W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Poddziałanie 4.1.2 Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych - nabór od 20 lutego 2024 r. do 20 marca 2024 r.

13.02.2024

Zgodnie z opublikowanym w dniu 13 lutego 2024 r. ogłoszeniem Prezesa ARiMR o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu " Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" PROW 2014-2020, wnioski o przyznanie pomocy będą przyjmowane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w terminie od dnia 20 lutego 2024 r. do dnia 20 marca 2024 r.

 

Pomoc może być przyznana na inwestycje, które zapewnią dostosowanie gospodarstw do wymagań określonych w „Programie działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”, które dotyczą warunków przechowywania nawozów naturalnych oraz kiszonek.

Zgodnie z przepisami Programu działań (rozdział 1.4 pkt 13), podmioty prowadzące chów lub hodowlę zwierząt gospodarskich w liczbie mniejszej lub równej 210 DJP, zobowiązane są dostosować powierzchnię lub pojemność posiadanych miejsc do przechowywania nawozów naturalnych do wymogów określonych w Programie działań, w terminie do dnia 31 grudnia 2024 r. Oznacza to, że z dniem 1 stycznia 2025 r. wymóg dotyczący właściwego przechowywania nawozów naturalnych stanie się obowiązujący dla ww. podmiotów.

Natomiast w przypadku podmiotów, które prowadzą chów lub hodowlę zwierząt gospodarskich w liczbie większej niż 210 DJP wymóg na dostosowanie powierzchni lub pojemności posiadanych miejsc do przechowywania nawozów naturalnych określony był na 31.12.2021 r. (obecnie na inwestycje wyłącznie w takim zakresie będzie mógł wnioskować tylko młody rolnik, w terminie 24 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia gospodarstwa jako kierujący, lecz nie później niż do 30 czerwca 2025 r.). W takim terminie, również młody rolnik, może zrealizować inwestycję w zakresie przechowywania kiszonek.

Dofinansowanie można otrzymać m.in. na budowę, przebudowę lub zakup zbiorników do przechowywania nawozów naturalnych płynnych, płyt do gromadzenia nawozów naturalnych stałych, zbiorników lub płyt do przechowywania kiszonek, zakup nowych maszyn i urządzeń do aplikacji nawozów naturalnych płynnych, jak również zakup instalacji technicznej lub wyposażenia zbiorników do przechowywania nawozów naturalnych płynnych w przypadku, gdy spełnione są wymagania dotyczące warunków przechowywania nawozów naturalnych płynnych wyprodukowanych w gospodarstwie określone w Programie działań, albo jeżeli realizowana operacja obejmuje również realizację inwestycji, która zapewni dostosowanie gospodarstwa do określonych w Programie działań wymagań dotyczących warunków przechowywania nawozów naturalnych płynnych wyprodukowanych w gospodarstwie.

Pomoc przyznawana jest w formie:

 standardowych stawek jednostkowych (SSJ) – w przypadku realizacji inwestycji polegających na budowie nowych:

  • zbiorników do przechowywania nawozów naturalnych płynnych, lub
  • płyt do gromadzenia i przechowywania nawozów naturalnych stałych,

a więc obiektów budowanych od podstaw;

 refundacji części kosztów kwalifikowalnych - w przypadku pozostałych inwestycji, których koszty określone są w  § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2021 r. poz. 1152 z późn. zm.).

W przypadku kosztów ponoszonych w formie standardowych stawek jednostkowych pomoc przyznaje się odpowiednio w wysokości 60% (w przypadku operacji realizowanej przez „młodego rolnika”) albo 50% kosztów (w przypadku operacji realizowanej przez rolnika niebędącego „młodym rolnikiem”) kwoty stanowiącej sumę:

1) iloczynów standardowych stawek jednostkowych, oraz odpowiednio:

  • pojemności zbiornika do przechowywania nawozów naturalnych płynnych, lub
  • powierzchni płyty do gromadzenia i przechowywania nawozów naturalnych stałych, oraz

2) kosztów ogólnych dotyczących tej inwestycji w wysokości nieprzekraczającej 10% kwoty obliczonej w sposób określony w pkt. 1 – jeżeli koszty takie zostały poniesione.

W przypadku pomocy przyznawanej w formie refundacji części kosztów kwalifikowalnych pomoc przyznawana jest w wysokości do:
1) 60% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku operacji realizowanej przez „młodego rolnika”;
2) 50% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku operacji realizowanej przez rolnika niebędącego „młodym rolnikiem”.

Przy ustalaniu wysokości pomocy można też uwzględnić tzw. koszty ogólne, w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych.

Pomoc przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, który w okresie realizacji Programu wynosi maksymalnie 150 tys. zł na jednego beneficjenta i na jedno gospodarstwo.

Złożone przez rolników wnioski zostaną poddane ocenie punktowej. Suma uzyskanych punktów będzie decydowała o kolejności przysługiwania pomocy. Pod uwagę będzie brana m.in. liczba zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie, udział kosztów inwestycji objętych operacją, polegających na dostosowaniu gospodarstwa do wymagań określonych w Programie działań, dotyczących warunków przechowywania nawozów naturalnych wyprodukowanych w gospodarstwie, oraz to czy podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy, nie wystąpił o pomoc w ramach typu operacji „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych” lub „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN”.

Należy podkreślić, że kopie dokumentów dołącza się w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez pracownika Agencji lub podmiot, który wydał dokument, albo poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza lub przez występującego w sprawie pełnomocnika będącego radcą prawnym lub adwokatem (z tym że kopie dokumentów, o których mowa w pkt 13 i 14 Instrukcji wypełniania wniosku o przyznanie pomocy mogą być potwierdzone przez Wnioskodawcę).

W terminie 50 dni od dnia zakończenia naboru wniosków zostanie opublikowana lista kolejności przysługiwania pomocy.

Informacje na temat typu operacji "Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" PROW 2014-2020 udzielane są w Oddziałach Regionalnych ARiMR (adresy oddziałów regionalnych) i pod numerem bezpłatnej infolinii 800 38 00 84 oraz 22 595 06 11.

{"register":{"columns":[]}}