W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót
3w1

Poddziałanie 4.3 Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa - SCALANIE GRUNTÓW

 • PODDZIAŁANIE 4.3 "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa" objęte (PROW) Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
 • w ramach: DZIAŁANIE 4 (M07) ,, Inwestycje w środki trwałe "

 


 

W warunkach polskich wiele gospodarstw użytkuje liczne, rozproszone działki rolne. Scalenie gruntów polega na wydzieleniu nowych działek ewidencyjnych, o innym ukształtowaniu w stosunku do pierwotnych w celu doprowadzenia do zmniejszenia małych rozproszonych działek składających się na gospodarstwo oraz powiększenia ich średniej wielkości. W ramach projektu scalenia przeprowadza się również prace w zakresie zagospodarowania poscaleniowego terenu, które obejmują w szczególności stworzenie funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych oraz wykonanie zadań wpływających na regulację stosunków wodnych na obszarze objętym scalaniem.

Cel działania i operacji

Poprawa struktury obszarowej gospodarstw dla zachowania i wzrostu konkurencyjności polskiego sektora rolnego.

Poprawa wyników gospodarczych wszystkich gospodarstw oraz ułatwianie restrukturyzacji
i modernizacji gospodarstw. Zwiększenie uczestnictwa w rynku i zorientowania na rynek, a także zróżnicowania produkcji rolnej. Przeprowadzenie procesu scalenia ułatwia restrukturyzację
i modernizację gospodarstw - ułatwia prowadzenie produkcji rolnej i ograniczenie kosztów ponoszonych w gospodarstwie, otwiera drogę do wprowadzenia nowoczesnych technologii. Pomaga w racjonalnym wykorzystaniu zasobów ziemi uprawnej poprzez dostosowanie rozłogu gruntów i istniejącej infrastruktury do potrzeb gospodarstw.

Harmonogram naborów wniosków o przyznanie pomocy PROW 2014-2020

Zakres wsparcia

Pomoc jest przyznawana na operacje w zakresie prac scaleniowych oraz zagospodarowania poscaleniowego.

 

Beneficjent

Starosta

Forma wsparcia

Pomoc ma formę refundacji części kosztów kwalifikowalnych operacji.

Kwoty i stawki wsparcia

 

Maksymalna wysokość pomocy na opracowanie projektu scalenia nie może przekroczyć kwoty:

 • równowartości 800 euro na 1 ha gruntów objętych postępowaniem scaleniowym dla województw: dolnośląskiego, lubelskiego, małopolskiego, podkarpackiego, śląskiego, świętokrzyskiego;
 • równowartości 650 euro na 1 ha gruntów objętych postępowaniem scaleniowym dla pozostałych województw.

Maksymalna wysokość pomocy na wykonanie zagospodarowania poscaleniowego nie może przekroczyć kwoty:

 • równowartości 2 000 euro na 1 ha gruntów objętych postępowaniem scaleniowym dla województw: dolnośląskiego, lubelskiego, małopolskiego, podkarpackiego, śląskiego, świętokrzyskiego;
 • równowartości 1 900 euro na 1 ha gruntów objętych postępowaniem scaleniowym dla pozostałych województw.

Dodatkowe informacje dla beneficjenta

Koszty kwalifikowalne obejmują:

 • koszty opracowania projektu scalenia (dokumentacji geodezyjno-prawnej);
 • koszty zagospodarowania poscaleniowego związanego z organizacją rolniczej przestrzeni produkcyjnej;
 • koszty ogólne związane z wydatkami, o których mowa powyżej.

Pomoc może być przyznana wnioskodawcy na operacje:

 • zgodne z ustawą z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (Dz. U. z 2003 r. Nr 178, poz. 1749, z późn. zm.) w szczególności poparte wystąpieniem do starosty ponad 50% właścicieli gospodarstw rolnych z projektowanego obszaru scalenia lub na wniosek właścicieli gruntów, których łączny obszar przekracza połowę powierzchni projektowanego obszaru scalenia,
 • dla których opracowano założenia do projektu scalenia gruntów,
 • zgodne z przepisami prawa mającymi zastosowanie do tego rodzaju inwestycji,
 • dla której przeprowadzono badanie oddziaływania na środowisko (w przypadku każdej operacji - screening, a w przypadku, gdy jest to wymagane przepisami prawa krajowego - ocenę oddziaływania na środowisko),
 • w przypadku ich realizacji na obszarach NATURA 2000 oraz innych obszarach chronionych - zgodne z planami zadań ochronnych i planami ochrony przewidzianymi odrębnymi przepisami dla takich terenów, a w przypadku braku tych planów - zgodne z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013, poz. 627).

Pomocy nie przyznaje się na realizacje scaleń infrastrukturalnych.

 

Nabór wniosków

Terminy i czynności, ważne z punktu widzenia uruchomienia poddziałania dla operacji typu ”Scalanie gruntów”, zgodnie z rozporządzeniem  wykonawczym

 

 1. Nabór wniosków o przyznanie pomocy ogłaszają właściwe organy samorządu województwa,
  a ich termin nie może być krótszy niż 14 dni oraz dłuższy niż 60 dni.
 2. Wezwanie do zawarcia umowy o przyznaniu pomocy, informacja o odmowie przyznania pomocy następuje w terminie 4 miesięcy od upływu terminu składania wniosków o przyznanie pomocy.
 3. Sporządzenie listy rankingowej operacji – zatwierdzenia dokonuje właściwy Zarząd Województwa. Pomoc na operację typu scalanie gruntów może być przyznana, jeżeli operacja uzyskała co najmniej 70 punktów.
 4. Złożenie wniosku o płatność - operacja może być realizowana bez podziału na etapy albo etapami. Zakończenie realizacji operacji i złożenie wniosku o płatność końcową, będącą refundacją kosztów kwalifikowanych przyznawaną po zrealizowaniu całej operacji musi nastąpić nie później niż do dnia 30 czerwca 2025 r.
 5. Wypłata środków – Wypłaty środków finansowych z tytułu pomocy dokonuje się niezwłocznie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o płatność, w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku o płatność plus ewentualne dwukrotne wezwanie do uzupełnienia (po 14 dni od dnia doręczenia wezwania i przekazuje do ARiMR. Agencja dokonuje wypłaty środków finansowych
  w terminie 30 dni od dnia otrzymania z SW zlecenia płatności.

 


 

LEGISLACJA

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Scalanie gruntów” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje w infrastrukturę związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014‑2020 (Dz. U. z 2021 poz.1843 i Dz. U. z 2020 poz. 898 t.j.)

DOKUMENTY APLIKACYJNE

1. Wniosek o przyznanie pomocy

  1. Wniosek sporządzany jest na formularzu udostępnionym na stronie internetowej urzędu marszałkowskiego albo wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej, właściwych terytorialnie dla miejsca realizacji operacji, zwanych dalej „UM”. Zalecane jest, aby wniosek został wypełniony elektronicznie i wydrukowany, a następnie zapisany na nośniku CD i dostarczony do UM wraz z wnioskiem sporządzonym w formie pisemnej.
  1. Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w UM osobiście lub przesyłką rejestrowaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 oraz poz. 2320)

 

Materiały

Wniosek o przyznanie pomocy - FORMULARZ format Excel (wersja 3z)
WOPP​_43​_3z.xlsx 0.11MB
Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (w ramach działania 4. Inwestycje w środki trwałe objętego PROW na lata 2014-2020) (wersja 3z)
IWoP​_43​_09​_marzec​_2022.pdf 0.66MB

2. Umowa o przyznaniu pomocy

  1. Umowa określa prawa i obowiązki Stron związane z realizacją operacji.
  1. Beneficjent zobowiązuje się do realizacji operacji określonej w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji.
  1. Realizowana przez Beneficjenta operacja, prowadzi do osiągnięcia celu szczegółowego dla danego poddziałania.

 

Materiały

Umowa o przyznaniu pomocy (na Poddziałanie 4.3 Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa - Scalanie gruntów) (wersja 8z)
Umowa​_scalenia​_8z.pdf 0.35MB
ZAŁĄCZNIK nr 1 - Zestawienie rzeczowo finansowe operacji (wersja 8z)
Zał​_1​_ZRF​_8z.pdf 0.13MB
ZAŁĄCZNIK nr 2 - Kary administracyjne za naruszenia przepisów o zamówieniach publicznych (wersja 8z)
Zał​_2​_Kary​_adminprzed​_23052018​_8z.pdf 0.22MB
ZAŁĄCZNIK nr 2a - Kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020, 1579 i 1920) (wersja 8z)
Zał​_2a​_Kary​_adminpo​_23052018​_8z.pdf 0.24MB
ZAŁĄCZNIK nr 3 – Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (wersja 8z)
Zał​_3​_RODO​_8z.pdf 0.14MB

3. Wniosek o płatność

 

Materiały

Wniosek o płatność (w ramach działania 4. Inwestycje w środki trwałe objętego PROW na lata 2014-2020)- FORMULARZ (wersja 3z)
WOP​_3z.xlsx 0.11MB
Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (w ramach działania 4. Inwestycje w środki trwałe objętego PROW na lata 2014-2020) (wersja 3z)
IWoP​_43​_09​_marzec​_2022.pdf 0.66MB

4. Podstawa prawna

LEGISLACJA - Rozporządzenia dotyczące warunków i trybu przyznawania pomocy w ramach poszczególnych  instrumentów wsparcia PROW 2014 -2020 (DZIAŁANIE 4 Podziałanie 4.3)

Scalanie gruntów

 

Materiały

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 września 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Scalanie gruntów” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 1843)
Dz​_U​_poz1843​_D2021000184301​_scalanie​_gruntów.pdf 0.25MB
Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Scalanie gruntów” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 898)
Dz​_U​_poz​_898​_D2020000089801​_scalanie​_gruntów.pdf 0.32MB
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Scalanie gruntów” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 1691)
Dz​_U​_poz​_1691​_D2019000169101​_scalanie​_gruntów.pdf 0.24MB
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Scalanie gruntów” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 2257)
Dz​_u​_poz​_2257​_D2018000225701​_scalanie​_gruntów.pdf 0.25MB
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Scalanie gruntów” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 595)
Dz​_U​_poz​_595​_D2018000059501​_scalanie​_gruntów.pdf 0.23MB
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Scalanie gruntów” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 2180)
Dz​_U​_poz​_2180​_D2015000218001​_scalanie​_gruntów.pdf 0.71MB

5. Najczęściej zadawane pytania

 

{"register":{"columns":[]}}