W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Pomoc dla KGW na realizację celów określonych w ustawie - Zapowiedź naboru w 2024 r.

19.03.2024

Od 25 marca 2024 r. Koła Gospodyń Wiejskich będą mogły składać wnioski o pomoc na realizację celów działalności kół określonych w ustawie o kołach gospodyń wiejskich.

Formularz Wniosku o przyznanie pomocy zostanie udostępniony na stronie ARiMR z dniem rozpoczęcia naboru wniosków pod adresem: otwórz

Zgodnie z Ogłoszeniem Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (otwórz), w terminie od dnia 25 marca br. Agencja będzie prowadziła nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej dla kół gospodyń wiejskich w 2024 r.

Pomoc będzie kontynuacją wsparcia finansowego udzielanego kołom wpisanym do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich, które jest udzielane od 2018 r. i będzie przeznaczona na realizację zadań, o których mowa w art. 2 ust 3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (Dz. U. z 2023 r. poz. 1179, z późn. zm.).

Nabór wniosków będzie trwał do 30 września 2024 roku, ale nie dłużej niż do wyczerpania środków przeznaczonych na realizację ww. programu.

Za datę złożenia wniosku o przyznanie pomocy finansowej dla koła gospodyń wiejskich uważa się datę wpływu tego wniosku do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa przeznaczonych na pomoc finansową dla kół gospodyń wiejskich w 2024 r. będzie wynosi 120 mln zł.

Wnioski o przyznanie pomocy finansowej dla kół gospodyń wiejskich należy składać do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na siedzibę koła, na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Wnioski można składać bezpośrednio w kancelarii Biura Powiatowego, przekazywać za pośrednictwem platformy ePUAP, usługi mObywatel na stronie gov.pl lub wysłać rejestrowaną przesyłką pocztową.

Przy składaniu wniosku o przyznanie pomocy dla koła gospodyń wiejskich za pośrednictwem platformy ePUAP należy postępować analogicznie jak w przypadku składania wniosku o wpis do KRKGW. Proces ten opisany jest w „Instrukcji opisującej składanie wniosków do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich z wykorzystaniem portalu gov.pl oraz ePUAP”, która została udostępniona na stronie internetowej Agencji: www.arimr.gov.pl, w zakładce Krajowy Rejestr Kół Gospodyń Wiejskich, w części Dokumenty niezbędne do wpisu do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich (www.gov.pl/web/arimr/dokumenty-niezbedne-do-wpisu-do-krkgw). Dodatkowe informacje o zasadach składania dokumentów przez platformę e-PUAP oraz adresy e-PUAP poszczególnych Biur Powiatowych ARiMR są dostępne pod adresem: www.gov.pl/web/arimr/uslugi-arimr-na-e-puap.

W przypadku składania wniosku o pomoc finansową dla kół gospodyń wiejskich przez usługę mObywatel należy:

 • kliknąć przycisk „Zaloguj” w prawym górnym rogu na stronie gov.pl
 • wybrać funkcję Pismo ogólne,
 • wpisać nazwę Biura Powiatowego do którego chcemy wysłać wniosek,
 • zatwierdzić klikając lewym klawiszem myszy na nazwę wybranego Biura Powiatowego z listy rozwijanej,
 • wybierać rodzaj pisma, 
 • uzupełnić tytuł i treść pisma.

Wniosek o przyznanie pomocy finansowej dla koła gospodyń wiejskich może być złożony przez koło, które zostało wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich.

 

W celu złożenia wniosku o przyznanie pomocy finansowej dla koła gospodyń wiejskich niezbędne jest posiadanie numeru identyfikacyjnego, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności. W tym celu należy złożyć wniosek o jego nadanie do Kierownika BR ARiMR właściwego ze względu na siedzibę koła. Wniosku takiego nie będą musiały składać koła, które przynajmniej raz skorzystały z pomocy, ponieważ został im on nadany przed złożeniem wniosku o pomoc lub przed zatwierdzeniem sprawozdania z wydatkowania pomocy.

Wysokość pomocy jest uzależniona od liczby członków ustalonej na dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy według danych wynikających z Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich. W 2024 roku stawka pomocy wynosi:

 • 8 000,00 zł, jeżeli koło gospodyń wiejskich liczy nie więcej niż 30 członków,
 • 9 000,00 zł, jeżeli koło gospodyń wiejskich liczy od 31 do 75 członków,
 • 10 000,00 zł, jeżeli koło gospodyń wiejskich liczy ponad 75 członków.

 

Uwaga: W przypadku zmiany liczby członków koła w pierwszej kolejności w Biurze Powiatowym ARiMR właściwym ze względu na siedzibę koła należy złożyć wniosek o wpis koła gospodyń wiejskich do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich w zakresie aktualizacji liczby członków koła, a następnie wniosek o przyznanie pomocy finansowej dla koła gospodyń wiejskich.

 

Pomoc jest przyznawana, jeżeli koło gospodyń wiejskich zobowiąże się do:

 1. wykorzystania i wydatkowania pomocy na realizację zadań, o których mowa w art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich, do dnia 31 grudnia 2024 r.;
 2. rozliczenia pomocy przez przedłożenie sprawozdania z wydatkowania pomocy w terminie do dnia 31 stycznia 2025 r.;
 3. zwrotu pomocy – w przypadku jej niewykorzystania lub niewydatkowania w terminie do 31 grudnia 2024r., wykorzystania niezgodnie z przeznaczeniem, pobrania nienależnie lub w nadmiernej wysokości  lub niewykonania zobowiązania w zakresie rozliczenia pomocy przez przedłożenie sprawozdania z wydatkowania pomocy w terminie do dnia 31 stycznia 2025 r.;
 4. przechowywania dokumentów księgowych i innych dokumentów, potwierdzających prawidłowe wydatkowanie pomocy w terminie do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym koło gospodyń wiejskich rozliczyło pomoc za dany rok, a w przypadkach wymagających wyjaśnienia – także ich udostępniania na żądanie kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, właściwego ze względu na siedzibę koła.

Przyznana pomoc wypłacona zostanie na rachunek bankowy koła lub rachunek koła prowadzony w spółdzielczej kasie oszczędnościowo – kredytowej wskazany w systemie ewidencji producentów, o którym mowa w art. 6 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2023 r. poz. 885 z późn. zm.). Koła gospodyń wiejskich, które nie wskazały we wpisie do ewidencji producentów numeru rachunku lub podany numer jest nieaktualny, powinny dokonać zmian w ewidencji producentów przed złożeniem wniosku o przyznaniem pomoc.

Uwaga! Nie można wskazywać rachunków należących do osób trzecich, w tym do pełnomocnika.

 

Cele, na jakie koła gospodyń wiejskich mogą przeznaczyć przyznaną pomoc finansową, określa art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich. Zgodnie z powyższym KGW może wydatkować pomoc na realizację zadań związanych z:

 1. działalnością społeczno-wychowawczą i oświatowo-kulturalną w środowiskach wiejskich;
 2. działalnością na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich;
 3. rozwojem przedsiębiorczości kobiet;
 4. inicjowaniem i prowadzeniem działań na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet na wsi;
 5. upowszechnianiem i rozwijaniem form współdziałania, gospodarowania i racjonalnych metod prowadzenia gospodarstw domowych;
 6. reprezentacją interesów środowiska kobiet wiejskich wobec organów administracji publicznej;
 7. rozwojem kultury ludowej, w tym w szczególności kultury lokalnej i regionalnej.

 

{"register":{"columns":[]}}