W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Informacja publiczna

Udostępnianie informacji publicznej

Każdy ma prawo do uzyskania informacji o działalności Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa w zakresie przewidzianym w ustawie z dnia 6 września 2001 r.
o dostępie do informacji publicznej
.

Informacje publiczne udostępniane są:

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej lub centralnym repozytorium, jest udostępniana na wniosek.

Wypełniony wniosek można złożyć:

adresując do Centrali ARiMR lub do właściwego oddziału regionalnego. Dane kontaktowe Oddziałów Regionalnych ARiMR znajdują się na: https://www.gov.pl/web/arimr/oddzialy-regionalne-i-biura-powiatowe

Ograniczenia prawa dostępu do informacji publicznej

Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych
w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych.

Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa.

Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonyc
w przepisach o przymusowej restrukturyzacji.

Prawo do informacji publicznej przetworzonej, podlega ograniczeniu w takim zakresie, w jakim nie została dostatecznie wykazana szczególna istotność dla interesu publicznego.

Środki odwoławcze

Od decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej stronie służy wniosek do Prezesa ARiMR ul. Poleczki 33, 02-822 Warszawa o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, strona może zrzec się prawa do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowidministracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy oraz zaskarżenia jej do sądu administracyjnego.

Strona niezadowolona z decyzji może nie skorzystać z prawa do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy składając skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa.

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Zgodnie z ustawą z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego:

Przez informację sektora publicznego należy rozumieć każdą treść lub jej część, niezależnie od sposobu utrwalenia, w szczególności w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej, będącą w posiadaniu podmiotu zobowiązanego.

Przez ponowne wykorzystywanie należy rozumieć wykorzystywanie przez użytkowników informacji sektora publicznego w jakimkolwiek celu, z wyjątkiem wymiany informacji sektora publicznego między podmiotami zobowiązanymi wyłącznie w celu realizacji zadań publicznych.

Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego zawiera w szczególności:

 • nazwę podmiotu zobowiązanego,
 • informacje o wnioskodawcy (imię, nazwisko, nazwa, adres),
 • wskazanie informacji sektora publicznego, które będą ponownie wykorzystywane, a jeżeli są już udostępniane lub zostały przekazane, warunki ponownego wykorzystywania, na jakich mają być ponownie wykorzystywane, oraz źródło udostępniania lub przekazania,
 • cel ponownego wykorzystywania informacji publicznej, w tym określenie rodzaju działalności, w której informacje sektora publicznego będą ponownie wykorzystywane, w szczególności wskazanie dóbr, produktów lub usług,
 • formę przygotowania informacji sektora publicznego,
 • sposób przekazania informacji sektora publicznego.

Wniosek wnosi się w formie papierowej lub elektronicznej.

Wypełniony wniosek można złożyć:

adresując do Centrali ARiMR lub do właściwego oddziału regionalnego. Dane kontaktowe Oddziałów Regionalnych ARiMR znajdują się na: https://www.gov.pl/web/arimr/oddzialy-regionalne-i-biura-powiatowe

ARiMR określa następujące warunki przekazywania do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego:

 1. obowiązek poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji sektora publicznego od Agencji;
 2. obowiązek dalszego, bezpłatnego przekazywania innym użytkownikom, informacji
  w pierwotnie pozyskanej formie;
 3. obowiązek informowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej.

ARiMR określa następujące warunki przekazywania do ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego dotyczące zakresu odpowiedzialności za przekazane informacje:

 1. Agencja ponosi odpowiedzialność za przekazaną przez siebie informację sektora publicznego, w tym w ramach przepisów o ponownym jej wykorzystywaniu, na zasadach i w zakresie przewidzianym w przepisach prawa cywilnego;
 2. Agencja nie ponosi odpowiedzialności za treść, formę i zakres danych mających w całości lub części cechy informacji sektora publicznego, które zostały przekazane jako pochodzące od Agencji, jeżeli takie przekazanie nie nastąpiło z zaznaczeniem źródła i czasu przekazania przez dany podmiot informacji;
 3. Wskazania i ograniczenia w pkt. 1 - 2 należy traktować jako mające walor jedynie informacyjny, a nie przesądzający o wynikach ewentualnych sporów przed sądami, jakie mogą pozostawać w związku z ponownym wykorzystywaniem informacji sektora publicznego pochodzącej lub mogącej być postrzeganą jako pochodząca od Agencji.

Ograniczenia prawa do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego

Prawo do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych.

Prawo do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego podlega ograniczeniu ze względu na ochronę danych osobowych, prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy jednak informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa.

Prawo do ponownego wykorzystywania podlega ograniczeniu w zakresie informacji będących informacjami sektora publicznego, do których dostęp jest ograniczony na podstawie innych ustaw.

Prawo do ponownego wykorzystywania podlega ograniczeniu w stosunku do informacji, która wymaga wytworzenia informacji sektora publicznego, jej przetwarzania w sposób lub w formie wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywanie oraz sporządzania z niej wyciągów, jeżeli spowoduje to konieczność podjęcia nieproporcjonalnych działań przekraczających proste czynności.

Dodatkowo, prawo do ponownego wykorzystywania podlega ograniczeniu ze względu na:

- ograniczenia powiązane z depozytami znajdującymi się w posiadaniu podmiotu zobowiązanego, o ile ich właściciele umownie wyłączyli możliwość ich udostępniania lub przekazywania w całości lub w określonym zakresie;

- objęcie prawami własności przemysłowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej lub prawami własności przemysłowej podlegającymi ochronie na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa Unii Europejskiej;

- prawa autorskie i prawa pokrewne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, prawa do baz danych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych oraz prawa do odmian roślin w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin przysługują podmiotom innym niż podmioty zobowiązane;

- wyłączenie z dostępu lub do których dostęp jest ograniczony ze względu na ochronę infrastruktury krytycznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym.

Środki odwoławcze

Od decyzji Prezesa ARiMR stronie służy odwołanie do ministra właściwego do spraw informatyzacji za pośrednictwem Prezesa ARiMR, ul. Poleczki 33, 02-822 Warszawa, w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania, strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości wniesienia odwołania jak również zaskarżenia jej do sądu administracyjnego.

Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych

W związku z treścią z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1, Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2 oraz Dz. Urz. UE L 74 z 4.03.2021, str. 35), dalej: „RODO”, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że:

1.   Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II nr 70, 00-175 Warszawa. Z Administratorem można kontaktować się poprzez e-mail: info@arimr.gov.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny Centrali Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: ul. Poleczki 33, 02-822 Warszawa.

2.   Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, poprzez adres e-mail: iod@arimr.gov.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny Administratora, wskazany w pkt 1.

3.   Dane osobowe pozyskane przez Administratora przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z:

- przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2020 r. poz. 2176), w celu rozpatrzenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej,

- przepisami ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. 2021 r. poz. 1641), w celu rozpatrzenia wniosku o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego.

4.   Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

- podmiotom uprawnione do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w tym organy kontrolne, organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa,

- podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Administratora w związku z wykonywaniem powierzonego im zadania w drodze zawartej umowy, m.in. dostawcy IT.

5.   Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres procedowania wniosku o udostępnienie informacji publicznej lub okres procedowania wniosku o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego. Okres przetwarzania danych będzie każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych będzie niezbędne do dochodzenia roszczeń lub do obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. Ponadto, okres przechowywania danych zostanie przedłużony o okres 10 lat na potrzeby archiwizacji.

6.   Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, w przypadkach określonych w RODO.

7.   W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8.   Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest konieczne w celu określonym w pkt 3 ppkt 2 powyżej, a konsekwencją niepodania Pani/Pana danych osobowych będzie pozostawienie bez rozpoznania wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, zgodnie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. 2021 r. poz. 1641).”

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
26.08.2021 15:09 Rafał Sadowski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Biuro Prasowe
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Informacja publiczna 22.0 15.03.2022 10:23 Kubat Artur BPr
Informacja publiczna 21.0 15.03.2022 10:11 Kubat Artur BPr
Informacja publiczna 20.0 15.03.2022 10:09 Kubat Artur BPr
Informacja publiczna 19.0 15.03.2022 10:06 Kubat Artur BPr
Informacja publiczna 18.0 15.03.2022 10:02 Kubat Artur BPr
Informacja publiczna 17.0 15.03.2022 10:00 Kubat Artur BPr
Informacja publiczna 16.0 14.03.2022 15:56 Rembiszewska Agnieszka BPr
Informacja publiczna 15.0 14.03.2022 15:51 Rembiszewska Agnieszka BPr
Informacja publiczna 14.0 14.03.2022 15:24 Rembiszewska Agnieszka BPr
Informacja publiczna 13.0 14.03.2022 15:06 Rembiszewska Agnieszka BPr
Informacja publiczna 12.0 14.03.2022 15:03 Rembiszewska Agnieszka BPr
Informacja publiczna 11.0 14.03.2022 15:02 Rembiszewska Agnieszka BPr
Informacja publiczna 10.0 03.01.2022 13:47 Rembiszewska Agnieszka BPr
Informacja publiczna 9.0 03.01.2022 13:40 Rembiszewska Agnieszka BPr
Informacja publiczna 8.0 03.01.2022 13:33 Rembiszewska Agnieszka BPr
Informacja publiczna 7.0 03.01.2022 13:31 Rembiszewska Agnieszka BPr
Informacja publiczna 6.0 03.01.2022 13:29 Rembiszewska Agnieszka BPr
Informacja publiczna 5.0 13.12.2021 14:15 Kubat Artur BPr
Informacja publiczna 4.0 24.09.2021 11:27 Działecki Stanisław DAiS
Informacja publiczna 3.0 23.09.2021 11:06 Działecki Stanisław DAiS
Informacja publiczna 2.0 23.09.2021 11:00 Działecki Stanisław DAiS
Informacja publiczna 1.0 26.08.2021 15:09 Rafał Sadowski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}