W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem z publicznych profili ARiMR w serwisach społecznościowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych udostępnionych w związku z korzystaniem z publicznych profili Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w serwisach społecznościowych: Facebook, YouTube, LinkedIn, Twitter.

Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) przetwarzanych w związku z prowadzeniem profili w social media jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (dalej: „ARiMR”) z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 70, 00-175 Warszawa. Z Administratorem można kontaktować się poprzez e-mail: info@arimr.gov.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny Centrali Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa:
ul. Poleczki 33, 02-822 Warszawa.

Administratorami danych osobowych są również serwisy społecznościowe, na których utworzone są profile ARiMR:

Facebook – Facebook Ireland Ltd.4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2 Ireland. Informacje na temat przetwarzania danych osobowych dostępne są pod adresem: https://www.facebook.com/about/privacy.

YouTubedostarczany jest przez Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA, a w UE przez Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. Informacje na temat przetwarzania danych przez serwis YouTube: https://www.youtube.com/intl/ALL_pl/howyoutubeworks/user-settings/privacy/.

LinkedIn – Spółka LinkedIn (w przypadku, gdy Pani/Pan jest użytkownikiem z Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii jest LinkedIn Ireland Unlimited Company, Attn: Legal Dept. (Privacy Policy and User Agreement), Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ireland,
Informacje na temat przetwarzania danych osobowych dostępne są pod adresem:
https://pl.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Twitter portal Twitter, 355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103 USA, a w UE Twitter International Company 1 Cumberland St. S, Fenian St, Dublin 2, D02 AX07, Irlandia. Informacje na temat przetwarzania danych osobowych dostępne są pod adresem: https://twitter.com/en/privacy.

Niniejsza informacja o przetwarzaniu danych osobowych nie dotyczy przetwarzania
Pani/Pana danych przez administratorów wymienionych serwisów społecznościowych. Administratorzy serwisów Facebook, YouTube, LinkedIn, Twitter posiadają własne Polityki prywatności i określone w nich zasady przetwarzania danych osobowych.

Inspektor Ochrony Danych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, poprzez adres e-mail: iod@arimr.gov.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny Administratora, wskazany powyżej. Dane Inspektora Ochrony Danych dostępne są na stronie internetowej ARiMR, w zakładce: „Polityka przetwarzania danych osobowych”.

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w związku z obserwowaniem, subskrybowaniem lub komentowaniem profili ARiMR w serwisach społecznościowych, w celu:

 1. efektywnego prowadzenia profili ARiMR;
 2. w celu komunikowania się z Panią/Panem, w tym na potrzeby udzielania odpowiedzi (w przypadku takiej konieczności), np. w komentarzach pod postami, za pomocą Messenger’a, itp. (dane osobowe zbierane są poprzez komunikację z użytkownikiem profilu);
 3. publikacji w celach promocyjnych na portalu społecznościowym Facebook zdjęć związanych z uczestnictwem w programach, projektach, zawodach, konkursach i innych uroczystościach oraz wydarzeniach organizowanych lub współorganizowanych przez ARiMR, tj. na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 4. w celach statystycznych i analitycznych dotyczących analiz funkcjonowania, popularności, sposobu korzystania z fanpage’a, w tym analizy danych o liczbie wyświetleń postów, ich zasięgu, liczbie interakcji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 5. w przypadku, gdy wynikać będzie to z przepisów prawa, w celu wypełnienia przez Administratora obowiązków prawnych wynikających z tych przepisów prawa.

Użytkując profile ARiMR udostępnia nam Pani/Pan swoje dane osobowe, np. nazwę konta, komentarze, polubienia. Zakres danych, który jest dla ARiMR widoczny zależy od ustawienia przez Panią/Pana prywatności i tego czy Pani/Pana profil jest prywatny czy publiczny.

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes administratora danych, który polega na promowaniu działań podejmowanych przez ARiMR i informowaniu o wydarzeniach organizowanych
lub współorganizowanych przez ARiMR, a także bieżąca komunikacja z Użytkownikami fanpage.

Pani/Pana dane osobowe są również przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami. W tym zakresie Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ARiMR.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

 1. podmioty uprawnione do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 2. podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Administratora w związku z wykonywaniem powierzonego im zadania w drodze zawartej umowy, m.in. dostawcy IT;
 3. podmioty, które są właścicielami serwisów, na których ARiMR prowadzi publiczne profile, na zasadach określonych w ich Politykach prywatności;
 4. użytkownicy poszczególnych serwisów, którzy odwiedzają profile ARiMR będą mogli zapoznać się z komentarzami, zdjęciami, które Pani/Pan udostępni na profilu ARiMR;
 5. w przypadku działań informacyjno-promocyjnych odbiorcami mogą być podmioty zaangażowane w organizowane wydarzenia i imprezy.

Okres przetwarzania danych osobowych

Okres przetwarzania danych jest związany z celami i podstawami prawnymi ich przetwarzania:

 1. dane przetwarzane w celu prowadzenia fanpage’a będą przetwarzane do ustania celu, dla którego zostały one pozyskane lub do czasu zgłoszenia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie poprzez kliknięcie „nie lubię”, cofnięcie polubienia wpisu lub usunięcie komentarza do wpisu, a następnie przez okres wymagany obowiązkami nałożonymi przepisami prawa i/lub do upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z celami przetwarzania;
 2. dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage’a dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights" będą przetwarzane przez czas dostępności tych danych w serwisie Facebook wynoszący 2 lata;
 3. dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody;
 4. dane przetwarzane na podstawie wymogów prawa będą przetwarzane przez okres, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych.

Informacje na temat Użytkowników, które posiadamy w wiadomościach prywatnych, będą przechowywane na czas odpowiedzi na Pani/Pana pytania lub do momentu zakończenia współpracy.

W przypadku informacji, które posiadamy w ramach komentarzy udostępnionych przez Użytkowników, będą one dostępne na naszym profilu do czasu usunięcia ich przez autora.

Aktywność Użytkowników związana z korzystaniem z fanpage’a nie będzie archiwizowana poza serwisem Facebook. Dane osobowe gromadzone przez Facebook, YouTube, Twitter, Linkedln, tj. historia wpisów, historia aktywności podlegają przechowywaniu na zasadach określonych w politykach prywatności tych serwisów.

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych pozyskanych w ww. celach opiera się na zasadzie dobrowolności ich podania. W przypadku przetwarzania danych w celu wypełnienia przez Administratora obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa podanie danych może być wymogiem wynikającym z przepisów prawa.

Przekazywanie danych do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Administrator nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, dalej: „EOG”, jak również do organizacji międzynarodowych w rozumieniu przepisów RODO. Zastrzec należy jednak międzynarodowy charakter przepływu danych w ramach serwisów publicznych Facebook, YouTube, LinkedIn oraz Twitter. Przekazywanie danych do państw spoza EOG przez poszczególne serwisy odbywa
się z zastosowaniem standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską lub decyzji Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do określonych krajów zgodnie z zasadami określonymi przez te serwisy w ich Politykach prywatności. Przykładowo, serwis Facebook może przekazywać Pani/Pana dane poza teren EOG. Facebook posiada certyfikat EU-US-Privacy Shield. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską, Komisja Europejska stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Pani/Pana dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (w tym również w formie profilowania) wywołujących skutki prawne lub w podobny sposób mających na Panią/Pana istotny wpływ.

Prawa osób, których dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu:

 1. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii,
 2. prawo sprostowania danych osobowych,
 3. prawo do usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 5. prawo do przenoszenia danych,
 6. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

w przypadkach określonych w art. 15-22 RODO.

 1. prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy ARiMR będzie przetwarzała Pani/Pana dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Prawo do kontaktu z organem nadzorczym

W przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

{"register":{"columns":[]}}