W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Pomoc krajowa dla producentów pszenicy, gryki lub kukurydzy

24.05.2023

Do 30 czerwca 2023 r. ARiMR przyjmuje wnioski o pomoc finansową dla producentów rolnych, którzy ponieśli dodatkowe koszty w wyniku braku stabilizacji na rynku pszenicy, gryki lub kukurydzy spowodowanej agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy.

Materiały

Wniosek o pomoc krajową dla producentów pszenicy, gryki lub kukurydzy w formacie Excel
Wniosek​_o​_pomoc​_pszenica​_kukurydza​_gryka2023.xlsx 0.11MB
Wniosek o pomoc krajową dla producentów pszenicy, gryki lub kukurydzy w formacie PDF
Wniosek​_o​_pomoc​_pszenica​_kukurydza​_gryka2023.pdf 0.49MB
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych wobec innych osób fizycznych- format PDF
klauzula​_informacyjne​_pszenica​_kukurydza​_gryka2023.pdf 0.15MB
Instrukcja wypełniania wniosku
Instrukcja​​_do​​_wniosku​​_pszenica​​_kukurydza​​_gryka​_2023.pdf 0.71MB

ZMIANY W PROGRAMIE POMOCY KRAJOWEJ 

POMOC SKIEROWANA JEST DO PRODUCENTA ROLNEGO:

 1. któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;
 2. będącemu mikroprzedsiębiorstwem, małym albo średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 2022/2472 z dnia 14 grudnia 2022 r. uznającego niektóre kategorie pomocy w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 327 z 21.12.2022, str. 1);
 3. który poniósł dodatkowe koszty w wyniku braku stabilizacji na rynku pszenicy lub kukurydzy spowodowanej agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy;
 4. który dokonał sprzedaży pszenicy, gryki lub kukurydzy w okresie od dnia 1 grudnia 2022 r. do dnia 14 kwietnia 2023 r. podmiotom prowadzącym działalność w zakresie obrotu, skupu lub przetwórstwa zbóż, jak również podmiotom skupującym zboża w związku z prowadzoną przez te podmioty produkcją zwierzęcą,
 5. który złożył wniosek o przyznanie płatności w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego w 2022 r.

WARUNKI OTRZYMANIA POMOCY:

Pomoc przyznawana jest na wniosek producenta rolnego złożonym na formularzu udostępnionym na stronie internetowej ARiMR.

SKŁADANIE WNIOSKÓW:

Wnioski o przyznanie pomocy finansowej należy składać do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy, na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa:

 • bezpośrednio w kancelarii Biura Powiatowego,
 • przekazywać za pośrednictwem platformy ePUAP,
 • usługi mObywatel na stronie gov.pl,
 • lub wysłać rejestrowaną przesyłką pocztową.

Za datę złożenia wniosku będzie uważana:

 • data nadania, w przypadku platformy ePUAP, mObywatel i przesyłki pocztowej nadanej za pośrednictwem wyznaczonego operatora pocztowego (Poczta Polska),
 • w przypadku złożenia na kancelarii Biura Powiatowego, odpowiednio data złożenia w kancelarii.

WYSOKOŚĆ POMOCY NIE MOŻE PRZEKROCZYĆ:

 1. Iloczynu stawki pomocy i powierzchni upraw pszenicy, gryki lub kukurydzy:
 • pomniejszonej o powierzchnię upraw pszenicy, gryki lub kukurydzy, do której przyznano pomoc, o której mowa w § 13zw ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 187 z późn. zm.) oraz o powierzchnię upraw kukurydzy, do której przyznano pomoc na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 2023 r. w sprawie realizacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zadań związanych z ustanowieniem środka wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych dla sektorów zbóż i nasion oleistych (Dz. U. poz. 762 i 928);
 • stanowiącej iloraz liczby ton pszenicy, liczby ton gryki lub liczby ton kukurydzy wynikającej z faktur i liczby:

a) 5,5 – w przypadku pszenicy,

b) 7 – w przypadku kukurydzy,

c) 1,6 – w przypadku gryki.

 1. Suma powierzchni upraw, nie może być większa niż 300 ha pomniejszone o powierzchnię upraw, do której producentowi rolnemu przyznano pomoc, o której mowa w § 13zw ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. oraz o powierzchnię upraw, do której przyznano pomoc na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 2023 r. w sprawie realizacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zadań związanych z ustanowieniem środka wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych dla sektorów zbóż i nasion oleistych.
 2. W przypadku gdy o przyznanie pomocy, ubiega się spółdzielnia produkcji rolnej albo spółdzielnia rolników, przy przyznawaniu tej pomocy danej spółdzielni maksymalny limit 300 ha określony w pkt. 2 ustala się, na jej wniosek, jako iloczyn tego limitu oraz liczby członków danej spółdzielni, jeżeli spółdzielnia ta poddała się lustracyjnemu badaniu, o którym mowa w art. 91 § 1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2021 r. poz. 648), w ciągu ostatnich trzech lat poprzedzających rok złożenia wniosku, o dofinansowanie do sprzedaży pszenicy, gryki lub kukurydzy.
 3. W przypadku, o którym mowa w pkt. 3, spółdzielnia produkcji rolnej albo spółdzielnia rolników:
 • we wniosku oświadcza, że ubiega się o przyznanie pomocy, jako spółdzielnia produkcji rolnej albo spółdzielnia rolników i wnosi o przyznanie tej pomocy z uwzględnieniem liczby członków danej spółdzielni oraz podaje liczbę członków na dzień składania wniosku o dofinansowanie do sprzedaży pszenicy, gryki lub kukurydzy;
 • dołącza do wniosku oświadczenie podmiotu przeprowadzającego badanie lustracyjne, o którym mowa w art. 91 § 1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze, o poddaniu się temu badaniu lub inny dokument potwierdzający poddanie temu badaniu.

WYSOKOŚC STAWEK, O KTÓRYCH MOWA POWYŻEJ, WYNOSI:

 1. 1375 zł na 1 ha powierzchni upraw pszenicy położonych w województwie lubelskim i podkarpackim;
 2. 1750 zł na 1 ha powierzchni upraw kukurydzy położonych w województwie lubelskim i podkarpackim;
 3. 875 zł na 1 ha powierzchni upraw gryki położonych w województwie lubelskim i podkarpackim;
 4. 1265 zł na 1 ha powierzchni upraw pszenicy położonych w województwie małopolskim, mazowieckim, świętokrzyskim i podlaskim;
 5. 1610 zł na 1 ha powierzchni upraw kukurydzy położonych w województwie małopolskim, mazowieckim, świętokrzyskim i podlaskim;
 6. 805 zł na 1 ha powierzchni upraw gryki położonych w województwie małopolskim, mazowieckim, świętokrzyskim i podlaskim;
 7. 1100 zł na 1 ha powierzchni upraw pszenicy położonych w województwach innych niż wymienione w pkt 1) i 4);
 8. 1400 zł na 1 ha powierzchni upraw kukurydzy położonych w województwach innych niż wymienione w pkt 2) i 5);
 9. 700 zł na 1 ha powierzchni upraw gryki położonych w województwach innych niż wymienione w pkt 3) i 6).

WYPŁATA POMOCY

Pomoc jest wypłacana na rachunek wnioskodawcy wskazany w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, w tzw. EP. 

Dlatego istotne jest, aby dane dotyczące rachunku w ww. systemie ewidencji producentów były aktualne.

DODATKOWE INFORMACJE:

Wszelkie pytania dotyczące naboru wniosków o przyznanie pomocy finansowej należy kierować do właściwych miejscowo palcówek ARiMR (dane kontaktowe: https://www.gov.pl/web/arimr/oddzialy-regionalne-i-biura-powiatowe ) lub e-mailowo: info@arimr.gov.pl

{"register":{"columns":[]}}