W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Skargi i wnioski

Podstawa prawna

Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa odbywa się zgodnie z przepisami:

 • Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;
 • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

Przedmiot skargi i wniosku

Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw (art. 227 Kpa).

Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności (art. 241 Kpa).

O czym należy pamiętać?

Skargi i wnioski można składać w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą (art. 221 § 3 Kpa). W przypadku wnoszenia skargi lub wniosku w imieniu innej osoby, osoba składająca skargę lub wniosek powinna przedstawić zgodę osoby na rzecz, której jest wnoszona.

Nikt nie może być narażony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu złożenia skargi lub wniosku albo z powodu dostarczenia materiału do publikacji o znamionach skargi lub wniosku, jeżeli działał w granicach prawem dozwolonych (art. 225 § 1 Kpa).

Wymogi formalne skargi i wniosku

O tym, czy pismo jest skargą albo wnioskiem, decyduje treść pisma, a nie jego forma zewnętrzna (art. 222 Kpa).

Skarga lub wniosek musi zawierać:

 • imię i nazwisko lub nazwę wnoszącego skargę lub wniosek,
 • adres (wskazanie miejscowości, ulicy, nr domu i mieszkania) wnoszącego skargę lub wniosek,
 • treść skargi lub wniosku określając przy tym przedmiot wnoszonej sprawy.

 

Jak i gdzie można złożyć w ARiMR skargę lub wniosek?

Skargi i wnioski składa się do organów właściwych do ich rozpatrzenia (art. 228 i art. 242  Kpa).

Skargę lub wniosek można złożyć w każdej jednostce organizacyjnej ARiMR w następujący sposób:

Przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków

Interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. od 14:30 do 16:30, po uprzednim umówieniu terminu spotkania przez osobę zainteresowaną, przyjmują:

 • w Centrali ARiMR – w imieniu Prezesa ARiMR – Dyrektor Biura Prezesa lub jego zastępca.
 • w Oddziale Regionalnym ARiMR – Dyrektor Oddziału Regionalnego, samodzielnie lub przez wyznaczonego zastępcę.
 • w Biurze Powiatowym ARiMR – Kierownik Biura Powiatowego, samodzielnie lub przez wyznaczonego zastępcę.

W pozostałe dni tygodnia, w godzinach pracy jednostek organizacyjnych ARiMR, po uprzednim umówieniu terminu spotkania przez osobę zainteresowaną, przyjmują:

 • w Centrali ARiMR – Dyrektor Biura Prezesa lub jego zastępca,
 • w Oddziale Regionalnym ARiMR – Kierownik Biura Kontroli Wewnętrznej Oddziału Regionalnego ARiMR,
 • w Biurze Powiatowym ARiMR – Kierownik Biura Powiatowego ARiMR lub wyznaczony zastępca.

Kierownicy organów wymienionych powyżej mogą powierzać obowiązki związane z przyjęciem interesantów w sprawach skarg i wniosków, wyznaczonej osobie.

W celu umówienia terminu spotkania, należy skontaktować się odpowiednio z daną jednostką organizacyjną ARiMR dzwoniąc do sekretariatu pod numer:

Termin załatwienia skargi i wniosku

Skarga lub wniosek powinna być załatwiona bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca, licząc od dnia ich wpływu do ARiMR. 

Zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi lub wniosku

O sposobie załatwienia skargi lub wniosku zawiadamia się wnoszącego sprawę w formie pisemnej.

Postępowanie skargowe jest uproszczonym postępowaniem administracyjnym, kończącym się zawiadomieniem skarżącego o sposobie jego załatwienia, zawierającym  stanowisko organu. Postępowanie to nie przewiduje trybu odwoławczego.

Wnioskodawcy niezadowolonemu ze sposobu załatwienia wniosku służy prawo wniesienia skargi w trybie określonym w Rozdziale 2 Działu VIII Kpa.

W przypadku złożenia przez skarżącego lub wnoszącego ponownej skargi lub wniosku, niezawierających nowych okoliczności w stosunku do poprzedniej skargi lub wniosku, która w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana z bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na tę skargę lub wniosek – organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy – bez zawiadamiania o tym skarżącego lub wnoszącego.

Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych

W związku z treścią z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1, Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2 oraz Dz. Urz. UE L 74 z 4.03.2021, str. 35), dalej: „RODO”, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II nr 70, 00-175 Warszawa. Z Administratorem można kontaktować się poprzez e-mail: info@arimr.gov.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny Centrali Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: ul. Poleczki 33, 02-822 Warszawa.
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, poprzez adres e-mail: iod@arimr.gov.pl
  lub pisemnie na adres korespondencyjny Administratora, wskazany w pkt 1.
 3. Dane osobowe pozyskane przez Administratora przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO , tj. w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze i tak, w zakresie:

- obsługi wniosków o przyznanie pomocy, wniosków o płatność, wniosków o dofinansowanie oraz innych wynikających z realizowanych przez ARiMR programów pomocowych – na podstawie stosownych ustaw oraz rozporządzeń wykonawczych, regulujących zasady przyznawania pomocy w ramach danego programu obsługiwanego przez ARiMR,

- obsługi skarg, wniosków – na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5 poz. 46),

- obsługi petycji – na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870).

 1. Pani/Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO, tj. w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, przez Panią/Pana wyrażonej.
 2. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, w celach, o których mowa w pkt 3 i 4, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

- podmioty uprawnione do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w tym organy kontrolne, organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa,

- podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Administratora w związku z wykonywaniem powierzonego im zadania w drodze zawartej umowy, m.in. dostawcy IT,

- organy audytowe i dochodzeniowe Unii Europejskiej i państw członkowskich dla zabezpieczenia interesów finansowych Unii zgodnie z art. 113 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 (Dz.U.UE.L.2013.347.549).

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów, o których mowa w pkt 3 i 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym przepisy o archiwizacji.
 2. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

- prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

- prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

- prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:

 1. dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
 2. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, (dotyczy przypadku przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w pkt 4, tj. w interesie publicznym),
 3. osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych (dotyczy przypadku opisanego w pkt 4 – przetwarzanie za zgodą),
 4. dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
 5. dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

- prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:

 1. osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
 2. przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
 3. Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 4. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

- prawo do przenoszenia danych – w przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody, w sposób zautomatyzowany;

- prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym.

 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.
 2. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w związku z realizacją poszczególnych zadań, o których mowa w pkt 3 a), znajdują się na formularzach właściwych wniosków oraz dokumentach i korespondencji z zakresu realizacji zadań.
 4. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych pozyskanych na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, znajdują się w miejscu ich pozyskiwania (formularze internetowe, wnioski, itp.).
{"register":{"columns":[]}}