych w tym poprawa infrastruktury sprzętowej.

Przedmiotem projektu jest zakup 1 ambulansu wraz z wyposażeniem oraz zakup środków ochrony indywidualnej dla Zespołu Ratownictwa Medycznego. Zgodnie z harmonogramem, projekt zostanie zakończony w listopadzie 2021 r.

Wartość projektu: 520 000,00 zł

Dofinansowanie: 520 000,00 zł, w tym 442 000,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 78 000,00 zł z budżetu państwa.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego

Mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych

Zgodnie z zapisami §4 ust. 17 umowy o dofinansowanie projektu pn. Doposażenie ZRM SPZOZ MSWiA w Katowicach im. sierżanta Grzegorza Załogi celem zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania „COVID-19” oraz innych chorób zakaźnych” wszelkie potencjalne nieprawidłowości i podejrzenia nadużyć finansowych dotyczące projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 mogą być zgłaszane za pośrednictwem formularza, dostępnego na stronie internetowej: https://nieprawidlowosci.mfipr.gov.pl/bazy/konsultacje-spoleczne/eaplikacja-konsultacje.nsf/document.xsp?unid=9B0502CE55377495C1257C0D0026120B&titleMenu=Dokument&uniddoc=78D0863AE117E52DC1257DF5004669FC lub za pośrednictwem adresu e-mail: naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl

Doposażenie SP ZOZ MSWiA w Katowicach im. Sierżanta Grzegorza Załogi celem diagnostyki, leczenia chorych z COVID 19 oraz innymi chorobami zakaźnymi

Fundusze Europejskie - Infrastruktura i Śrtodowisko

Nazwa projektu: Doposażenie SP ZOZ MSWiA w Katowicach im. Sierżanta Grzegorza Załogi celem diagnostyki, leczenia chorych z COVID 19 oraz innymi chorobami zakaźnymi.

Celem projektu jest ograniczenie negatywnych skutków COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wzmocnienie bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Śląska poprzez wsparcie Szpitala MSWiA w Katowicach.

Przedmiotem inwestycji jest zakup sprzętu i aparatury medycznej, wyposażenia laboratoriów, środków i sprzętu do dezynfekcji, środków ochrony indywidualnej oraz wyposażenia obiektowego w związku z realizacją działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz innych chorób zakaźnych. Planowany do zakupu sprzęt jest niezbędny z uwagi na konieczność podniesienia jakości i dostępności usług dla pacjentów w dobie pandemii COVID-19. Realizacja projektu umożliwi podjęcie skutecznych działań zmierzających do złagodzenia sytuacji wywołanej pandemią. Zgodnie z harmonogramem projekt zostanie zakończony w maju 2021 r.

Wartość projektu: 15 000 000,00 zł

Dofinansowanie: 15 000 000,00 zł, w tym 12 750 000,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 2 250 000,00 zł z budżetu państwa.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych.

Materiały

ZGŁASZANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI LUB NADUŻYĆ W POIŚ 2014-2020
E-Zdrowie w SP ZOZ MSWiA: Rozwój nowoczesnych e-usług publicznych dla pacjentów

xd

 

Ogólne informacje o Projekcie


Projekt „e-Zdrowie w SP ZOZ MSWiA: rozwój nowoczesnych e-usług publicznych dla pacjentów” jest realizowany w ramach II osi priorytetowej E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, w ramach Działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych. 
Założeniem strategicznym Projektu e-Zdrowie w SP ZOZ MSWiA: rozwój nowoczesnych e-usług publicznych dla pacjentów jest poprawa dostępności, jakości i efektywności świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych przez 16 podmiotów leczniczych (1 szpital kliniczny, 12 wielospecjalistycznych i 3 specjalistyczne) poprzez udostępnienie wysokiej jakości e-usług publicznych w zakresie wymiany Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM) i obsługi procesu zdalnej rejestracji on-line pacjentów.
Poprawa kluczowych parametrów usług publicznych zostanie uzyskana poprzez wdrożenie rozwiązań IT umożliwiających:

 • zdalną elektroniczną obsługę istotnej części spraw pacjentów związanych z realizacją świadczeń opieki zdrowotnej w fazie wejścia (rejestracja) do szpitala/przychodni jak również w fazie wyjścia (uzyskanie dokumentacji),
 • bezpieczną i efektywną wymianę danych w formie elektronicznej, zwłaszcza danych medycznych, która przyczyni się do wzrostu bezpieczeństwa pacjentów poprzez możliwość wykorzystania  historii choroby w procesie leczenia.

Oczekiwanym efektem ma być większa wygoda i skrócenie czasu realizacji w/w typów spraw pacjentów oraz zmniejszenie ich osobistych obciążeń organizacyjnych lub administracyjnych.


Ustalono następujące trzy cele główne Projektu:
 

 1. Zwiększenie dostępności EDM pacjenta w procesie jego leczenia poprzez wdrożenie e-usługi publicznej e-EDM;
 2. Poprawa dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej poradni AOS i POZ Partnerów poprzez wdrożenie e-usługi publicznej e-Rejestracja;
 3. Podniesienie poziomu rozeznania pacjentów w zakresie dostępności i rodzaju świadczeń zdrowotnych oferowanych przez Partnerów oraz ich lepsze dopasowanie do potrzeb zdrowotnych przez zarządzających i nadzorujących podmioty lecznicze poprzez wdrożenie e-usługi e-Analizy.

Realizacja Projektu i dobór usług publicznych udostępnianych w jego ramach wynika bezpośrednio z analizy potrzeb i problemów pacjentów, którzy jako najczęściej występujące wskazują

 • utrudniony kontakt telefoniczny szczególnie w godzinach porannych rejestracji,
 • długi czas osobistego oczekiwania w rejestracji, brak nowoczesnych form świadczenia usług,
 • utrudniony odbiór wyników badań,
 • utrudnione uzyskanie dostępu do historii przebiegu choroby.

W związku z powyższym w Projekcie zostaną wdrożone 3 e-usługi, w tym 2 publiczne na najwyższym 5 poziomie dojrzałości (personalizacja):
e-EDM (A2C/A2B): e-usługa publiczna umożliwi pacjentowi dostęp poprzez Internet do jego EDM zgromadzonej w Dziedzinowych Systemach Informatycznych Partnerów. Pacjent, z wykorzystaniem Systemu P1, udostępni tę dokumentację podmiotom leczniczym. Dzięki dostosowaniu tych systemów do wymagań interoperacyjności EDM będzie dostępna w procesie leczenia, co zwiększy efektywność i poziom bezpieczeństwa pacjentów poprzez dostęp personelu medycznego do wiarygodnych danych dotyczących historii choroby pacjenta. Usługa umożliwi wymianę EDM w ramach SIM.
e-Rejestracja (A2C): e-usługa umożliwi pacjentowi zdalną rezerwację (zmianę, odwołanie) terminu realizacji wybranego świadczenia opieki zdrowotnej oferowanego przez podmioty lecznicze uczestniczące w Projekcie. Pacjent będzie mógł dokonać samodzielnego wyboru podmiotu leczniczego, w którym chciałby skorzystać ze świadczenia opieki zdrowotnej (o ile takie świadczenie jest przez ten podmiot realizowane). e-Rejestracja będzie udostępniana przez przeglądarkę internetową oraz będzie  wymagała posiadanie konta użytkownika. Pacjent dokona rejestracji niezależnie od miejsca pobytu dzięki udostępnieniu tej usługi także na urządzenia mobilne. Dzięki temu wzrośnie dostępność do świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych przez Partnerów, co pozwoli na optymalizację wykorzystania ich zasobów.
e-Analizy (A2A): e-usługa wewnątrzadministracyjna e-Analizy, umożliwi Departamentowi Zdrowia MSWiA, jako nadzorującego podmioty lecznicze (Partnerów Projektu) dostęp do wiarygodnych i porównywalnych danych o procesach w nich  zachodzących, co przyczyni się do podniesienia efektywności tych procesów, w tym również efektywności kosztowej. Zgromadzone dane o procesach leczenia będą udostępnione w formie raportów i analiz zarządzającym podmiotami leczniczymi, jak i nadzorującym je z poziomu MSWiA.

W ramach prac przygotowawczych przeprowadzono analizę strategiczną i wielokryterialną wariantów, która umożliwiła porównanie i ocenę możliwych do zastosowania rozwiązań inwestycyjnych. W ich wyniku dokonano wyboru wariantu najbardziej optymalnego tj. wariantu rozproszonego z warstwą wspólną, którą stanowi Platforma e-Usług i Systemem Raportowo-Analityczny. Założeniem tego wariantu jest modernizacja (oprogramowanie i sprzęt) Dziedzinowych Systemów Informatycznych, w przypadku 16 Szpitali MSWiA, która umożliwi: 

 • realizację e-Usług: udostępnianie i wymianę dokumentów wskazanych w art. 13a ustawy o SIOZ,
 • wdrożenie e-Usługi publicznej e-EDM, z której korzystać będą interesariusze Projektu, głównie usługobiorcy (pacjenci).
 • udostępnienie danych służących do dostarczenia informacji zarządczej w ramach usługi e-Analiz.

W ramach Projektu zostanie przygotowanych (wytworzenie/modernizacja) 18 produktów projektu:

 1. Zmodernizowane Dziedzinowe Systemy Informatyczne 16 Szpitali MSWiA - głównie w zakresie części medycznej, w tym o niezbędną infrastrukturę IT do poziomu funkcjonalnego, umożliwiającego bezpieczne świadczenie e-usług objętych zakresem Projektu;
 2. System Raportowo-Analityczny gromadzący i przetwarzający dane uzyskane z Dziedzinowych Systemów Informatycznych Partnerów (głównie w zakresie części medycznej) dla potrzeb e-Analiz oraz zbierający dane z ankiet pacjentów;
 3. Platforma e-Usług udostępniająca e-usługi (e-EDM, e-Rejestracja, e-Analizy) dla użytkowników Projektu.

Lider Projektu:

Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie 

Partnerzy projektu:

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie
SP ZOZ MSWiA w Poznaniu
SP ZOZ MSWiA w Lublinie
SP ZOZ MSWiA w Olsztynie
SP ZOZ MSWiA w Rzeszowie
SP ZOZ MSWiA w Gdańsku
SP ZOZ MSWiA w Zielonej Górze
SP ZOZ MSWiA w Szczecinie
SP ZOZ MSWiA w Kielcach
SP ZOZ MSWiA w Katowicach
SP ZOZ MSWiA w Opolu
SP ZOZ MSWiA w Bydgoszczy
SP ZOZ MSWiA w Koszalinie
SP ZOZ MSWiA w Głuchołazach
SP ZOZ MSWiA w Górznie
SP ZOZ MSWiA w Złociecu

Finansowanie Projektu:

Projekt jest finansowany ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, w ramach Działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych. Porozumienie o dofinansowaniu projektu zostało podpisane 25 października 2019 roku

Okres realizacji:

04.11.2019 – 31.10.2023

Planowany koszt:

Całkowita wartość projektu – 104 870 988,12 PLN
Wartość dofinansowania - 104 869 621,51 PLN, w tym:

 • 88 751 160,66 PLN – budżet środków europejskich
 • 16 118 460,85 PLN – budżet państwa

Planowane e-usługi:

 • e-EDM (A2C/A2B - usługa publiczna)
 • e-Rejestracja (A2C - usługa publiczna)
 • e-Analizy (A2A – usługa wewnątrzadministracyjna)

Produkty projektu:

 • Platforma e-Usług
 • System Raportowo-Analityczny
 • Zmodernizowane Dziedzinowe systemy informatyczne 16 szpitali - Partnerów Projektu
   
Zakup niezbędnego sprzętu oraz środków do dezynfekcji dla SP ZOZ MSWiA w Katowicach im. sierżanta Grzegorza Załogi celem leczenia i diagnostyki pacjentów z podejrzeniem zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2

Fundusze Europejskie - Program Regionalny

Nazwa projektu: Zakup niezbędnego sprzętu oraz środków do dezynfekcji dla SP ZOZ MSWiA w Katowicach im. sierżanta Grzegorza Załogi celem leczenia i diagnostyki pacjentów z podejrzeniem zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2

Cel projektu:

Cel główny projektu to: Zwiększenie dostępności i jakości świadczeń medycznych poprzez podjęcie działań ukierunkowanych na zapobieganie, przeciwdziałanie, zwalczanie choroby COVID-19, wywołanej przez koronawirusa SARS-CoV-2 w SP ZOZ MSWiA w Katowicach.

Cele szczegółowe projektu to: – ochrona ludzkiego życia, – ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa, – łagodzenie skutków pandemii choroby COVID-19, – zapewnienie ochrony personelowi medycznemu szpitala w tym ratownikom medycznym systemu PRM, – zwiększenie bezpieczeństwa pracy,

Beneficjent Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Katowicach im. sierżanta Grzegorza Załogi

Wartość projektu: 2 111 781,72 PLN  środki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego  na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa X „Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna” Działanie 10.1  „Infrastruktura ochrony zdrowia” – 2 Typ projektu

Źródła finansowania:

1 795 014,47 PLN  środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach,

211 178,17  PLN środki budżetu państwa z kontraktu terytorialnego

106 589,08 PLN środki własne Szpitala

Rozbudowa i doposażenie szpitala celem utworzenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Katowicach im. sierżanta Grzegorza Załogi

Fundusze Europejskie - Infrastruktura i Środowisko

Nazwa projektu: Rozbudowa i doposażenie szpitala celem utworzenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Katowicach im. sierżanta Grzegorza Załogi

Cel projektu:

Głównym celem projektu jest zapewnienie dostępu ludności do infrastruktury ochrony zdrowia oraz poprawa efektywności opieki zdrowotnej osób znajdujących się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego w SP ZOZ MSWiA w Katowicach poprzez rozbudowę szpitala i poprawę infrastruktury sprzętowej celem utworzenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, co przełoży się na poprawę bezpieczeństwa zdrowotnego społeczeństwa w przypadku stanu zagrożenia życia i zdrowia.

Beneficjent Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Katowicach im. sierżanta Grzegorza Załogi Wartość projektu: 15 000 000,00 PLN Źródła finansowania:

3 000 000,00 PLN środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej IX: Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego

9 750 000,00 PLN środki Ministerstwa Zdrowia

2 250 000,00 PLN środki własne Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Materiały

ZGŁASZANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI LUB NADUŻYĆ W POIŚ 2014-2020
ZGŁASZANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI LUB NADUŻYĆ W POIŚ 2014-2020

Fundusze Europejskie - Infrastruktura i Środowisko

Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko udostępnia narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko. Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów.

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy:
– skorzystać z formularza dostępnego: Formularz zgłaszania informacji o podejrzeniach wystąpienia nieprawidłowości i nadużyć finansowych w ramach całego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (link do https://nieprawidlowosci.miir.gov.pl/bazy/konsultacje-spoleczne/eaplikacja-konsultacje.nsf/document.xsp?unid=9B0502CE55377495C1257C0D0026120B&titleMenu=Dokument&uniddoc=78D0863AE117E52DC1257DF5004669FC)
– wysłać wiadomość e-mail na: naduzycia.POIS@miir.gov.pl (poczta email)

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej

(link- https://www.pois.gov.pl/strony/skorzystaj/obowiazki-przy-realizacji-projektow/#Zgłaszanie)

 

Mając na uwadze zmiany organizacyjne w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej informujemy iż zmianie uległ link do formularza do zgłaszania informacji o podejrzeniach wystąpienia nieprawidłowości i nadużyć finansowych w ramach całego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (link: https://nieprawidlowosci.miir.gov.pl/bazy/konsultacje-spoleczne/eaplikacja-konsultacje.nsf/document.xsp?unid=9B0502CE55377495C1257C0D0026120B&titleMenu=Dokument&uniddoc=78D0863AE117E52DC1257DF5004669FC oraz adres email w tym zakresie: nadużycia.POIS@mfipr.gov.pl

{"register":{"columns":[]}}