W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Petycje

Informacja dot. składania petycji w Zakładzie

1. Podstawa prawna

    Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r. poz. 1195).

2. Składanie petycji do Zakładu Emerytalno – Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, zwanego dalej Zakładem

    Petycję można złożyć w następującej formie:

 • listownie

  Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA
  ul. Pawińskiego 17/21
  02-106 Warszawa
   
 • faksem: tel. 22 825 49 79
 • składając bezpośrednio lub ustnie do protokołu w każdej placówce Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA: Punkty Obsługi Klienta
 • pocztą elektroniczną na adres: zer@zer.mswia.gov.pl

Ważne!

Petycji nie można złożyć telefonicznie. Petycję składa się w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

3. Wymagane elementy petycji

    Petycja powinna zawierać:

 1. oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję,
 2. wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów,
 3. oznaczenie adresata petycji,
 4. wskazanie przedmiotu petycji - przy czym istotne jest, aby przedstawić jak najwięcej szczegółów opisujących zdarzenie, którego dana sprawa dotyczy; jeżeli przedmiot petycji nie będzie dotyczyć właściwości Zakładu, petycja zostanie przekazana do organu właściwego – o czym zostanie powiadomiony wnoszący petycję.
   

Petycja może być składana w interesie podmiotu trzeciego za jego zgodą. W takim przypadku petycja powinna dodatkowo zawierać imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej tego podmiotu oraz zgodę podmiotu trzeciego wyrażoną w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję, a jeżeli podmiotem wnoszącym petycję nie jest osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów - przez osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję.

Jeżeli petycja nie spełnia ww. wymogów, wzywa się, w terminie 30 dni od dnia złożenia petycji, podmiot wnoszący petycję do uzupełnienia lub wyjaśnienia treści petycji w terminie 14 dni z pouczeniem, że petycja, której treść nie zostanie uzupełniona lub wyjaśniona nie będzie rozpatrzona.

Ważne!

O tym, czy pismo jest petycją decyduje jego treść, a nie forma zewnętrzna.

Petycje niezawierające imienia i nazwiska (nazwy podmiotu) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

4. Podmioty wnoszące petycję:

Petycja może być złożona przez:

 • osobę fizyczną,
 • osobę prawną,
 • jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną,
 • grupę ww. podmiotów.

5. Przedmiot petycji

Przedmiotem petycji może być żądanie w szczególności:

zmiany przepisów prawa,

podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję,

życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji Zakładu.

6. Petycja wielokrotna

Jeżeli w ciągu miesiąca od otrzymania petycji składane są w Zakładzie dalsze petycje dotyczące tej samej sprawy, Zakład do rozpatrzenia petycji może zarządzić łączne rozpatrywanie petycji (petycja wielokrotna).

W takim przypadku na stronie BIP Zakładu ogłoszony zostanie okres oczekiwania na dalsze petycje nie dłuższy niż 2 miesiące, licząc od dnia ogłoszenia. Termin rozpatrzenia petycji wielokrotnej liczy się od dnia upływu okresu, o którym mowa w zdaniu poprzednim.

Jeżeli petycja składająca się na petycję wielokrotną nie spełnia wymogów określonych w pkt. 3 Informacji, Zakład na swojej stronie BIP ogłosi wezwanie podmiotu wnoszącego petycję składającą się na petycję wielokrotną do uzupełnienia lub wyjaśnienia treści petycji w terminie 14 dni. Przedmiotowe ogłoszenie zastępuje wezwanie, o którym mowa w pkt. 3 Informacji.

W przypadku petycji wielokrotnej informacja o sposobie załatwienia petycji umieszczona zostanie na stronie BIP Zakładu. Powyższa Informacja zastępuje pisemne zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji wielokrotnej.

Ważne!

Petycję składającą się na petycję wielokrotną, której treść nie zostanie uzupełniona lub wyjaśniona pozostawia się bez rozpatrzenia.

Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.

{"register":{"columns":[]}}