W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Udostępnianie informacji publicznej

Informacją publiczną, zgodnie z polskim prawem, jest każda informacja o sprawach publicznych. Stanowi ją więc każda informacja wytworzona przez władze publiczne, osoby pełniące funkcje publiczne, a także inne podmioty, które wykonują funkcje publiczne lub gospodarują mieniem publicznym. Jest to  również informacja odnosząca się do wspomnianych władz, osób i innych podmiotów, niezależnie od tego, przez kogo została wytworzona. Prawo do informacji publicznej może podlegać pewnym ograniczeniom w zakresie informacji niejawnych i tajemnic ustawowo chronionych oraz ze względu na prywatność osób fizycznych i tajemnice przedsiębiorców.

Podstawa prawna

Prawo dostępu do informacji publicznej przysługuje każdemu – prawo to gwarantuje Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (art. 61). Zasady i tryb udostępniania i ponownego wykorzystywania informacji publicznej reguluje ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429 oraz z 2020 poz. 695) oraz przepisy wykonawcze zawarte w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. poz. 68).

Tryby udostępniania

  • Tryb bezwnioskowy (udostępnianie aktywne i bezpośrednie) 

Dostęp do informacji publicznej będącej w posiadaniu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska realizowany jest niezwłocznie w trybie bezwnioskowym za pośrednictwem Biuletynu Informacji Publicznej oraz w drodze wyłożenia lub wywieszenia w miejscach ogólnie dostępnych. 

Biuletyn Informacji Publicznej Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska dostępny jest przez całą dobę umożliwiając szybki i łatwy dostęp do informacji oraz danych za pomocą internetu i bez konieczności wizyty w urzędzie. Ponadto Biuletyn Informacji Publicznej Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska zawiera narzędzia umożliwiające wyszukiwanie, drukowanie i kopiowanie żądanych informacji oraz linkowanie do skanów odpowiednich dokumentów.

Udostępnienie informacji publicznej poprzez wyłożenie lub wywieszenie odbywa się w siedzibie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. 

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska zapewnia możliwość kopiowania, wydruku, przesłania albo przeniesienia informacji publicznej na odpowiedni, powszechnie stosowany nośnik informacji. Ponadto istnieje możliwość udostępnienia informacji w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku – dotyczy to informacji publicznej, która może być udostępniona niezwłocznie (niewymagającej wcześniejszego wyszukania i przygotowania).

  • Tryb wnioskowy (udostępnianie na wniosek)

Informacje publiczne nieudostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej lub w drodze wyłożenia lub wywieszenia w miejscach ogólnie dostępnych, udostępnia się na pisemny wniosek. Wniosek musi w sposób precyzyjny określać zakres interesujących informacji, sposób i formę udzielenia odpowiedzi, a także dane kontaktowe, na które należy przesłać wnioskowane informacje (adres pocztowy, e-mail lub faks).

Wniosek można przesłać pocztą/kurierem na adres urzędu lub pocztą elektroniczną na adres kancelaria@gdos.gov.pl lub na skrzynkę podawczą Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska za pomocą platformy ePUAP. Wniosek skierowany za pomocą poczty elektronicznej nie musi być opatrzony tzw. bezpiecznym podpisem elektronicznym. 

Osoba wnioskująca o udostępnienie informacji publicznej nie musi wykazywać interesu prawnego lub faktycznego.

Udostępnianie informacji publicznej w trybie wnioskowym następuje w sposób i w formie określonej przez wnioskodawcę we wniosku, chyba że uniemożliwiają to środki techniczne, jakimi dysponuje urząd. W takim przypadku wnioskodawca jest pisemnie powiadamiany o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem wraz ze wskazaniem, w jaki sposób lub w jakiej formie żądana informacja może być udostępniona. Jeżeli w terminie 14 dni od otrzymania powiadomienia wnioskodawca nie złoży ponownie wniosku o udostępnienie informacji publicznej w sposób lub w formie wskazanej w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji zostaje umorzone.

W przypadku, gdy organ administracji nie posiada wnioskowanej informacji, zawiadamia o tym wnioskodawcę, wskazując organ, do którego należy się zwrócić w celu jej uzyskania.

Terminy

Udostępnianie informacji publicznej powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 14 dni licząc od dnia złożenia/wpłynięcia wniosku do urzędu. Jeżeli żądana informacja publiczna nie może być udostępniona w tym terminie, wnioskodawca jest powiadamiany pisemnie o nowym terminie udostępnienia oraz o przyczynach jego wydłużenia. Jednakże ostateczny termin udostępnienia informacji publicznej nie może być dłuższy niż 2 miesiące, licząc od dnia złożenia/wpłynięcia wniosku do urzędu.

Opłaty

Udostępnianie informacji publicznej jest bezpłatne. Wyjątkiem jest udostępnienie informacji publicznej na wniosek, w wyniku którego organ administracji musi ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji do formy wskazanej we wniosku. W sytuacji takiej organ może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

Opłata musi za każdym razem odpowiadać rzeczywiście poniesionym kosztom udostępnienia informacji publicznej – w przypadku udostępniania informacji publicznej nie stosuje się stawek zryczałtowanych.

W przypadku konieczności naliczenia opłaty, organ administracji w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku powiadamia wnioskodawcę o jej wysokości. Od tego momentu wnioskodawca ma 14 dni, licząc od dnia powiadomienia, na ewentualną zmianę wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji lub jego wycofanie. Po upływie wspomnianych 14 dni następuje udostępnienie informacji, chyba że wnioskodawca wcześniej zmienił sposób lub formę udostępnienia albo wycofał wniosek.

Odmowa i tryb odwoławczy

Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji przez organ władzy publicznej następują w drodze decyzji. W tym zakresie stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, z późn. zm.), przy czym uzasadnienie decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej zawiera także imiona, nazwiska i funkcje osób, które zajęły stanowisko w toku postępowania o udostępnienie informacji publicznej oraz oznaczenie podmiotów, ze względu na których dobra (prywatność osoby fizycznej lub tajemnica przedsiębiorcy) wydano decyzję odmowną.

Od decyzji odmownej przysługuje wnioskodawcy odwołanie, które rozpoznaje się w terminie 14 dni od dnia otrzymania odwołania.

Dodatkowe informacje o procedurze udostępniania informacji publicznej znajdują się w cytowanych przepisach, w zakładce Ponowne wykorzystanie informacji, a także w przewodniku Zarządzanie informacją o środowisku.

Informacja o środowisku i jego ochronie

Szczególnym rodzajem informacji publicznej jest informacja o środowisku i jego ochronie. Zagadnienia dostępu do informacji o środowisku i jego ochronie regulowane są w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w  przepisach zawartych w dziale II ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Ponadto w aktach wykonawczych  do ustawy: 

  • rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 22 września 2010 r. w sprawie wzoru oraz zawartości i układu publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (Dz. U. poz. 1249)
  • rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku (Dz. U. poz. 1415 oraz z 2016 r. poz. 2089)
  • rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie sposobu i częstotliwości aktualizacji informacji o środowisku (Dz. U. poz. 1485).

Więcej na temat dostępu do informacji o środowisku i jego ochronie.

W procesie udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie, w kwestiach nieregulowanych ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Materiały

Zarządzanie informacją o środowiski​_przewodnik
Zarzadzanie​_informacja​_o​_srodowisku​_ios​_ip.pdf 18.27MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
05.01.2021 13:43 Anita Omelczuk
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Anita Omelczuk
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Udostępnianie informacji publicznej 8.0 09.05.2024 07:53 Anita Omelczuk
Udostępnianie informacji publicznej 7.0 12.05.2023 09:16 Judyta Mikołajczuk
Udostępnianie informacji publicznej 6.0 10.05.2023 11:26 Judyta Mikołajczuk
Udostępnianie informacji publicznej 5.0 10.05.2023 11:25 Judyta Mikołajczuk
Udostępnianie informacji publicznej 4.0 10.05.2023 11:03 Judyta Mikołajczuk
Udostępnianie informacji publicznej 3.0 12.02.2021 09:51 Anita Omelczuk
Udostępnianie informacji publicznej 2.0 12.02.2021 09:45 Anita Omelczuk
Udostępnianie informacji publicznej 1.0 05.01.2021 13:43 Anita Omelczuk

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}