W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Paszporty

Pismo ogólne do podmiotu publicznego

Szanowni Klienci,

podczas obsługi interesantów Oddziału Paszportów  OUW w Opolu przy ul. Ozimskiej 19, w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom i klientom w czasie pandemii Covid-19, obowiązują nadzwyczajne regulacje dotyczące wymogów sanitarnych tj. zachowanie bezpiecznej odległości między osobami, konieczność dezynfekcji rąk i noszenia maski w urzędzie (zdjęcie maski możliwe jest wyłącznie na żądanie pracownika w celu identyfikacji) oraz rejestracja wizyt w urzędzie. Przyjmowanie klientów odbywa się po uprzednim, telefonicznym ustaleniu terminu wizyty, o wyznaczonej godzinie przyjęcia. Jeśli nie stawisz się na wizytę o ustalonej godzinie twoja wizyta zostanie anulowana i musisz ponownie ustalić termin nowej wizyty.

 1. Oddział Paszportów jest czynny od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.45 do 15.00. W oddziale załatwisz sprawy związane z uzyskaniem dokumentu paszportowego oraz potwierdzisz profil zaufany ePUAP.
 2. Informacje dotyczące załatwienia spraw otrzymasz dzwoniąc pod numery telefonów: 77 44 11 540, 77 45 43 464,  77 45 36 108, 77 44 11 537.
 3. Aby umówić się na wizytę w urzędzie zadzwoń pod numer telefonu: 
 • 77 44 11 540 
 • 77 45 43 464 
 • 77 45 36 108
 • 77 44 11 537

W razie problemów z uzyskaniem połączenia telefonicznego możesz wysłać wiadomość email ze swoim numerem telefonu na adres: paszporty@opole.uw.gov.pl Skontaktujemy się z tobą telefonicznie w celu umówienia terminu wizyty.

 1. Internetowa rezerwacja wizyt w Oddziale zostaje zawieszona do odwołania.
 2. Przed wizytą w urzędzie, z uwagi na konieczność pobierania odcisków linii papilarnych zostaniesz poproszony o zdezynfekowanie rąk przed podejściem do stanowisk obsługujących.
 3. Przy składaniu wniosku o wydanie paszportu musisz posiadać komplet dokumentów niezbędnych do załatwienia sprawy, zwłaszcza ważny dowód osobisty lub paszport (nie dotyczy dzieci) oraz opłatę paszportową.
 4. Dowód osobisty w aplikacji mObywatel nie jest honorowany jako jako dokument tożsamości przy załatwianiu spraw paszportowych. Zgodnie z regulaminem aplikacji mObywatel; aplikacja nie jest dowodem osobistym i nie zastępuje dowodu osobistego. Aplikacja umożliwia potwierdzanie danych osobistych w stosunkach prywatnych (np. w razie stłuczki, najmu mieszkania). Nie jest natomiast możliwe posługiwanie się aplikacją w stosunkach z administracją publiczną (np. przy kontroli drogowej czy wizyty w urzędzie) ani wtedy, gdy z przepisów prawa (ustawy, rozporządzenia itd.) wynika obowiązek okazania dowodu osobistego. W przypadku załatwiania spraw paszportowych obowiązek okazania dokumentu tożsamości wynika z ustawy o dokumentach paszportowych.
 5. Opłaty paszportowej dokonaj przed wizytą w urzędzie. W tytule przelewu wpisz -  opłata paszportowa dla: imię i nazwisko osoby, dla której ma być wydany paszport. Potwierdzenie dokonania opłaty dołącz do wniosku paszportowego.
 6. Dziecko do piątego roku życia nie musi być obecne przy składaniu wniosku o wydanie paszportu, dlatego w trosce o bezpieczeństwo najmłodszych, można nie przyprowadzać ich do urzędu. Paszport dla dziecka (do 18 roku życia) odbiera jeden z jego rodziców lub opiekunów prawnych.

 

Materiały

Link do usługi na platformie ePUAP

Informacje dotyczące opłaty paszportowej

Opłatę paszportową możesz uiścić:

 • przelewem na rachunek bankowy Wojewody Opolskiego - 
  22 1010 1401 0006 9322 3100 0000 - NBP Oddział Opole

Wysokość opłaty paszportowej

Dzieci:
w wieku do 13 lat – 30 zł. (
lub - 15 zł. jeśli dziecko posiada Kartę Dużej Rodziny. Kartę należy przedłożyć przy składaniu wniosku o wydanie paszportu)

w wieku od 13 do 18 lat – 70 zł. (lub - 35 zł. jeśli dziecko posiada Kartę Dużej Rodziny. Kartę należy przedłożyć przy składaniu wniosku o wydanie paszportu)

Dorośli:

opłata podstawowa - 140 zł. 
opłata ulgowa – 70 zł. 

Opłata ulgowa dla dorosłych dotyczy niżej wymienionych osób:

 • dorośli posiadający Kartę Dużej Rodziny (Kartę należy przedłożyć przy składaniu wniosku o wydanie paszportu)
 • studenci, uczniowie (przy składaniu wniosku należy przedłożyć legitymację studencką/uczniowską)
 • emeryci, renciści (przy składaniu wniosku należy przedłożyć legitymację lub inny dokument potwierdzający uprawnienie do ulgi)
 • osoby z orzeczoną niepełnosprawnością (przy składaniu wniosku należy przedłożyć orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub legitymację rencisty)
 • współmałżonkowie emerytów, rencistów i osób z orzeczoną niepełnosprawnością, jeśli pozostają na ich wyłącznym utrzymaniu (przy składaniu wniosku należy przedłożyć dokument potwierdzający uprawnienie do ulgi)
 • osoby przebywające w domach pomocy społecznej lub zakładach opiekuńczych albo korzystający z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych (przy składaniu wniosku należy przedłożyć dokument potwierdzający uprawnienie do ulgi)
 • kombatanci i inne osoby, do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 24 stycznia 1991 roku o kombatantach i niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (przy składaniu wniosku należy przedłożyć dokument potwierdzający uprawnienie do ulgi)

Bezpłatnie:

 • osoby, które ukończyły 70 lat,
 • żołnierze wyznaczeni do pełnienia służby poza granicami państwa, z wyjątkiem żołnierzy zawodowych,
 • osoby, które złożyły wniosek o wymianę paszportu z powodu jego wady,
 • osoby przebywające w domach pomocy społecznej lub zakładach opiekuńczych albo korzystający z pomocy w formie zasiłków stałych, jeżeli ich wyjazd za granicę następuje w celu długotrwałego leczenia lub w związku z koniecznością poddania się operacji.

Ważne!

W razie zbiegu tytułów uprawniających do ulgi w opłacie za wydanie paszportu przysługuje tylko jedna ulga w opłacie.

Opłata obniżona:

Opłata obniżona – dotyczy osób, które wymieniają paszport przed upływem terminu ważności na skutek wystąpienia jednej z następujących okoliczności:

 • zmiany danych osobowych podlegających wpisowi do paszportu.
  Ważne: paszport traci ważność po upływie 60 dni od doręczenia ostatecznej decyzji administracyjnej lub prawomocnego orzeczenia sądu stwierdzającego zmianę nazwiska, albo sporządzenia aktu małżeństwa, a w przypadku małżeństwa zawartego przed konsulem lub organem zagranicznym - od dnia doręczenia odpisu aktu małżeństwa. W przypadku obywateli polskich przebywających za granicą termin ważności paszportu w ww. sytuacjach wynosi 4 miesiące,
 • zmiany wyglądu osoby posiadającej paszport, mogącej utrudnić ustalenie jej tożsamości (nie dotyczy takich zmian jak zarost lub brak zarostu u mężczyzn, zdjęcie okularach itp.)
 • braku miejsca w paszporcie na umieszczenie w nim wiz lub stempli poświadczających przekroczenie granicy

Opłatę obniżoną oblicza się:

 • dla paszportów z terminem ważności 10 lat - odejmując od opłaty obowiązującej w dniu złożenia wniosku o nowy paszport 1/10 część opłaty za każdy pełny rok pozostający do upływu ważności dotychczas posiadanego paszportu,
 • dla paszportów z terminem ważności 5 lat – odejmując od opłaty obowiązującej w dniu złożenia wniosku o nowy paszport 1/5 część opłaty za każdy pełny rok pozostający do upływu ważności dotychczas posiadanego paszportu.

Opłata podwyższona:

Opłata podwyższona - dotyczy osób, których paszport został utracony lub zniszczony z przyczyn zawinionych przez jego posiadacza.

Opłatę podwyższa się o 200 % w stosunku do opłaty obowiązującej w dniu złożenia wniosku o nowy paszport:

 • opłata podstawowa 140 zł. – opłata podwyższona 420 zł.
 • opłata ulgowa 70 zł. – opłata podwyższona – 210 zł.
 • opłata ulgowa 35 zł. – opłata podwyższona – 105 zł.
 • opłata ulgowa 30 zł – opłata podwyższona – 90 zł.
 • opłata ulgowa 15 zł – opłata podwyższona – 45 zł.

Uwaga!

Osoby powyżej 70 roku życia oraz inne osoby uprawnione do bezpłatnego otrzymania paszportu, pomimo utraty paszportu z winy jego posiadacza, nadal nowy paszport otrzymują bezpłatnie.

Opłaty skarbowe

Opłaty skarbowe, zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, pobierane są za wykonane czynności urzędowe dotyczące spraw paszportowych takich jak:

 • Poświadczenie własnoręczności podpisu przez organ paszportowy na pisemnej zgodzie rodzica na wydanie paszportu dla małoletniego dziecka (w przypadku, gdy wniosek o paszport dla dziecka będzie składany w innym organie paszportowym). Czynność podlega opłacie skarbowej w wysokości 9 zł.
 • Wydanie zaświadczenia na podstawie art. 54f ustawy o dokumentach paszportowych podlega opłacie skarbowej w kwocie 17zł.

Opłaty skarbowe (nie dotyczy opłat za wydanie paszportu!) należy uiszczać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Opola, nr rachunku: 03 1160 2202 0000 0002 1515 3249 Bank Millenium S.A.