W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Przetwarzanie danych osobowych

Inspektor Ochrony Danych – Marta Gajda e-mail: iod@arimr.gov.pl

Zastępca Inspektora Ochrony Danych – Monika Stefańczyk e-mail: iod@arimr.gov.pl

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

W związku z rozpoczęciem z dniem 25 maja 2018 r. stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2), dalej: "RODO" Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że:

1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 70, 00-175 Warszawa. Z Administratorem można kontaktować się poprzez e-mail: info@arimr.gov.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny Centrali Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: ul. Poleczki 33, 02-822 Warszawa.

2.    Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, poprzez adres e-mail: iod@arimr.gov.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny Administratora, wskazany w pkt 1 lub za pośrednictwem ePUAP.

3.    Pani/Pana dane osobowe pozyskane przez Administratora będą przetwarzane na postawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze i tak, w zakresie:
     a)    obsługi wniosków o przyznanie pomocy, wniosków o płatność, wniosków o dofinansowanie oraz innych wynikających z realizowanych przez ARiMR programów pomocowych – na podstawie stosownych ustaw oraz rozporządzeń regulujących zasady przyznawania pomocy w ramach danego programu,
     b)    obsługi skarg, wniosków – na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U.2017.1257 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji i przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U.2002.46),
     c)    obsługi petycji – na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (j.t. Dz.U.2018.870).

4.    Pani/Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane przez Administratora na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. e RODO, tj. w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznych oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. zgody przez Panią/Pana wyrażonej.

5.    W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach o których mowa w pkt 3 i 4, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
     a)    organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
     b)    podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Administratora, w związku z wykonywaniem powierzonego im zadania w drodze zawartej umowy.

6.    Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów, o których mowa w pkt 3 i 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

7.    W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
     1)    prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
     2)    prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
     3)    prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
      a)    dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
      b)    osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, (dotyczy przypadku przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w pkt 4, tj. w interesie publicznym),
      c)    osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych (dotyczy przypadku opisanego w pkt 4 – przetwarzanie za zgodą),
     d)    dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
     e)    dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
   4)    prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
     a)    osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
     b)    przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania,
     c)    Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
     d)    osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
   5)    prawo do przenoszenia danych – w przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody, w sposób zautomatyzowany,
   6)    prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym.

8.    Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.

9.    W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10.    Informacje dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w związku z realizacją poszczególnych zadań, o których mowa w pkt 3 a), znajdują się na formularzach właściwych wniosków oraz dokumentach i korespondencji z zakresu realizacji zadań.

11.    Informacje dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych pozyskanych na podstawie Pani/Pana zgody, znajdują się w miejscu ich pozyskiwania (formularze internetowe, wnioski, itp.).

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w zakresie nagrywania rozmów w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

W związku z treścią art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119  z 04.05.2016 r., str. 1, sprost.: Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018 r., str. 2), zwanego dalej: „RODO”, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że:

1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 70, 00-175 Warszawa. Z Administratorem danych można kontaktować się poprzez adres e-mail: info@arimr.gov.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny Centrali Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, ul. Poleczki 33, 02-822 Warszawa.

2.    Administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, poprzez adres e-mail: iod@arimr.gov.pl lub pisemnie na wspomniany adres administratora danych.

3.    Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO, tj. na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, w celu poprawy jakości świadczonych usług wsparcia informatycznego.

4.    Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora danych w związku z wykonywaniem powierzonego im zadania w drodze zawartej umowy, np. dostawcom IT.

5.    Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od dnia zarejestrowania nagrania telefonicznego, a po upływie tego terminu dane te będą usuwane przez ich nadpisanie, bądź do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. W przypadku, w którym nagranie stanowi dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa lub administrator danych powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie tych okresów dane osobowe podlegają zniszczeniu.

6.    Przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. „Oświadczenie o wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych” można przesłać na adres korespondencyjny administratora danych z dopiskiem „Ochrona danych osobowych” lub na adresy e-mail: info@arimr.gov.pl lub iod@arimr.gov.pl.

7.    Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych, prawo żądania ich sprostowania lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo do usunięcia oraz prawo do przenoszenia danych, w przypadkach określonych w RODO.

8.    W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9.    Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich przetwarzanie jest warunkiem skorzystania z usług wsparcia informatycznego.

Informacja dotycząca realizacji praw osób, których dane osobowe przetwarzane są przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Niniejsza informacja została przygotowana w celu zapoznania osób, których dane dotyczą, z ich prawami wskazanymi w art. 15 – 21 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2), dalej RODO,  w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) jako administratora danych.

§ 1. Zasady ogólne

 1. Każda osoba, której dane dotyczą (podmiot danych), jest uprawniona do wniesienia żądania do ARiMR o realizację praw, o których mowa w art. 15 – 21 RODO, tj.:

  a) prawa dostępu do danych,

  b) prawa do sprostowania danych,

  c) prawa do usunięcia danych („prawa do bycia zapomnianym”),

  d) prawa do ograniczenia przetwarzania,

  e) prawa do przenoszenia danych,

  f) prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

 2. ARiMR rozpatruje żądania osób, których dane dotyczą, z należytą starannością, uwzględniając stosowane przepisy prawa z uwzględnieniem praw i wolności innych osób, których dane dotyczą.

§ 2. Prawo dostępu do danych przysługujące osobie, której dane dotyczą

 1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo uzyskać od ARiMR (administratora danych) informację o przetwarzaniu jej danych osobowych.  Przetwarzanie danych zobowiązuje administratora danych do realizacji praw osoby, której dane dotyczą do dostępu do swoich danych oraz uzyskania informacji obejmujących:

  a) cele przetwarzania,

  b) kategorie zebranych danych osobowych,

  c) wyszczególnienie odbiorców, którym zostaną lub zostały ujawnione dane osobowe,

  d) planowany okres przechowywania danych lub kryteria ustalania tego okresu,

  e) poinformowanie o prawie do sprostowania danych, usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania, prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

  f) prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego,

  g) źródła danych, jeśli dane pochodzą z innego źródła niż od osoby, której dane dotyczą,

  h) poinformowanie o występowaniu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, a także znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą,

  i) przekazanie informacji o odpowiednich zabezpieczeniach związanych z przekazaniem, jeśli dane są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 2. ARiMR może przekazać na żądanie osoby, której dane dotyczą kopię jej danych osobowych, które przetwarza. Za każdą kolejną kopię danych osobowych przysługuje opłata w wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych.
 3. Osoba, o której mowa w ust. 2 składa do ARiMR wniosek o realizację prawa do dostępu do danych oraz uzyskania kopii danych osobowych w formie pisemnej lub elektronicznej z uwzględnieniem wymogów dotyczących korespondencji, tj. wskazania imienia, nazwiska wnioskodawcy, jego adresu lub innego kanału komunikacji, a także innych danych umożliwiających identyfikację tożsamości osoby, której dane dotyczą.
 4. W przypadku braku możliwości identyfikacji wnioskodawcy lub zaistnienia wątpliwości co do jego tożsamości, w celu zachowania bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych,  ARiMR może zażądać dodatkowych danych potwierdzających tożsamość wnioskodawcy.

§ 3. Prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO)

 1. Osoba, której dane dotyczą może wnieść do ARiMR żądanie dotyczące niezwłocznego sprostowania jej danych, jeśli stwierdzi, że dane są nieprawidłowe.
 2. Może także wnieść (np. w formie dodatkowego oświadczenia) żądanie uzupełnienia danych, jeśli uzna, że są one niekompletne.
 3. Osoba zainteresowana składa do ARiMR wniosek o realizację prawa do sprostowania lub uzupełnienia danych w formie pisemnej lub elektronicznej z uwzględnieniem wymogów dotyczących korespondencji, tj. wskazania imienia, nazwiska wnioskodawcy, jego adresu lub innego kanału komunikacji, jak także innych danych umożliwiających identyfikację tożsamości osoby, której dane dotyczą.
 4. W przypadku braku możliwości identyfikacji wnioskodawcy lub zaistnienia wątpliwości co do jego tożsamości, w celu zachowania bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych,  ARiMR może zażądać dodatkowych danych potwierdzających tożsamość wnioskodawcy.
 5. ARiMR informuje o sprostowaniu każdego odbiorcę, któremu ujawniono dane osobowe, chyba, że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku (art. 19 RODO).

§ 4. Prawo do usunięcia danych „prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO)

 1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia do ARiMR żądania usunięcia dotyczących jej danych osobowych, jeśli zachodzi jedna z poniższych okoliczności:

  a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

  b) osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,

  c) osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania na mocy art. 21 ust. 1 lub ust. 2 RODO,

  d) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,

  e) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego, któremu podlega administrator,

  f) dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO (usługi oferowane dziecku).

 2. Jeśli ARiMR upubliczni dane osobowe osoby wnoszącej o usunięcie danych, ma ona obowiązek – uwzględniając dostępną technologię oraz koszt realizacji – podjąć działania w celu poinformowania innych administratorów przetwarzających te dane osobowe o fakcie, że osoba, której dane dotyczą, złożyła żądanie o usunięcie przez tych administratorów wszelkich łącz do tych danych, kopie danych lub ich replikacje (powielenia).
 3. ARiMR niezwłocznie realizuje prawo osoby do usunięcia danych, chyba że zaistnieje jedna z poniżej wyszczególnionych przesłanek:

  a) przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji,

  b) przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi,

  c) przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne z uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. h) RODO (profilaktyka zdrowotna lub medycyna pracy) oraz art. 9 ust. 2 i) RODO (ochrona przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi lub zapewnienie wysokich standardów jakości i bezpieczeństwa opieki zdrowotnej oraz produktów leczniczych lub wyrobów medycznych) oraz art. 9 ust. 3 RODO (dane przetwarzane w celu profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy przetwarzane są przez osobę zobowiązaną do zachowania tajemnicy zawodowej),

  d) przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych, o ile prawdopodobne jest, że realizacja prawa do usunięcia danych uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania,

  e) przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 4. Osoba, której dane dotyczą,  składa do ARiMR wniosek o realizację prawa do usunięcia danych w formie pisemnej lub elektronicznej z uwzględnieniem wymogów dotyczących korespondencji, tj. wskazania imienia, nazwiska wnioskodawcy, jego adresu lub innego kanału komunikacji, jak także innych danych umożliwiających bezsprzeczną identyfikację tożsamości osoby, której dane dotyczą.
 5. W przypadku braku możliwości identyfikacji wnioskodawcy lub zaistnienia wątpliwości co do jego tożsamości, w celu zachowania bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych,   ARiMR może zażądać dodatkowych danych potwierdzających tożsamość wnioskodawcy.
 6. Administrator danych informuje o usunięciu danych każdego odbiorcę, któremu ujawnił dane osobowe, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku (art. 19 RODO).

§ 5. Prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO)

 1. Osoba, której dane dotyczą, może wnieść do ARiMR żądanie o ograniczenie przetwarzania dotyczących jej danych osobowych w następujących przypadkach:

  a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,

  b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,

  c) administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

  d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

 2. Jeżeli przetwarzanie zostało ograniczone to dane osobowe można przetwarzać, z wyjątkiem przechowywania: – wyłącznie za zgodą osoby, której dane dotyczą,– w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, – w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej,– z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego.
 3. Przed uchyleniem ograniczenia przetwarzania administrator informuje o tym osobę, której dane dotyczą, która żądała ograniczenia.
 4. Osoba zainteresowana składa do ARiMR wniosek o realizację prawa do ograniczenia przetwarzania w formie pisemnej lub elektronicznej z uwzględnieniem wymogów dotyczących korespondencji, tj. wskazania imienia, nazwiska wnioskodawcy, jego adresu lub innego kanału komunikacji, jak także innych danych umożliwiających bezsprzeczną identyfikację tożsamości osoby, której dane dotyczą.
 5. W przypadku braku możliwości identyfikacji wnioskodawcy lub zaistnienia wątpliwości co do jego tożsamości, w celu zachowania bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych,  ARiMR może zażądać dodatkowych danych potwierdzających tożsamość wnoszącego.

§ 6. Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO)

 1. Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do wniesienia żądania przeniesienia danych.
 2. Osoba, o której mowa w ust. 1, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony ARiMR jeżeli:

  a) przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oraz

  b) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

 3. Wykonując prawo do przenoszenia danych osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania, aby dane osobowe zostały przesłane przez ARiMR bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.
 4. Wykonanie prawa do przeniesienia danych nie wyklucza wniesienia żądania o usunięcie danych osobowych.
 5. Prawo do przeniesienia danych nie ma zastosowania do przetwarzania, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
 6. Osoba zainteresowana składa do ARiMR wniosek o realizację prawa do przeniesienia danych w formie pisemnej lub elektronicznej z uwzględnieniem wymogów dotyczących korespondencji, tj. wskazania imienia, nazwiska wnioskodawcy. 

§ 7. Prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO)

 1. Osoba, której dane dotyczą, może w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, jeśli przetwarzanie jest oparte na art. 6 ust. 1 lit. e) RODO (przetwarzanie w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej) lub art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora).
 2. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.
 3. Osoba zainteresowana składa wniosek o realizację prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania w formie pisemnej lub elektronicznej z uwzględnieniem wymogów dotyczących korespondencji, tj. wskazania imienia, nazwiska wnioskodawcy, jego adresu lub innego kanału komunikacji, jak także innych danych umożliwiających bezsprzeczną identyfikację tożsamości osoby, której dane dotyczą.
 4. W przypadku braku możliwości identyfikacji wnioskodawcy lub zaistnienia wątpliwości co do jego tożsamości, w celu zachowania bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych, ARiMR może zażądać dodatkowych danych potwierdzających tożsamość wnoszącego.

§ 8. Informacje uzupełniające

 1. Kontakt z administratorem danych możliwy jest w formie pisemnej lub elektronicznej. W formie pisemnej można kontaktować się na adres: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Al. Jana Pawła II 70, 00-175 Warszawa lub na adres korespondencyjny Centrali Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: ul. Poleczki 33, 02-822 Warszawa, lub poprzez ePUAP. W formie elektronicznej można kontaktować się poprzez e-mail: info@arimr.gov.pl lub poprzez adres e-mail: iod@arimr.gov.pl (z Inspektorem Ochrony Danych).
 2. Niezależnie od wskazanych wyżej praw, w przypadku, gdy uważają Państwo, że Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa, można złożyć na administratora skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Szczegółowe informacje dotyczące składania skarg są dostępne na stronie internetowej urzędu www.uodo.gov.pl w zakładce „Skargi”.
 3. Przepis art. 12 ust. 3 RODO stanowi, że administrator danych ma obowiązek udzielić odpowiedzi na wniosek zawierający żądanie realizacji praw wymienionych w art. 15-21 RODO możliwie jak najszybciej, przy założeniu, że termin udzielenia odpowiedzi nie może przekroczyć jednego miesiąca. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość wydłużenia terminu o kolejne dwa miesiące, gdy zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 12 ust. 3 RODO „skomplikowany charakter żądania lub liczba żądań”.
{"register":{"columns":[]}}