W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Ponowne wykorzytanie informacji

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego regulowane jest ustawą z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1641, t.j.; dalej: ustawa).

Informacja sektora publicznego to każda treść lub jej część (niezależnie od sposobu utrwalenia) będąca w posiadaniu podmiotu zobowiązanego.

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego to wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji sektora publicznego w jakimkolwiek celu, z wyjątkiem wymiany informacji sektora publicznego między podmiotami zobowiązanymi wyłącznie w celu realizacji zadań publicznych.

Każdemu przysługuje prawo do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego:

 1. udostępnionej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (dalej: BIP);
 2. udostępnionej w portalu danych;
 3. udostępnionej w innym systemie teleinformatycznym;
 4. przekazanej na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

Warunki, tryb oraz zasady ponownego wykorzystywania informacji

Przekazanie informacji sektora publicznego w celu jej ponownego wykorzystywania następuje:

 1. bezwnioskowo, w przypadku informacji udostępnionych w systemie teleinformatycznym, w szczególności:
  • na stronie BIP;
  • w portalu danych;
  • w innym systemie teleinformatycznym;
 2. na wniosek, w przypadkach gdy informacja:
  • nie została udostępniona w BIP lub w portalu danych;
  • została udostępniona w sposób inny niż w BIP lub w portalu danych i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystywania lub opłaty za ponowne wykorzystywanie albo nie poinformowano o braku takich warunków lub opłat;
  • będzie wykorzystywana na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone;
  • została udostępniona lub przekazana na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.

Wniosek może dotyczyć umożliwienia ponownego wykorzystywania, w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym, informacji sektora publicznego gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym podmiotu zobowiązanego.

Udostępnianie informacji sektora publicznego na wniosek

Wniosek o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego zawiera w szczególności:

 1. nazwę podmiotu zobowiązanego;
 2. imię i nazwisko albo nazwę oraz adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi do wnioskodawcy albo pełnomocnika tego wnioskodawcy w sposób lub w formie wskazanych we wniosku;
 3. wskazanie informacji sektora publicznego, która będzie ponownie wykorzystywana, a jeżeli jest już udostępniona lub przekazana, warunki, na jakich ma być ponownie wykorzystywana oraz źródło udostępnienia lub przekazania;
 4. wskazanie celu ponownego wykorzystywania, w tym określenie rodzaju działalności, w której informacje sektora publicznego będą ponownie wykorzystywane, w szczególności wskazanie dóbr, produktów lub usług;
 5. wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego, a w przypadku postaci elektronicznej, także wskazanie formatu danych;
 6. wskazanie sposobu przekazania informacji sektora publicznego, o ile nie została udostępniona lub przekazana w inny sposób albo sposobu i okresu dostępu do informacji gromadzonych w systemie teleinformatycznym.

W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku wnioskodawcę wzywa się do usunięcia braków formalnych, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego można złożyć w formie dokumentu papierowego lub w formie dokumentu elektronicznego. Wniosek można przesłać:

 • pocztą/kurierem na adres urzędu;
 • pocztą elektroniczną na adres e-mail: kancelaria@gdos.gov.pl;
 • na skrzynkę podawczą Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska za pomocą platformy ePUAP.

Wniosek wnoszony w postaci elektronicznej nie musi być opatrzony tzw. bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Realizacja wniosku

Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego rozpatruje się w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. W sytuacjach skomplikowanych termin ten może zostać przedłużony do 2 miesięcy, po wcześniejszym zawiadomieniu wnioskodawcy (w terminie do 14 dni od dnia otrzymania wniosku).

Podmiot zobowiązany po rozpatrzeniu wniosku:

 1. przekazuje informację sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania bez określania warunków ponownego wykorzystywania;
 2. informuje o braku informacji sektora publicznego wskazanych we wniosku;
 3. informuje o braku warunków ponownego wykorzystywania w przypadku posiadania informacji sektora publicznego przez wnioskodawcę;
 4. składa ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację
  o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie, lub w przypadku, o którym mowa
  w art. 10 ust. 4 ustawy, informację o przyczynach braku możliwości przekazania informacji sektora publicznego i wskazanie, w jaki sposób lub w jakiej formie informacje sektora publicznego mogą zostać przekazane;
 5. odmawia, w drodze decyzji, wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

Wnioskodawca, który otrzymał ofertę może w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadomić podmiot zobowiązany o przyjęciu oferty. Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania jest równoznaczny z wycofaniem wniosku.

W przypadku otrzymania sprzeciwu podmiot zobowiązany, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie.

Sposób korzystania z informacji spełniających cechy utworu lub stanowiących bazę danych

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, jeżeli nie zastrzeżono inaczej, zapewnia możliwość wykorzystywania utworu lub bazy danych, do celów komercyjnych i niekomercyjnych, tworzenia i rozpowszechniania kopii utworu lub bazy danych, w całości lub we fragmentach oraz wprowadzania zmian i rozpowszechniania utworów zależnych, pod warunkiem, że nie narusza to ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1062, t.j.) lub ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. z 2021 r. poz. 386, t.j.) z zastrzeżeniem praw przysługujących podmiotom trzecim.

Zasady odpowiedzialności Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska nie ponosi odpowiedzialności za dalsze przetwarzanie i udostępnianie pozyskanych przez podmiot informacji sektora publicznego.

Opłata

Udostępnianie informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania jest z reguły bezpłatne.

Jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji sektora publicznego w sposób lub formie wskazanych we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów udostępniający może nałożyć opłatę. Nakładając opłaty uwzględniony zostaje koszt przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w określony sposób i w określonej formie oraz inne czynniki mogące mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania lub przekazania informacji.

Wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób lub w określonej formie.

Ustalając wysokość opłaty za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym podmiotu zobowiązanego, w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym, uwzględnia się koszty wynikające z dostosowania systemu teleinformatycznego lub warunków technicznych i organizacyjnych do realizacji wniosku o ponowne wykorzystywanie.

Odmowa i tryb odwoławczy

Odmowa udostępnienia informacji sektora publicznego w celu ponownego jej wykorzystywania następuje w przypadkach określonych w art. 6 ustawy. Odmowa następuje w drodze decyzji.

W zakresie nieuregulowanym ustawą do decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, t.j.).

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325, t.j.) z tym że:

 1. przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi;
 2. skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

Organem odwoławczym od decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz od decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie jest minister właściwy do spraw informatyzacji.

 

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
05.01.2021 13:44 Anita Omelczuk
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Anita Omelczuk
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Ponowne wykorzytanie informacji 5.0 04.01.2022 08:43 Judyta Mikołajczuk
Ponowne wykorzytanie informacji 4.0 04.01.2022 08:00 Anita Omelczuk
Ponowne wykorzytanie informacji 3.0 23.02.2021 13:24 Judyta Bartosiewicz
Ponowne wykorzytanie informacji 2.0 23.02.2021 13:23 Judyta Bartosiewicz
Ponowne wykorzytanie informacji 1.0 05.01.2021 13:44 Anita Omelczuk

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}