W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (GDOŚ) zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

Data publikacji strony internetowej: 2010-01-31.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-02-09.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Mogą zdarzyć się sytuacje, iż część plików nie jest dostępnych cyfrowo, z uwagi na fakt, że:

Ponadto:

Wyłączenia:

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Oświadczenie sporządzono 2021-03-30. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Pawłem Grzeszczukiem, koordynatorem dostępności w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska pod adresem mailowym:pawel.grzeszczuk@gdos.gov.pl
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu+48 22 369-21-52.

Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności można składać:

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp.

Żądanie powinno zawierać:

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska mieści się w dwóch lokalizacjach:

Siedziba główna Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska znajduje się w budynkach Ministerstwa Klimatu i Środowiska (ul. Wawelska 52/54) i wykorzystuje zastaną infrastrukturę.

Wejście główne do siedziby Ministerstwa Klimatu i Środowiska jest jednocześnie wejściem do Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Znajduje się od strony ul. Reja. Przed wejściem do Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska/Ministerstwa Klimatu i Środowiska znajduje się podjazd dla osób poruszających się na wózku.

W holu głównym, po prawej stronie, znajdują się recepcja oraz punkt ochrony. Recepcja jest dostosowana dla osób z niepełnosprawnością ruchową poprzez obniżenie jej części do wysokości osoby poruszającej się na wózku.

Każdy gość po zarejestrowaniu się w recepcji, odbiera tzw. kartę gościa (przepustkę) uprawniającą do wejścia na teren obiektu. Goście są wprowadzani na miejsce spotkania w asyście osoby, z którą byli umówieni.

W holu głównym w recepcji znajduje się pętla indukcyjna dla osób niedosłyszących.

Na terenie recepcji znajduje się wózek do dyspozycji osób o ograniczonej sprawności ruchowej.

Do budynku Ministerstwa Klimatu i Środowiska/Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska można wejść z psem asystującym.

W holu głównym znajduje się tzw. Infokiosk, który pozwala na samodzielny odczyt informacji Urzędu dostępnych w formie elektronicznej.

Korytarze i windy są przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Przyciski w windach są opisane alfabetem Braille’a. Część wind posiada system głośnomówiący, który informuje o położeniu windy i jej zatrzymaniu na konkretnej kondygnacji.

Tafle szklanych drzwi i innych elementów szkła wielkopowierzchniowego zostały oznaczone kontrastowymi pasami.

Zastosowano wyróżnienie kontrastowym kolorem oraz zmienną fakturą:

Drzwi i przejścia posiadają minimalną szerokość 90 cm, przy uwzględnieniu powierzchni manewrowej, umożliwiającą skorzystanie z przejścia osobie niepełnosprawnej.

Większość wejść do pomieszczeń biurowych nie ma progów. Te, które je posiadają, zostały oznaczone w sposób kontrastowy, a przy drzwiach zastosowano piktogramy.

Na każdym piętrze znajduje się minimum jedna toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.

Na dziedzińcu Ministerstwa Klimatu i Środowiska/Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz przed budynkiem -  na ul. Reja, zostały wyznaczone miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych.

Budynek jest chroniony przez całą dobę.

Budynek przy ul. Chłodnej 64 jest częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. W budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych, przy głównym wejściu znajduje się podjazd dla wózków, drzwi wewnętrzne odpowiedniej szerokości oraz windy dostosowane do osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Brak odpowiednio przystosowanych łazienek.

 

{"register":{"columns":[]}}