W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Petycje

Podstawa prawna

Zagadnienia związane ze składaniem i rozpatrywaniem petycji oraz sposobem postępowania organów w sprawach dotyczących petycji reguluje ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach.

Co może być przedmiotem petycji?

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.
Katalog spraw, w jakich można złożyć petycję, jest szeroki – użyte sformułowanie "w szczególności" wskazuje jedynie na przykładowe tematy petycji.

O tym, czy pismo jest petycją, decyduje treść pisma, a nie jego forma zewnętrzna.

Kto i w jakiej sprawie może złożyć petycję?

Petycja może być złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów, zwaną dalej „podmiotem wnoszącym petycję”, do organu władzy publicznej, a także do organizacji lub instytucji społecznej w związku z wykonywanymi przez nią zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.

Petycja może być złożona w interesie:

  1. publicznym,
  2. podmiotu wnoszącego petycję,
  3. podmiotu trzeciego, za jego zgodą.

W przypadku złożenia petycji w interesie podmiotu trzeciego, wymagana jest zgoda na złożenie petycji w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Taką zgodę załącza się do składanej petycji.

Jak i gdzie można złożyć w ARiMR petycję?

Petycję można złożyć w formie pisemnej (podpisanej przez osobę fizyczną lub osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję) albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej (może być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym oraz powinna zawierać także adres poczty elektronicznej). Uwzględniając powyższe, petycję do ARiMR można złożyć w następujący sposób:

Wymogi formalne petycji

Petycja powinna zawierać:

  • oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;
  • wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów;
  • oznaczenie adresata petycji;
  • wskazanie przedmiotu petycji.

Petycja może zawierać zgodę na ujawnienie, na stronie internetowej ARiMR, danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu trzeciego w interesie, którego jest składana.

Petycja wnoszona w interesie podmiotu trzeciego

W przypadku złożenia petycji w interesie podmiotu trzeciego, petycja powinna zawierać następujące dane podmiotu w interesie, którego wnoszona jest petycja:

  • imię i nazwisko albo nazwę
  • miejsce zamieszkania albo siedzibę
  • adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej.

Podmiot (w interesie, którego składana jest petycja) wyraża zgodę na złożenie w jego interesie petycji (w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej). Zgoda jest dołączana do petycji.

Petycja wielokrotna

Jeżeli w ciągu miesiąca od otrzymania petycji składane są dalsze petycje dotyczące tej samej sprawy, to te petycje mogą być rozpatrywane łącznie (petycja wielokrotna). Wówczas na stronie ARiMR ogłoszony zostanie okres oczekiwania na dalsze petycje nie dłuższy niż 2 miesiące, licząc od dnia ogłoszenia.

Co się stanie z petycją po jej złożeniu?

ARiMR niezwłocznie zamieszcza na swojej stronie internetowej skan petycji i datę jej złożenia. Opublikowane zostanie także imię i nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu trzeciego, w interesie, której jest ona składana – o ile zostanie wcześniej wyrażona taka wola składających. W trakcie rozpatrywania petycji, na bieżąco aktualizowane są dane dotyczące przebiegu postępowania.

Termin załatwienia petycji

Petycje rozpatruje się niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 miesięcy od daty wpływu do ARiMR. W przypadku nierozpatrzenia petycji w terminie 3 miesięcy z powodu wystąpienia okoliczności niezależnych od ARiMR uniemożliwiających rozpatrzenie petycji w terminie 3 miesięcy, termin załatwienia sprawy ulega przedłużeniu nie dłużej jednak niż do 3 miesięcy, licząc od dnia upływu pierwszego, trzymiesięcznego terminu.

W przypadku petycji wielokrotnej, termin rozpatrzenia liczony jest od dnia upływu dwumiesięcznego terminu oczekiwania na petycje składane w danej sprawie.

Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji

Po zakończeniu postępowania w sprawie złożonej petycji, ARiMR zawiadamia podmiot wnoszący petycję o sposobie jej załatwienia wraz z uzasadnieniem. Zawiadomienie dokonywane jest w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

WAŻNE!

W przypadku petycji wielokrotnej, sposób załatwienia petycji ogłaszany jest na stronie internetowej ARiMR, co wynika z uregulowań ustawowych. Ogłoszenie to zastępuje zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji.

Zgodnie z ustawą o petycjach, sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z wniesionymi do ARiMR petycjami

Szczegółowe zasady przetwarzania przez ARiMR danych osobowych wnoszącego petycję wynikające z obowiązku stosowania od dnia 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1) znajdują się w zakładce Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w ARiMR.

Komunikat Prezesa ARiMR o petycjach rozpatrzonych w 2021 r.

06.05.2022

Materiały

Komunikat​_Prezesa​_ARiMR​_o​_petycjach​_rozpatrzonych​_w​_ARiMR​_w​_2021​_r
Komunikat​_Prezesa​_ARiMR​_o​_petycjach​_rozpatrzonych​_w​_ARiMR​_w​_2021​_r.pdf 0.03MB

Komunikat Prezesa ARiMR o petycjach rozpatrzonych w 2020 r.

06.05.2021

Materiały

Komunikat​_o​_petycjach​_rozpatrzonych​_w​_2020​_r
Komunikat​_o​_petycjach​_rozpatrzonych​_w​_2020​_r.pdf 0.32MB

Komunikat Prezesa ARiMR o petycjach rozpatrzonych w 2019 r.

03.06.2020

Materiały

Komunikat Prezesa ARiMR o petycjach rozpatrzonych w 2019 r.
Komunikat​_dot​_petycji​_03062020​_r.pdf 0.28MB

Komunikat Prezesa ARiMR o petycjach rozpatrzonych w 2018 r.

21.05.2019

Materiały

Komunikat Prezesa ARiMR o petycjach rozpatrzonych w 2018 r.
Komunikat​_Prezesa​_ARiMR​_o​_petycjach​_rozpatrzonych​_w​_2018​_r.pdf 0.06MB

Komunikat Prezesa ARiMR o petycjach rozpatrzonych w 2017 r.

01.08.2018

Materiały

Komunikat Prezesa ARiMR o petycjach rozpatrzonych w 2017 r.
Komunikat​_Prezesa​_ARiMR​_-​_petycje​_w​_2017​_r.pdf 0.06MB

Zbiorcza informacja o petycjach w 2016 r.

27.06.2017

Materiały

Zbiorcza informacja o petycjach w 2016 r.
Zbiorcza​_​_informacja​_o​_petycjach​_w​_​_2016r.pdf 0.40MB

Petycja z dnia 08.03.2016 r.

10.06.2016

Materiały

Petycja z dnia 8.03.2016 r.
Petycja​_​_z​_dnia​_08​_03​_2016r.pdf 0.34MB
Pismo z Departamentu Działań Inwestycyjnych z 23.05.2016 r.
Pismo​_DDI​_z​_dn​_23​_05​_2016r​_w​_spr​_petycji.pdf 0.25MB
Odpowiedź na petycję z 8.03.2016 r.
Odpowiedz​_na​_petycje​_z​_dn​_08​_03​_2016.pdf 1.23MB

Komunikat Prezesa ARiMR o petycjach w 2015 r.

16.06.2016

Materiały

Komunikat Prezesa ARiMR o petycjach z 2015 r.
Komunikat​_Prezesa​_ARiMR​_o​_petycjach​_z​_2015r.pdf 0.09MB
{"register":{"columns":[]}}