W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Nabór: 25 styczeń - 23 luty 2024 r. Obszar C - inwestycje dotyczące rozwiązań poprawiających efektywność energetyczną budynków gospodarstw rolnych

I.10.2 Inwestycje w gospodarstwach rolnych w zakresie OZE i poprawy efektywności energetycznej w obszarze C wspierającym inwestycje dotyczące rozwiązań poprawiających efektywność energetyczną budynków gospodarstw rolnych

Najczęściej zadawane pytania

Informacja o uruchomieniu szkolenia z zakresu efektywności energetycznej gospodarstwa rolnego

Kto może ubiegać się o przyznanie pomocy

O przyznanie pomocy może ubiegać się rolnik będący osobą fizyczną lub prawną, lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, bądź wspólnicy spółki cywilnej  prowadzący działalność rolniczą w ramach spółki cywilnej, jeżeli spełnia warunki określone w Regulaminie naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 dla interwencji I.10.2 Inwestycje w gospodarstwach rolnych w zakresie OZE i poprawy efektywności energetycznej w obszarze C wspierającym inwestycje dotyczące rozwiązań poprawiających efektywność energetyczną budynków gospodarstw rolnych (zwanym dalej Regulaminem).

Na co może zostać przyznana pomoc

Pomoc przyznaje się jeżeli inwestycja objęta operacją ma związek z działalnością rolniczą prowadzoną w gospodarstwie. Wsparciu będą podlegały w szczególności operacje polegające na:

 1. dociepleniu ścian zewnętrznych,
 2. dociepleniu dachu lub stropu,
 3. zakupie świetlików dachowych,
 4. dociepleniu podłóg,
 5. zakupie okien lub drzwi zewnętrznych, lub bram wjazdowych,
 6. zakupie kotłów na biomasę z wyłączeniem kotłów do spalania słomy,
 7. zakupie instalacji do odzyskiwania ciepła,
 8. zakupie systemów energooszczędnego oświetlenia w technologii LED,
 9. zakupie systemów monitoringu i zarządzania energią.

W ramach interwencji będą wspierane operacje:

 1. które nie zostały rozpoczęte wcześniej niż w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy;
 2. które będą realizowane bez podziału na etapy;
 3. których okres realizacji operacji nie będzie dłuższy niż 24 miesiące od dnia zawarcia umowy;
 4. o planowanej wysokości kosztów kwalifikowalnych powyżej 20 000 zł;
 5. które dotyczą wyłącznie budynków gospodarstw rolnych (tj. budynki lub budowle wykorzystywane do produkcji rolnej, w tym przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie, takie jak budynki do przygotowania produktów rolnych do sprzedaży, budynki inwentarskie dla zwierząt gospodarskich, pieczarkarnie, chłodnie, budynki do przechowywania owoców i warzyw w tym w kontrolowanej atmosferze, magazyny oczyszczania i suszenia nasion, budynki związane z rolniczym handlem detalicznym lub sprzedażą bezpośrednią lub dostawami bezpośrednimi, szklarnie, budynki zaplecza gospodarstwa rolnego w tym budynki wielofunkcyjne służące produkcji rolnej), oraz w każdym z tych budynków lub budowli zapewni redukcję wskaźnika EK o co najmniej 30% i wskaźnika EP o co najmniej 30%,
 6. w których koszty ogólne stanowią nie więcej niż 10% kosztów kwalifikowalnych,
 7. które zostaną zrealizowane zgodnie z Regulaminem.

Kwota pomocy, o którą można się ubiegać

Maksymalna wysokość pomocy udzielona beneficjentowi w okresie realizacji Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej w obszarze C wynosi 200 tys. zł. Pomoc przyznaje się w:

 1. formie refundacji części kosztów kwalifikowalnych poniesionych przez beneficjenta;
 2. wysokości do 65%.

Na realizację operacji może być przyznana i wypłacona zaliczka w wysokości 50% kwoty pomocy, o ile wnioskodawca zawnioskuje o jej przyznanie.

Kryteria wyboru

O kolejności przysługiwania pomocy decyduje suma uzyskanych punktów przyznanych na podstawie następujących kryteriów wyboru: 

 1. jeżeli wnioskodawca prowadził w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających miesiąc w którym przypada dzień rozpoczęcia terminu naboru, produkcję zwierząt gospodarskich, a liczba tych zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie w tym okresie, obliczana w kalkulatorze opracowanym przez ARiMR, w przeliczeniu na DJP, wynosi co najmniej 5 – przyznaje się 4 punkty;
 2. jeżeli w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy wnioskodawca prowadzi produkcję ekologiczną – przyznaje się 2 punkty;
 3. jeżeli operacja będzie realizowana na obszarach chronionych – przyznaje się 1 punkt;
 4. jeżeli w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy wnioskodawca jest młodym rolnikiem – przyznaje się 2 punkty;
 5. jeżeli operacja zostanie przeprowadzona w sposób kompleksowy, czyli docieplenie budynków gospodarstw rolnych będzie połączone z montażem lub modernizacją instalacji do odzyskiwania ciepła z tych budynków lub instalacji centralnego ogrzewania lub źródłem ciepła w tym współpracującym z OZE lub kompleksową wymianą lub modernizacją oświetlenia na energooszczędne w technologii LED – przyznaje się 3 punkty;
 6. jeżeli w ramach operacji w gospodarstwie zostaną zlikwidowane wszystkie źródła ciepła wykorzystujące kopalne paliwo stałe przez ich zezłomowanie i będą zastąpione kotłem na biomasę, nie później niż do złożenia WOP – przyznaje się 2 punkty;
 7. jeżeli w budynkach gospodarstw rolnych objętych dofinansowaniem wykorzystywany będzie system monitoringu i zarządzania energią – przyznaje się 1 punkt.

Pomoc może być przyznana na operacje, które uzyskały co najmniej 6 punktów.

Warunki przyznania pomocy w ramach interwencji I.10.2 określają:

Sposób składania wniosków o przyznanie pomocy

Wnioski o przyznanie pomocy można składać wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego Agencji, poprzez Platformę Usług Elektronicznych ARiMR (PUE), udostępnionego pod adresem https://epue.arimr.gov.pl.

Do wniosku należy dołączyć wymagane dokumenty (określone w formularzu wniosku), z uwzględnieniem wskazań zawartych w Instrukcji wypełniania wniosku o przyznanie pomocy.

Przed wypełnieniem wniosku o przyznanie pomocy należy zapoznać się z instrukcją.

Za datę złożenia wniosku o przyznanie pomocy uznaje się dzień wystawienia przez ARiMR potwierdzenia złożenia wniosku. 

Jeżeli wniosek o przyznanie pomocy nie został złożony za pomocą PUE, ARiMR pozostawia go bez rozpatrzenia oraz informuje o tym wnioskodawcę w takiej samej formie, w jakiej został złożony ten wniosek.

Cała korespondencja pomiędzy ARiMR a wnioskodawcą prowadzona jest przy wykorzystaniu PUE, z zastrzeżeniem dotyczącym sposobu złożenia weksla, który należy złożyć w formie papierowej w oddziale regionalnym ARiMR.

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy

Materiały

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy
Instrukcja​_do​_I​_10​_2​_wopp​_obszar​_C​_270524.pdf 1.88MB
Załącznik - Instrukcja użytkownika do skoroszytu Kalkulator-DJP​_i​_s
Zal​_Instrukcja​_uzytkownika​_do​_skoroszytu​_Kalkulator-DJP​_i​_s.pdf 0.25MB

Wzory formularzy przygotowanych i udostępnionych przez ARiMR stanowiących załączniki do wniosku o przyznanie pomocy:

Materiały

Załącznik - Opis zadań wymienionych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji
Zal​_Opis​_zadan​_wymienionych​_w​_​_ZRF.xlsx 0.01MB
Załącznik - Oświadczenie współwłaściciela nieruchomości o wyrażeniu zgody na realizację operacji
Zal​_Osw​_zgoda​_wspołwłasciciela​_na​_realizacje​_operacji​_​_C.xlsx 0.04MB
Załącznik - Oświadczenie właściciela lub współużytkownika wieczystego o wyrażeniu zgody na realizację operacji
Zal​_Osw​_zgoda​_własciciela​_lub​_uzytk​_wieczystego​_​_C.xlsx 0.05MB
Załącznik - Oświadczenie małżonka Wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy o przyznaniu pomocy
Zal​_Osw​_zgoda​_małzonka​_​_C.xlsx 0.05MB
Załącznik - Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o zobowiązaniu się do odbycia szkolenia w zakresie efektywności energetycznej gospodarstwa, które odbędzie się nie później niż do złożenia ostatniego wniosku o płatność
Zal​_Osw​_o​_zobowiazaniu​_sie​_do​_odbycia​_szkolenia​_​_C.xlsx 0.04MB
Załącznik - Kalkulator obliczania DJP
Zal​_Kalkulator​_obliczania​_DJP​_C.rar 0.30MB
Załącznik - Kalkulator obliczania DJP rozpakowany
Kalkulator-DJP​_i​_s.xlsb 0.33MB

Umowa o przyznaniu pomocy

Materiały

Wzór Umowy o przyznaniu pomocy z załącznikami obowiązujący od dnia 26.04.2024 r.
Umowa​_C​_z​_zalacznikami​_26042024.pdf 0.64MB
Wzór Umowy o przyznaniu pomocy z załącznikami obowiązujący do dnia 25.04.2024 r.
Umowa​_C​_z​_zalacznikami.pdf 0.64MB
{"register":{"columns":[]}}