W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
nakrycie do stołu

POSIŁKI

zdjęcie bufetu przy ul. Ułańskiej 7b w Katowicach
Od 1 stycznia 2024 r. Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. W. Kilara w Katowicach prowadzi stołówkę dla uczniów szkoły.
 
GODZINY WYDAWANIA OBIADÓW.
 
- stołówka, ul. Dąbrówki 9: 11.15 – 14.00
- stołówka, ul. Ułańska 7b: 12.15 – 15.00
 
Obiady są dostępne tylko w abonamencie.
 
Poprzez abonament rozumiemy obiady wykupione na cały miesiąc kalendarzowy.
 
Wniesienie opłaty za obiady jest równoznaczne z zamówieniem obiadów.
 
Istnieje opcja korzystania z abonamentu niepełnego (minimum 3 dni w tygodniu).
 
Posiłek można odwołać z odpowiednim wyprzedzeniem, najlepiej w przeddzień lub ostatecznie do godz. 07:30 danego dnia. Po godzinie 7.30 danego dnia, nie ma możliwości przyjęcia zgłoszenia o odwołaniu obiadu i tym samym dokonania zwrotu za niewykorzystany obiad.
 
Płatności za abonament prosimy kierować na konto dochodów szkoły.

 

Regulamin stołówki szkolnej Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara w Katowicach obowiązujący od 1 stycznia 2024 roku

Regulamin stołówki szkolnej Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara w Katowicach obowiązujący od 1 stycznia 2024 roku
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora
Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara w Katowicach
nr 37/2023/2024 z dnia 28 grudnia 2023 roku.

Spis treści

Podstawa prawna.. 1

§1. Ogólne zasady funkcjonowania stołówki. 1

§ 2. Zasady korzystania ze stołówki. 2

§ 3. Odpłatność za posiłki. 2

§ 4. Zwolnienie z opłat za posiłki w stołówce szkolnej 3

§ 5. Zasady odliczania z abonamentu kwot za posiłki w przypadku nieobecności w szkole ucznia lub pracownika są następujące: 3

§ 6 Obowiązywanie regulaminu i zmiany w regulaminie. 4

 

 

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r.  Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2023 r.  poz. 2005)
 2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświatowego oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz.U. 2016 poz. 1154).

 

§1. Ogólne zasady funkcjonowania stołówki.

 1. Stołówka szkolna jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych przez pracowników kuchni szkolnej dla uczniów oraz pracowników szkoły w dniach wyznaczonych kalendarzem roku szkolnego.
 2. Do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej uprawnieni są:
 1. uczniowie naszej szkoły oraz uczniowie innych szkół artystycznych uczestniczący w zajęciach organizowanych przez szkołę lub mieszkańcy internatu przy ZPSM im. W. Kilara w Katowicach;
 2. pracownicy zatrudnieni w szkole, pracownicy CEA w Warszawie oraz nauczyciele innych szkół artystycznych uczestniczący w zajęciach organizowanych przez szkołę, bądź prowadzący zajęcia na terenie szkoły dla uczniów lub nauczycieli naszej szkoły;
 3. zaproszeni goście uczestniczący w zajęciach, uroczystościach organizowanych przez szkołę oraz osoby przebywające na terenie szkoły w ramach podróży służbowej.
 1. Dzieci korzystają z żywienia zbiorowego w szkole na podstawie deklaracji rodziców lub opiekunów prawnych. Wszelkie zmiany dotyczące deklaracji wymagają formy pisemnej.
 1. Deklaracje składane są intendentce na początku roku szkolnego lub w jego trakcie.
 2. Zmiany w deklaracji wchodzą w życie od pierwszego możliwego terminu uzasadnionego względami formalnymi.
 3. Deklaracje podpisywane w trakcie roku szkolnego mają ustalany indywidualnie termin pierwszej wpłaty.
 1. Posiłki wydawane są na podstawie ważnego abonamentu, zgodnie ze złożoną deklaracją:
 1. dla uczniów ZPSM im. W. Kilara w Katowicach i mieszkańców internatu – miesięcznego,
 2. dla pracowników szkoły – miesięcznego lub obejmującego okresy tygodniowe, bądź stałe dni w miesiącu,
 3. dla pozostałych osób – w okresie pobytu w szkole.
 1. Abonament oznacza obiady wykupione na cały miesiąc kalendarzowy (minimum 3 dni w każdym tygodniu).
 2. Abonamenty dofinansowane z MOPS są wydawane tylko na podstawie dostarczonej do sekretariatu szkoły decyzji lub zaświadczenia z MOPS. Do czasu wydania decyzji na piśmie przez MOPS ww. uczniowie spożywają posiłki na podstawie deklaracji rodzica lub opiekuna o uczestnictwie dziecka w żywieniu zbiorowym. W przypadku decyzji odmownej rodzic pokrywa koszty posiłków spożytych przez dziecko.
 3. Z posiłków można korzystać wyłącznie w stołówce.
 4. W stołówce oraz na tablicy ogłoszeń wywieszony jest aktualny jadłospis na dany tydzień.

 

§ 2. Zasady korzystania ze stołówki.

 1. Gorące posiłki wydawane są w wyznaczonych godzinach:
 1. w stołówce w budynku szkoły przy ul. Dąbrówki 9 w Katowicach, od godz. 11.15 do godz. 14.00
 2. w stołówce w budynku szkoły przy ul. Ułańska 7b w Katowicach, od godz. 12.15 do godz. 15.00
 1. Podczas wydawania posiłków na stołówce mogą przebywać wyłącznie osoby spożywające posiłek abonamentowy lub własny.
 2. Uczniowie i pracownicy szkoły nie wchodzą na stołówkę w odzieży wierzchniej, z torbami, tornistrami, plecakami.
 3. Podczas pobytu w stołówce uczniowie zachowują się w sposób kulturalny: nie prowadzą głośnych rozmów, dbają o estetyczny sposób spożywania posiłku, nie używają telefonów komórkowych lub innych urządzeń telekomunikacyjnych.
 4. Nadzór nad uczniami sprawuje nauczyciel dyżurny zgodnie z grafikiem dyżurów lub wychowawca klasy.
 5. Po spożytym posiłku naczynia i sztućce należy odstawić do wyznaczonego miejsca.
 6. Wszyscy korzystający ze stołówki szkolnej powinni dbać o ład i porządek w swoim otoczeniu.

 

§ 3. Odpłatność za posiłki.

 1. Posiłki wydawane w stołówce szkolnej są odpłatne.
 2. Wysokość dziennej opłaty za posiłek w oparciu o kalkulację kosztów ustala dyrektor szkoły w formie zarządzenia i podaje do wiadomości uczniów, rodziców i pracowników na tablicy ogłoszeń.
 3. Wysokość opłaty za posiłek dla uczniów obejmuje wyłącznie koszt surowca przeznaczonego na posiłek, natomiast dla pracowników oraz osób wymienionych w § 1, ust. 2 pkt. 2) i 3)  – pełny koszt przygotowania posiłku, tj. koszt surowca przeznaczonego na posiłek, koszt przygotowania oraz pozostałe koszty utrzymania stołówki.
 4. Opłaty za posiłki należy dokonywać przelewem na wskazane konto szkoły:
  Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. W. Kilara w Katowicach
  Adres: Ułańska 7b, 40-887 Katowice

NBP o/o w Katowicach nr 87 1010 1212 3175 7313 9134 0000

 1. do 5 września za miesiąc wrzesień,
 2. do 5 stycznia za miesiąc styczeń,
 3. z góry do ostatniego dnia każdego miesiąca za kolejny miesiąc - w pozostałych miesiącach.
 1. W szczególnych przypadkach opłat gotówkowych można dokonywać w przedostatnim roboczym dniu miesiąca w sekretariacie szkoły w godz. 8.00 14.00. Opłata zostanie przekazana intendentce przez sekretarz szkoły.
 2. Opłaty za posiłki można wpłacać co miesiąc lub za dłuższy okres. W przypadku wpłaty za dłuższy okres może ona obejmować okres wrzesień-grudzień, styczeń –czerwiec.
 3. W przypadku braku tej wpłaty za posiłki w terminie 5 dni roboczych przekraczających wyznaczony termin wpłat, mimo informacji od intendenta o braku wpłaty za posiłki, deklaracja ulega unieważnieniu i uczeń przestaje korzystać z posiłków w stołówce szkolnej.
 4. W szczególnych sytuacjach termin wpłaty może zostać przedłużony decyzją dyrektora szkoły na podstawie pisemnego wniosku rodzica/prawnego opiekuna z uzasadnieniem.

 

§ 4. Zwolnienie z opłat za posiłki w stołówce szkolnej

Rodzic/opiekun prawny lub pełnoletni uczeń może być zwolniony z całości lub części opłat przez organ prowadzący szkołę:

 1. w przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny;
 2. w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych.

 

§ 5. Zasady odliczania z abonamentu kwot za posiłki w przypadku nieobecności w szkole ucznia lub pracownika są następujące:

 1. W przypadku zgłoszenia intendentce nieobecności ucznia/pracownika w szkole do godziny 7.30, opłata za posiłek podlega odliczeniu od danego dnia. Zgłoszenie dokonane po godzinie 7.30 skutkuje odliczeniem opłaty za niewykorzystany obiad od kolejnego dnia.
 2. Informację o ewentualnych nadpłatach na indywidualnym koncie ucznia dotyczącym abonamentu, intendent przekazuje do 15 dnia kolejnego miesiąca.
 3. Wszystkie odpisy realizować należy na bieżąco przy kolejnej wpłacie.
 4. W grudniu i czerwcu nie odliczone nadpłaty są ostatecznie rozliczane i wypłacane.

 

§ 6 Obowiązywanie regulaminu i zmiany w regulaminie

 1. Powyższy regulamin wchodzi w życie z dniem 01. 01. 2024 roku.
 2. Wszelkie zmiany w regulaminie mogą być wprowadzone tylko w formie pisemnej.

 

 

Bernadeta Stańczyk

Dyrektor
Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych
im. Wojciecha Kilara w Katowicach

 

Materiały

Regulamin stołówki szkolnej ZPSM 2024
Regulamin​_stołówki​_szkolnej​_ZPSM​_2024.pdf 0.15MB
OŚWIADCZENIE O KORZYSTANIU ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ
OŚWIADCZENIE​_OBIADY​_ZPSM​_2024​_na​_stronę.pdf 0.19MB
{"register":{"columns":[]}}