W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Skargi i wnioski

Podstawa prawna

Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa odbywa się zgodnie z przepisami:

 • Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 735., dalej jako Kpa),
 • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U.2002.5.46). 

Przedmiot skargi i wniosku

Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw (art. 227 Kpa).

Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności (art. 241 Kpa).

O czym należy pamiętać?

Skargi i wnioski można składać w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą (art. 221 § 3 Kpa). W przypadku wnoszenia skargi lub wniosku w imieniu innej osoby, osoba składająca skargę lub wniosek powinna przedstawić zgodę osoby na rzecz, której jest wnoszona.

Nikt nie może być narażony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu złożenia skargi lub wniosku albo z powodu dostarczenia materiału do publikacji o znamionach skargi lub wniosku, jeżeli działał w granicach prawem dozwolonych (art. 225 § 1 Kpa).

Wymogi formalne skargi i wniosku

O tym, czy pismo jest skargą albo wnioskiem, decyduje treść pisma, a nie jego forma zewnętrzna (art. 222 Kpa).

Skarga lub wniosek musi zawierać:

 • imię i nazwisko lub nazwę wnoszącego skargę lub wniosek,
 • adres (wskazanie miejscowości, ulicy, nr domu i mieszkania) wnoszącego skargę lub wniosek,
 • treść skargi lub wniosku określając przy tym przedmiot wnoszonej sprawy.

 

Jak i gdzie można złożyć w ARiMR skargę lub wniosek?

Skargi i wnioski składa się do organów właściwych do ich rozpatrzenia (art. 228 i art. 242  Kpa).

Skargę lub wniosek można złożyć w każdej jednostce organizacyjnej ARiMR w następujący sposób:

Przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków

Interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. od 14:30 do 16:30, po uprzednim umówieniu terminu spotkania przez osobę zainteresowaną, przyjmują:

 • w Centrali ARiMR – w imieniu Prezesa ARiMR – Dyrektor Departamentu Kontroli Wewnętrznej lub jego zastępca.
 • w Oddziale Regionalnym ARiMR – Dyrektor Oddziału Regionalnego, samodzielnie lub przez wyznaczonego zastępcę.
 • w Biurze Powiatowym ARiMR – Kierownik Biura Powiatowego, samodzielnie lub przez wyznaczonego zastępcę.

W pozostałe dni tygodnia, w godzinach pracy jednostek organizacyjnych ARiMR, po uprzednim umówieniu terminu spotkania przez osobę zainteresowaną, przyjmują:

 • w Centrali ARiMR – Dyrektor Departamentu Kontroli Wewnętrznej lub jego zastępca,
 • w Oddziale Regionalnym ARiMR – Kierownik Biura Kontroli Wewnętrznej Oddziału Regionalnego ARiMR,
 • w Biurze Powiatowym ARiMR – Kierownik Biura Powiatowego ARiMR lub wyznaczony zastępca.

W celu umówienia terminu spotkania, należy skontaktować się odpowiednio z daną jednostką organizacyjną ARiMR dzwoniąc do sekretariatu pod numer:

Termin załatwienia skargi i wniosku

Skarga lub wniosek powinna być załatwiona bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca, licząc od dnia ich wpływu do ARiMR. 

Zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi lub wniosku

O sposobie załatwienia skargi lub wniosku zawiadamia się wnoszącego sprawę w formie pisemnej.

Postępowanie skargowe jest uproszczonym postępowaniem administracyjnym, kończącym się zawiadomieniem skarżącego o sposobie jego załatwienia, zawierającym  stanowisko organu. Postępowanie to nie przewiduje trybu odwoławczego.

Wnioskodawcy niezadowolonemu ze sposobu załatwienia wniosku służy prawo wniesienia skargi w trybie określonym w Rozdziale 2 Działu VIII Kpa.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z wniesionymi do ARiMR skargami i wnioskami

Szczegółowe zasady przetwarzania przez ARiMR danych osobowych wnoszącego skargę lub wniosek wynikające z obowiązku stosowania od dnia 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1) znajdują się w zakładce Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w ARiMR.