W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (GDOŚ) zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

Data publikacji strony internetowej: 2010-01-31.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-05-18.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Mogą zdarzyć się sytuacje, iż część plików nie jest dostępnych cyfrowo:

 • Brak opisów alternatywnych i tytułów dla niektórych infografik.
 • Serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) - lub są skanami dokumentów.
 • Część dokumentów PDF posiada błędy w warstwie tekstowej (po skanowaniu/OCR),
 • Dokumenty PDF nie są poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących (np. nieprawidłowo przygotowane tabele, wykresy, obrazki, brak sekcji nawigacyjnych, tytułu itp.),
 • Brak audiodeskrypcji dla materiałów multimedialnych.

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Niniejsze oświadczenie sporządzono 2021-03-30. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu 25.03.2022 r.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Pawłem Grzeszczukiem, koordynatorem dostępności w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska pod adresem mailowym:koordynator.dostepnosci@gdos.gov.pl
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu+48 22 369-10-40.

Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności można składać:

 • pisemnie na adres: Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa, bądź bezpośrednio w portierni budynku siedziby Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w godzinach 8.00-16.00 przy ul. Wawelskiej 52/54,
 • pocztą elektroniczną na adres: kancelaria@gdos.gov.pl,
 • poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą,
 • faksem pod nr +48 22 369 21 20,
 • skargi i wnioski można składać także ustnie do protokołu, sporządzanego w czasie spotkania z pracownikiem Biura Prawnego (tel. +48 22 369 21 64).

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji.

Żądanie powinno zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej żądanie,
 • wskazanie, o którą stronę internetową, aplikację mobilną lub element strony internetowej lub aplikacji mobilnej chodzi,
 • sposób kontaktu z osobą występującą z żądaniem,
 • wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeżeli dotyczy.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje wnoszącego żądanie o przyczynach opóźnienie oraz kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu przez osobę występującą z żądaniem, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska mieści się w dwóch lokalizacjach:

 • ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa,
 • Al. Jerozolimskie 136, 02-305 Warszawa.

Siedziba główna Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska znajduje się w budynkach Ministerstwa Klimatu i Środowiska (ul. Wawelska 52/54) i wykorzystuje zastaną infrastrukturę.

 • Wejście główne do siedziby Ministerstwa Klimatu i Środowiska jest jednocześnie wejściem do Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Znajduje się od strony ul. Reja. Przed wejściem do Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska/Ministerstwa Klimatu i Środowiska znajduje się podjazd dla osób poruszających się na wózku.
 • W holu głównym, po lewej stronie od wejścia, znajdują się recepcja oraz punkt ochrony. Recepcja jest dostosowana dla osób z niepełnosprawnością ruchową poprzez obniżenie jej części do wysokości osoby poruszającej się na wózku. Każdy gość po zarejestrowaniu się w recepcji, odbiera tzw. kartę gościa (przepustkę) uprawniającą do wejścia na teren obiektu. Goście są wprowadzani na miejsce spotkania w asyście osoby, z którą byli umówieni.
 • W holu głównym w recepcji znajduje się pętla indukcyjna dla osób niedosłyszących.
 • Brak dostępu do usług tłumaczy języka migowego.
 • Na terenie recepcji znajduje się wózek do dyspozycji osób o ograniczonej sprawności ruchowej.
 • Do budynku Ministerstwa Klimatu i Środowiska/Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W holu głównym znajduje się tzw. Infokiosk, który pozwala na samodzielny odczyt informacji Urzędu dostępnych w formie elektronicznej.
 • Korytarze i windy są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
 • Przyciski w windach są opisane alfabetem Braille’a. Część wind posiada system głośnomówiący, który informuje o położeniu windy i jej zatrzymaniu na konkretnej kondygnacji.
 • Tafle szklanych drzwi i innych elementów szkła wielkopowierzchniowego zostały oznaczone kontrastowymi pasami.
 • Zastosowano wyróżnienie kontrastowym kolorem oraz zmienną fakturą:
  - początku i końca biegu pochylni;
  - początku i końca biegu schodów przed wejściem do budynku i schodów na klatkach schodowych, na korytarzach na parterze i piętrach na początku i końcu spadków poziomów podłogi.
 • Drzwi i przejścia posiadają minimalną szerokość 90 cm, przy uwzględnieniu powierzchni manewrowej, umożliwiającą skorzystanie z przejścia osobie niepełnosprawnej.
 • Większość wejść do pomieszczeń biurowych nie ma progów. Te, które je posiadają, zostały oznaczone w sposób kontrastowy, a przy drzwiach zastosowano piktogramy.
 • Na każdym piętrze znajduje się minimum jedna toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.
 • Na dziedzińcu Ministerstwa Klimatu i Środowiska/Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz przed budynkiem - na ul. Reja, zostały wyznaczone w sumie 3 miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych.
 • Budynek jest chroniony przez całą dobę.

Budynek przy Al. Jerozolimskich 136 jest częściowo dostosowany do wymogów osób ze szczególnymi potrzebami:

 • Urząd mieści się w kompleksie budynków Eurocentrum Office Complex w biurowcu Eurocentrum Alfa (piętro 12 i 13).
 • Obiekt usytuowany jest w dogodnym punkcie komunikacyjnym Warszawy - w pobliżu dworca PKP Warszawa Zachodnia, co umożliwia dostęp kolejką WKD i SKM, koleją PKP i 17 liniami autobusowymi, łączącymi tę lokalizację ze wszystkimi stołecznymi dzielnicami.
 • Przed budynkiem znajduje się 5 miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością. Teren jest publiczny, a miejsca oznakowane znakami poziomymi i pionowymi.
 • Brak istotnej różnicy poziomów przed wejściami do budynku.
 • Wejścia główne do budynku zostały wyposażone w drzwi obrotowe oraz drzwi rozwierane, otwierane na wniosek przez pracowników ochrony/recepcji. Brak przycisku do wezwania pracownika recepcji.
 • Recepcje umieszczone na wprost wejść do budynku.
 • Pracownicy ochrony/recepcji są odpowiednio przeszkoleni i przygotowani do niesienia pomocy osobom z niepełnosprawnością ruchu, słuchu i wzroku.
 • Brak dostępu do usług tłumaczy języka migowego.
 • Przed holami windowymi znajdują się bramki systemu kontroli dostępu. W każdym zespole takich bramek zapewniono jedną szerszą, na potrzeby osób ze szczególnymi potrzebami, otwieraną na wniosek przez pracowników ochrony/recepcji.
 • Wszystkie kondygnacje dostępne są za pomocą dźwigów osobowych oraz klatek schodowych.
 • Zastosowano wymiary kabin dźwigów osobowych dostosowane do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.
 • Drzwi i przejścia posiadają minimalną szerokość 90 cm, przy uwzględnieniu powierzchni manewrowej, umożliwiającą skorzystanie z przejścia osobie z niepełnosprawnościami.
 • Na piętrach zajmowanych przez urząd GDOŚ nie ma toalet przystosowanych dla osób ze szczególnymi potrzebami. Takie toalety zlokalizowane są w ogólnodostępnych miejscach Eurocentrum Office Complex, na przykład w pasażu na parterze, do których prowadzą piktogramy.
 • Światło w częściach ogólnodostępnych oraz w toaletach uruchamiane jest na stałe lub automatycznie.
 • Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • Na 12 piętrze zapewniono pokój rodzica z dzieckiem.
 • Budynek jest chroniony przez całą dobę.

 

{"register":{"columns":[]}}