W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Paszporty

Szanowni Klienci,

uprzejmie informujemy, że od dnia 11 maja 2020 roku, bezpośrednia obsługa klientów w Oddziale Paszportów Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu odbywa się wyłącznie po wcześniejszej, telefonicznej rezerwacji wizyty w urzędzie. System kolejkowy i Rezerwacja internetowa pozostają zawieszone.

Wymóg telefonicznej rezerwacji wizyty dotyczy zarówno spraw paszportowych jak i potwierdzania profili zaufanych. Obsługa klientów odbywa się od poniedziałku do piątku w godz. od 07.45. do 15.00.

Rezerwacji wizyt w sprawach paszportowych można dokonywać od poniedziałku do piątku w godz. od 07.45 do 15.00 pod numerami telefonów:

 • 77 44 11 540 
 • 77 45 43 464

Rezerwacji wizyt w celu potwierdzenia profilu zaufanego można dokonywać od poniedziałku do piątku w godz. od 07.45 do 15.00 pod numerami telefonów:

 • 77 44 11 540 
 • 77 45 43 464

Przyjmowanie klientów odbywać się będzie wyłącznie po uprzednim, telefonicznym ustaleniu terminu wizyty, o wyznaczonej godzinie przyjęcia.

Niestawienie się na wizytę o ustalonej godzinie powoduje anulowanie wizyty i konieczność ponownej telefonicznej rejestracji nowej wizyty.

Informujemy, że przy ubieganiu się o paszport dla dziecka do piątego roku życia jego obecność przy składaniu wniosku o wydanie paszportu nie jest wymagana, dlatego w trosce o bezpieczeństwo najmłodszych, prosimy o ich nieprzyprowadzanie do Oddziału. Równocześnie informujemy, że do odbioru paszportu dla dziecka (do 18 roku życia) wystarczy obecność tylko jednego z jego rodziców lub opiekunów prawnych.

Obsługa klienta odbywa się z zachowaniem wymogów sanitarnych oraz zapewnieniem bezpieczeństwa pracowników i klientów. Niezbędne będzie zachowanie dwumetrowych odstępów między osobami oraz konieczność noszenia maski (zdjęcie maski możliwe jest wyłącznie na żądanie pracownika w celu identyfikacji).

Osoby składające wnioski o wydanie paszportu muszą posiadać komplet dokumentów niezbędnych do załatwienia sprawy, zwłaszcza ważny dowód osobisty lub paszport (nie dotyczy dzieci) oraz opłatę paszportową.

Opłatę paszportową należy uiścić przed wizytą w urzędzie, wpisując w tytuł przelewu – opłata paszportowa dla: imię i nazwisko osoby ubiegającej się o dokument paszportowy. Dokument potwierdzający dokonanie wpłaty należy dołączyć do wniosku paszportowego.

Opłatę paszportową można uiszczać:

 • przelewem na rachunek bankowy Wojewody Opolskiego - 22 1010 1401 0006 9322 3100 0000 - NBP Oddział Opole,

Wysokość opłaty paszportowej

Dzieci:
w wieku do 13 lat – 30 zł.

lub - 15 zł., jeśli dziecko posiada Kartę Dużej Rodziny (kartę należy przedłożyć przy składaniu wniosku o wydanie paszportu)

w wieku od 13 do 18 lat – 70 zł.

lub - 35 zł., jeśli dziecko posiada Kartę Dużej Rodziny (kartę należy przedłożyć przy składaniu wniosku o wydanie paszportu)

Dorośli:

Opłata podstawowa - 140 zł. Opłata ulgowa dla dorosłych – 70 zł. dotyczy niżej wymienionych osób:

 • dorośli posiadający Kartę Dużej Rodziny (Kartę należy przedłożyć przy składaniu wniosku o wydanie paszportu)
 • studenci, uczniowie (przy składaniu wniosku należy przedłożyć legitymację studencką/uczniowską)
 • emeryci, renciści (przy składaniu wniosku należy przedłożyć legitymację lub inny dokument potwierdzający uprawnienie do ulgi)
 • osoby z orzeczoną niepełnosprawnością (przy składaniu wniosku należy przedłożyć orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub legitymację rencisty)
 • współmałżonkowie emerytów, rencistów i osób z orzeczoną niepełnosprawnością, jeśli pozostają na ich wyłącznym utrzymaniu (przy składaniu wniosku należy przedłożyć dokument potwierdzający uprawnienie do ulgi)
 • osoby przebywające w domach pomocy społecznej lub zakładach opiekuńczych albo korzystający z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych (przy składaniu wniosku należy przedłożyć dokument potwierdzający uprawnienie do ulgi)
 • kombatanci i inne osoby, do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 24 stycznia 1991 roku o kombatantach i niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (przy składaniu wniosku należy przedłożyć dokument potwierdzający uprawnienie do ulgi)

Bezpłatnie:

 • osoby, które ukończyły 70 lat,
 • żołnierze wyznaczeni do pełnienia służby poza granicami państwa, z wyjątkiem żołnierzy zawodowych,
 • osoby, które złożyły wniosek o wymianę paszportu z powodu jego wady,
 • osoby przebywające w domach pomocy społecznej lub zakładach opiekuńczych albo korzystający z pomocy w formie zasiłków stałych, jeżeli ich wyjazd za granicę następuje w celu długotrwałego leczenia lub w związku z koniecznością poddania się operacji.

Ważne!

W razie zbiegu tytułów uprawniających do ulgi w opłacie za wydanie paszportu przysługuje tylko jedna ulga w opłacie.
Opłata obniżona:

Opłata obniżona – dotyczy osób, które wymieniają paszport przed upływem terminu ważności na skutek wystąpienia jednej z następujących okoliczności:

 • zmiany danych osobowych podlegających wpisowi do paszportu.
  Ważne: paszport traci ważność po upływie 60 dni od doręczenia ostatecznej decyzji administracyjnej lub prawomocnego orzeczenia sądu stwierdzającego zmianę nazwiska, albo sporządzenia aktu małżeństwa, a w przypadku małżeństwa zawartego przed konsulem lub organem zagranicznym - od dnia doręczenia odpisu aktu małżeństwa. W przypadku obywateli polskich przebywających za granicą termin ważności paszportu w ww. sytuacjach wynosi 4 miesiące,
 • zmiany wyglądu osoby posiadającej paszport, mogącej utrudnić ustalenie jej tożsamości (nie dotyczy takich zmian jak zarost lub brak zarostu u mężczyzn, zdjęcie okularach itp.)
 • braku miejsca w paszporcie na umieszczenie w nim wiz lub stempli poświadczających przekroczenie granicy

Opłatę obniżoną oblicza się:

 • dla paszportów z terminem ważności 10 lat - odejmując od opłaty obowiązującej w dniu złożenia wniosku o nowy paszport 1/10 część opłaty za każdy pełny rok pozostający do upływu ważności dotychczas posiadanego paszportu,
 • dla paszportów z terminem ważności 5 lat – odejmując od opłaty obowiązującej w dniu złożenia wniosku o nowy paszport 1/5 część opłaty za każdy pełny rok pozostający do upływu ważności dotychczas posiadanego paszportu.

Opłata podwyższona:

Opłata podwyższona - dotyczy osób, których paszport został utracony lub zniszczony z przyczyn zawinionych przez jego posiadacza.

Opłatę podwyższa się o 200 % w stosunku do opłaty obowiązującej w dniu złożenia wniosku o nowy paszport:

 • opłata podstawowa 140 zł. – opłata podwyższona 420 zł.
 • opłata ulgowa 70 zł. – opłata podwyższona – 210 zł.
 • opłata ulgowa 35 zł. – opłata podwyższona – 105 zł.
 • opłata ulgowa 30 zł – opłata podwyższona – 90 zł.
 • opłata ulgowa 15 zł – opłata podwyższona – 45 zł.

Uwaga!

Osoby powyżej 70 roku życia oraz inne osoby uprawnione do bezpłatnego otrzymania paszportu, pomimo utraty paszportu z winy jego posiadacza, nadal nowy paszport otrzymują bezpłatnie.

Opłaty skarbowe

Opłaty skarbowe, zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, pobierane są za wykonane czynności urzędowe dotyczące spraw paszportowych takich jak:

 • Poświadczenie własnoręczności podpisu przez organ paszportowy na pisemnej zgodzie rodzica na wydanie paszportu dla małoletniego dziecka (w przypadku, gdy wniosek o paszport dla dziecka będzie składany w innym organie paszportowym). Czynność podlega opłacie skarbowej w wysokości 9 zł.
 • Wydanie zaświadczenia na podstawie art. 54f ustawy o dokumentach paszportowych podlega opłacie skarbowej w kwocie 17zł.

Opłaty skarbowe należy uiszczać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Opola, nr rachunku: 03 1160 2202 0000 0002 1515 3249 Bank Millenium S.A.